Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwelliannau tai cyngor

Mae gwaith yn parhau i wella cartrefi a stadau hyd at Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC), ond bu oedi i nifer o gynlluniau oherwydd yr ymateb i argyfwng COVID-19.

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod gwaith gwella'n cael ei aildrefnu a'i gwblhau. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cwblhau gwaith SATC tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021.

Gwaith a wneir eleni

Mae nifer o gynlluniau ceginau ac ystafelloedd ymolchi yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd yn ardaloedd Sgeti, West Cross, Gŵyr a chanol y dref. 

Mae cynlluniau diddosi rhag y gwynt a thywydd garw (h.y. lle mae waliau'n cael eu hatgyweirio/hinswleiddio a thoeon yn cael eu hadnewyddu) yn mynd rhagddynt yn Waunarlwydd, West Cross, Blaen-y-maes, Fforesthall, Talycopa, Gŵyr (gan gynnwys Llanrhidian a fflatiau Malthall).

Mae cynlluniau newydd ar fin cychwyn ym Mhentrechwyth, Penyrheol, y Clâs, Townhill a Sgeti a bydd rhagor o waith diddosi rhag y gwynt a thywydd garw hefyd yn dechrau ar fflatiau Jones Terrace, Evans Terrace a Wilks Row yng nghanol y dref a Glandŵr. Bydd gan rai cynlluniau diddosi rhag y gwynt a thywydd garw baneli solar a storfeydd batri i gynyddu effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau carbon deuocsid ymhellach.

Bwriedir cychwyn cynllun hefyd ar gyfer y math hwn o waith yng Ngarnswllt a bydd y prosiect hwn hefyd yn edrych ar wresogi amgen ac ynni
adnewyddadwy
fel paneli solar, storfeydd batri ar gyfer trydan a gwresogi o'r ddaear neu'r aer gan nad yw'r ardal hon ar y grid nwy.

Mae gwaith ar systemau mynediad llais i fflatiau yn cael ei gwblhau ym Mlaen-y-maes, Winsh-wen, Pen-lan a Sgeti. Bydd cynllun newydd yn dechrau yn Port Tennant Road a Rheidol Court yn 2021 i newid y prif ddrysau mynediad ac adnewyddu'r weirio a'r system intercom i fflatiau.

Mae gwaith profi trydanol yn mynd rhagddo ar draws nifer o ardaloedd yn Abertawe. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys ailweirio, gwirio/gosod larymau mwg newydd, cyfarpar diogelwch a synwyryddion carbon monocsid.

Bydd cynlluniau i ddymchwel simneiau yn dechrau yn Townhill, Mayhill, Pen-lan a Blaen-y-maes. Caiff simneiau nad ydynt yn cael eu defnyddio mwyach eu dymchwel a bydd angen mynediad i bob eiddo er mwyn ynysu'r nwy wrth ddymchwel y simnai.

Cynllun cyfleusterau allanol

Mae'r gwelliannau hyn yn canolbwyntio ar ran allanol yr eiddo er mwyn mynd i'r afael â materion hygyrchedd a diogelwch.

Bydd y gwaith a wneir yn amrywio o eiddo i eiddo, gan ddibynnu ar yr hyn y mae angen ei wneud, a bydd yn canolbwyntio'n bennaf ar:

  • waliau terfyn, ffensys a pherthi terfyn
  • palmentydd, rampiau a grisiau
  • canllawiau ac amddiffyniadau rhwng lefelau
  • darparu ardaloedd sychu
  • waliau cynnal
  • gatiau ochr a blaen
  • draeniau a gylïau dŵr wyneb

Ni fydd ffensys, llwybrau, waliau, patios neu unrhyw dirlunio caled sydd yno eisoes yn cael eu hadnewyddu, fodd bynnag, gwneir atgyweiriadau iddynt os ydynt mewn cyflwr gwael.

Mae gwaith allanol yn cael ei wneud ar hyn o bryd ym Mhen-lan, Sgeti a Glandŵr.

Bydd y gwaith hwn hefyd yn parhau drwy gydol 2021 mewn ardaloedd eraill yn Abertawe gan gynnwys Casllwchwr, Blaen-y-maes a West Cross.

Cynnydd hyd yn hyn

Bob blwyddyn, mae'n rhaid i'r cyngor roi'r diweddaraf i Lywodraeth Cymru ar ei gynnydd wrth gyflawni'r safon. Mae hyn yn cynnwys pa waith sydd wedi'i wneud ynghyd ag unrhyw waith na all y cyngor ei gwblhau, y cyfeirir ato fel 'methiant derbyniol'. Mae enghreifftiau'n cynnwys achosion lle nad yw'n bosib gwneud gwaith oherwydd bod y tenant yn sâl neu nid oes modd cael mynediad i'r eiddo neu am fod y tenant eisoes wedi gwneud ei welliannau ei hun.

Gwaith a gwblhawyd hyd at fis Rhagfyr 2020
Elfen SATCEiddo sy'n cydymffurfio'n llwyr% yr eiddo sy'n cydymffurfio'n llwyr
Toeau13,20197%
Ffenestri13,545100%
Drysau13,535100%
Ceginau11,60486%
Ystafelloedd ymolchi10,90781%
Systemau gwresogi13,46899%
Sgôr ynni11,84787%
Systemau trydanol13,41799%
Larymau mwg13,540100%
Gerddi9,15468%

Cymorth a chyngor sydd ar gael wrth i'r gwaith gael ei wneud

Mae gennym dîm gwella tai a'i brif rôl yw darparu cyngor, cefnogaeth ac arweiniad i denantiaid cyn, yn ystod ac ar ôl gwneud gwaith atgyweirio adeiladau, gan weithio mewn partneriaeth â'r staff technegol sy'n rheoli'r cynlluniau a'r contractwyr sy'n gwneud y gwaith.

Cyn i unrhyw waith atgyweirio ddechrau, bydd y Swyddog Gwella Tai yn cysylltu â thenantiaid drwy lythyr neu'n bersonol i egluro pa waith fydd yn cael ei wneud, pa mor hir y gall ei gymryd a sut y bydd yn effeithio arnoch chi pan fydd gwaith yn mynd rhagddo.Ar gyfer rhai cynlluniau, bydd tenantiaid yn gymwys i gael taliad lwfans aflonyddwch a bydd y Swyddog Gwella Tai yn gallu rhoi gwybod beth fydd hyn a sut y bydd y taliad yn cael ei wneud.Yn ystod y gwaith, mae'r Swyddog Gwella Tai ar gael i gynorthwyo gydag unrhyw bryderon neu gwynion. Ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, gofynnir i chi lenwi holiadur boddhad i nodi unrhyw sylwadau am safon y gwaith a dderbyniwyd.

Gall tenantiaid gysylltu â'r tîm drwy ffonio 01792 635117 neu drwy e-bostio HousingILT@abertawe.gov.uk.

Close Dewis iaith