Chwilio'r wefan
English
Piggy bank

Newidiadau i Fudd-daliadau

Mwy o fanylion am newidiadau i fudd-daliadau presennol yn ogystal â budd-daliadau newydd a gyflwynir gan lywodraeth y DU a Chymru.

Budd-daliadau i bobl oedran gwaith

Mae budd-daliadau i bobl oedran gwaith yn cynnwys y budd-dal newydd, Credyd Cynhwysol, sy'n disodli Credyd Treth Gwaith, Credyd Treth Plant, Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm.

Y Gronfa Cymorth Dewisol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig taliadau neu gefnogaeth o fath arall i bobl y mae angen cymorth brys arnynt a lle nodwyd angen i ddiogelu iechyd a lles.

Taliad Annibyniaeth Bersonol (TAB)

Disodlwyd y Lwfans Byw i'r Anabl gan y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) ar gyfer y rheiny sy'n 16 i 65 oed o 8 Ebrill 2013, a'i ddiben yw helpu gyda chostau ychwanegol anabledd neu gyflyrau iechyd tymor hir. Mae Lwfans Byw i'r Anabl yn parhau ar gyfer plant dan 16 oed a'r rheiny sy'n 65+ oed. Y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yw'r budd-dal a ddisodlodd yr hen Fudd-dal Analluogrwydd a'r Cymhorthdal Incwm ar gyfer salwch yn 2008.

Budd-daliadau i teuluoedd â phlant

Hawl i fudd-daliadau o feichiogrwydd i'r amser pan na fydd eich plentyn yn ddibynnol arnoch mwyach, ar gyfer rhieni a'r rhai sy'n gofalu am blant. Mae'r arweiniad ABC yn egluro sut a phryd i gyflwyno cais.

Daeth Gostyngiad Treth y Cyngor i ddisodli Budd-dal Treth y Cyngor

Ebrill 2013 - Cyflwynwyd Gostyngiad Treth y Cyngor.

Cyfyngu ar Fudd-dal Tai yn y sector tai cymdeithasol

Ebrill 2013 - meini prawf maint y sector cymdeithasol (Y Dreth Ystafell Wely)

Herio penderfyniad am fudd-dal

Dyma arweiniad fesul cam i herio penderfyniad am fudd-dal. Ei nod yw'ch arwain trwy bob cam o'r broses herio, amlinellu'ch opsiynau ac esbonio'r hyn i'w wneud nesaf.

Budd-daliadau a Gofalwyr Maeth

Os ydych chi'n maethu plentyn sy'n derbyn gofal, mae'r trefniadau a wneir gan yr awdurdod lleol yn cael eu gwneud o dan Ran 6 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (gwnaed darpariaethau'n flaenorol o dan Adran 23 o Ddeddf Plant 1989).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM