Chwilio'r wefan
English
Piggy bank

Newidiadau i Fudd-daliadau

Mwy o fanylion am newidiadau i fudd-daliadau presennol yn ogystal â budd-daliadau newydd a gyflwynir gan lywodraeth y DU a Chymru.

Budd-daliadau i bobl oedran gwaith

Ystyrir bod hawlwyr budd-daliadau yn 'oedran gweithio' o'u pen-blwydd yn 16 oed nes oedran pensiwn menywod. O 2018, 65 oed fydd yr oedran pensiwn ar gyfer dynion a menywod, a bydd yn codi i 66 erbyn 2020.

Y Gronfa Cymorth Dewisol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig taliadau neu gefnogaeth o fath arall i bobl y mae angen cymorth brys arnynt a lle nodwyd angen i ddiogelu iechyd a lles.

Taliad Annibyniaeth Bersonol (TAB)

Disodlwyd y Lwfans Byw i'r Anabl gan y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) ar gyfer y rheiny sy'n 16 i 65 oed o 8 Ebrill 2013, a'i ddiben yw helpu gyda chostau ychwanegol anabledd neu gyflyrau iechyd tymor hir. Mae Lwfans Byw i'r Anabl yn parhau ar gyfer plant dan 16 oed a'r rheiny sy'n 65+ oed. Y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yw'r budd-dal a ddisodlodd yr hen Fudd-dal Analluogrwydd a'r Cymhorthdal Incwm ar gyfer salwch yn 2008.

Budd-daliadau i teuluoedd â phlant

Hawl i fudd-daliadau o feichiogrwydd i'r amser pan na fydd eich plentyn yn ddibynnol arnoch mwyach, ar gyfer rhieni a'r rhai sy'n gofalu am blant. Mae'r arweiniad ABC yn egluro sut a phryd i gyflwyno cais.

Herio penderfyniad am fudd-dal

Dyma arweiniad fesul cam i herio penderfyniad am fudd-dal. Ei nod yw'ch arwain trwy bob cam o'r broses herio, amlinellu'ch opsiynau ac esbonio'r hyn i'w wneud nesaf.

Budd-daliadau i bobl dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Lwfans Gweini yw'r budd-dal anabledd os ydych dros oedran pensiwn y wladwriaeth ac yn hawlio am y tro cyntaf.

Budd-daliadau a Gofalwyr Maeth

Os ydych chi'n maethu plentyn sy'n derbyn gofal, mae'r trefniadau a wneir gan yr awdurdod lleol yn cael eu gwneud o dan Ran 6 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (gwnaed darpariaethau'n flaenorol o dan Adran 23 o Ddeddf Plant 1989).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM