Toglo gwelededd dewislen symudol

Perfformiad a gwelliant

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau rheoli perfformiad i fodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a'r Fframwaith Mesur Perfformiad Cenedlaethol.

Cliciwch ar unrhyw un o'r canlynol am wybodaeth bellach neu cysylltwch â'r Cyngor drwy e-bost: improvement@swansea.gov.uk.

Adolygiad perfformiad blynyddol

Hunanasesiad y cyngor ar ei berfformiad wrth gyflwyno blaenoriaethau a amlinellir yng Nghynllun Gwella Corfforaethol 2022-23 yw Adolygiad Perfformiad Blynyddol.

Archif perfformiad

Gwybodaeth am berfformiad amrywiol sydd wedi cael ei gyhoeddi yn y blynyddoedd blaenorol.

Adroddiadau perfformiad chwarterol a blynyddol

Adroddir ar ddangosyddion perfformiad (DP) bob mis, bob chwarter a bob blwyddyn. Defnyddir y DP hyn ar hyn o bryd i ddangos sut mae'r awdurdod yn perfformio i gynulleidfa ehangach.

Adroddiad adolygu gan gymheiriaid CLlLC

Darparodd CLlLC adolygiad cymheiriaid ar gyfer y cyngor yn ystod hydref 2014 cyn asesiad corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru.

Rheoli Risg Corfforaethol

Mae nodi a rheoli risg yn hanfodol wrth wella gwasanaethau'r cyngor a gwella atebolrwydd, yn ogystal â sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau ffurfiol.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae diwallu anghenion y presennol gan ddiogelu anghenion cenedlaethau'r dyfodol yn egwyddor sydd wrth wraidd pob penderfyniad a wneir gan Gyngor Abertawe.

Hunanasesu a gwella yng Nghyngor Abertawe

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021yn rhoi dyletswydd ar Gyngor Abertawe i barhau i adolygu ei berfformiad. Un ffordd o wneud hwn yw trwy ymgynghori â phobl leol, undebau, staff a busnesau bob blwyddyn.

Cynllun gwella corfforaethol

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob Cyngor i gyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer gwella'r hyn a wna a sut mae'n ei wneud. Pwrpas y cynllun hwn yw nodi blaenoriaethau allweddol y Cyngor ar gyfer gwella dros y pedair blynedd nesaf.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 21 Medi 2021