Toglo gwelededd dewislen symudol

Hysbysiadau cyfreithiol a chyhoeddus

Is-ddeddfau

Caiff is-ddeddfau eu creu gan y cyngor i ymdrin yn effeithiol â materion o fewn ei ardal.

Ardal Cyngor Cymuned Mawr: Hysbysiad o Gyfarfod Cymunedol

Ddydd Gwener 7 Mehefin 2024, gwnaed penderfyniad gan 50 o etholwyr cofrestredig (y'u hadwaenir fel y 'cynullyddion') o wardiau Cyngor Cymuned Mawr i gynnull cyfarfod cymunedol.

Hysbysiad o waredu rhan o fan agored - tir ym mharc yr Hafod

Hysbysir trwy hyn fod Cyngor Dinas a Sir Abertawe, fel perchennog y darn o dir a ddisgrifir isod sy'n cael ei ddal a'i gynnal fel man agored cyhoeddus, yn cynnig adfeddulr tir dan sylw o'r adran Hamdden i'r adran Addysg. Ystyrir nad oes angen y tir dan sylw mwyach.

Hysbysiad o waredu rhan o fan agored - tir yn Ysgol Gynradd y Clâs

Hysbysir trwy hyn fod Cyngor Dinas a Sir Abertawe, fel perchennog y parsel o dir a ddisgrifir isod sy'n cael ei gadw a'i gynnal fel tir cyhoeddus agored, yn bwriadu gwaredu rhan o'r tir dan sylw.

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Hysbysiadau statudol cyfredol sy'n ymwneud ag amrywiaeth o gynigion a gorchmynion a wnaed gan Ddinas a Sir Abertawe.

Hysbysiad o geisiadau cynllunio

Hysbysiad cyfreithiol o geisiadau am ganiatâd cynllunio rydym wedi'u derbyn fel yr awdurdod cynllunio lleol.

Cau llwybrau troed dros dro

Cau llwybrau troed dros dro ar gyfer gwaith ffordd neu er mwyn osgoi perygl i'r cyhoedd.

Gorchmynion llwybrau cyhoeddus presennol

Rhestr o orchmynion llwybrau cyhoeddus presennol ar gyfer newid i hawliau tramwy cyhoeddus.

Hysbysiad o geisiadau am eiddo newydd ac amrywiadau

Mae ceisiadau newydd am drwyddedau mangre ac amrywiadau i drwyddedau presennol o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 wedi'u rhestru isod. Bydd yr hysbysiadau hyn yn aros yma am y cyfnod cyflwyno sylwadau o 28 niwrnod.

Hysbysiad o gais i roi caniatâd seremonïau dinesig i eiddo

Mae'n rhaid rhoi hysbysiad cyhoeddus o'r cais gyda chyfnod o dair wythnos ar gyfer gwrthwynebiadau. Bydd hysbysiadau'n cael eu harddangos ar y we-dudalen hon.

Tystysgrifau diogelwch ar gyfer meysydd chwaraeon

Mae Rheoli Adeiladu Abertawe'n ymdrin â thystysgrifau cyffredinol ac arbenigol ar gyfer stadia chwaraeon dynodedig yn yr ardal.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen