Toglo gwelededd dewislen symudol

Mabwysiadwch fainc coffa

Byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli gyda'r geiriau o'ch dewis wedi'u hysgythru ar fainc yn y parc y mae'r rhoddwr wedi'i ddewis o'r lleoliadau sydd ar gael.

Yn anffodus, rydym wedi gorfod atal ceisiadau newydd am y cynllun Mabwysiadu Mainc dros dro. Mae hyn oherwydd y llwyth wrth gefn o osod meinciau ar gyfer archebion presennol, a achoswyd gan broblemau cyflenwi y tu hwnt i'n rheolaeth.

Bydd y broses ymgeisio ar waith eto cyn gynted â phosib, ond ar hyn o bryd ni allwn ddarparu dyddiad penodol. Gwiriwch y wefan yn fisol i weld os yw'r broses ymgeisio wedi agor eto. Diolch am eich amynedd.

Mae cynllun 'Mabwysiadu Mainc' Dinas a Sir Abertawe'n ffordd wych o gefnogi a mwynhau parciau a gerddi Abertawe lle mae llawer o bobl yn mwynhau treulio amser gyda'u teuluoedd ac yn rhoi lle i breswylwyr eistedd ac ymlacio, boed law neu hindda.

Mae mabwysiadu mainc yn ffordd ddelfrydol o nodi carreg filltir, digwyddiad neu goffáu bywyd anwylyn neu anifail anwes.

Mae ein cynllun mabwysiadu'n cynnig cyfle i fusnesau, sefydliadau neu unigolion roi arian ar gyfer mainc newydd neu i fabwysiadu mainc bresennol a chael lle personol a phendant mewn un o'n gerddi prydferth.

Manylion mabwysiadu / rhoi

Gellir mabwysiadu'r meinciau am hyd at 10 mlynedd.

Rhoi mainc newydd:

Pris ar gyfer preswylwyr - £2,174 (ac eithrio TAW)

Pris ar gyfer busnesau - £2,608.80 (gan gynnwys TAW)

Mabwysiadu mainc bresennol:

Pris ar gyfer preswylwyr - £1,449 (ac eithrio TAW)

Pris ar gyfer busnesau - £1,738.80 (gan gwynnwys TAW)

I gydnabod y cyfraniad, byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli, gyda'r geiriau o'ch dewis wedi'u hysgythru ar y fainc mewn parc o'ch dewis o'r lleoliadau sydd ar gael. Bydd y rhodd yn ariannu ac yn talu costau cadw a chynnal y fainc a'r plac ysgythredig.

Bydd y gwaith gosod fel arfer yn cael ei wneud pan fydd amodau tir a thywydd addas yn caniatáu hynny. Sylwer bod y broses gyfan fel arfer yn cymryd hyd at 26-30 wythnos o ddyddiad derbyn y taliad, i osod y plac. Sylwer, mewn amgylchiadau eithriadol, y gall yr amser prosesu fod yn fwy nag 30 wythnos.

Sedd a roddir - safleoedd sydd ar gael

Dim ond ar dir sy'n eiddo i Ddinas a Sir Abertawe y gellir rhoi neu fabwysiadu meinciau o dan y cynllun hwn.  Ystyrir ceisiadau i fabwysiadu mainc bresennol neu osod mainc newydd yn y lleoliadau a restrir isod. Nodwch y lleoliad a ddymunir pan fyddwch yn gwneud yr ymholiad.

Mae angen uwchraddio nifer o feinciau presennol yn y lleoliadau canlynol cyn gynted â phosib, a byddai rhoi mainc newydd yn eu lle yn gwella'r ardal yn sylweddol er mwyn i breswylwyr Abertawe ac ymwelwyr eu mwynhau:

 • Yn rhan fwyaf o barciau Abertawe (ac eithrio Gerddi Clun a Pharc Gwledig Dyffryn Clun). Gellir dod o hyd i restr o bob parc yma: A-Y o barciau, gwarchodfeydd natur a mannau awyr agored.
 • Gerddi Botaneg, Parc Singleton.
 • Llyn y Fendrod.
 • Promenâd Abertawe rhwng Blackpill a Neuadd y Sir (y Ganolfan Ddinesig).
 • Tir Castell Ystumllwynarth (meinciau presennol i'w mabwysiadu'n unig).
 • Gerddi Clun (argaeledd cyfyngedig).
 • Llwybr beicio'r Clun (mae lleoliadau'n brin).
 • Llwybr Beicio Cwm Tawe Isaf - Clydach i Abertawe (mae lleoliadau'n brin).

Yn anffodus, gan nad oes safleoedd addas ar ôl, nid oes modd mabwysiadu mainc neu osod mainc newydd yn y lleoliadau canlynol:

 • Gerddi Clun
 • Parc Gwledig Dyffryn Clun
 • Mynydd Cilfái
 • Pob llwybr ar hyd clogwyni a baeau arfordir Gŵyr, gan gynnwys:
  • Bae Rhosili
  • Bae Horton
  • Bae Porth Einon
  • Bae Oxwich
  • Bae Pwll Du
  • Bae Caswell
  • Bae Langland
  • Bae Rotherslade
  • Bae Limeslade
  • Bae Bracelet
  • Promenâd y Mwmbwls rhwng Knab Rock a Blackpill
  • Promenâd Abertawe rhwng y Ganolfan Ddinesig a'r Ardal Forol.

Bydd angen i unrhyw fainc/sedd a ddewisir gyd-fynd â'r ardal y maent yn mynd iddi a bydd angen i'r tîm Parciau gadarnhau'r lleoliad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch gwerthiannau@abertawe.gov.uk.

Amodau a thelerau

Treuliwch funud yn darllen ein hamodau a thelerau.

Mabwysiadu mainc - seddi a roddir

Manylion y seddi a roddir sydd ar gael.

Cwestiynau cyffredin

Gallwch gael atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin y gofynnir i ni am fabwysiadu mainc.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 20 Mai 2024