Toglo gwelededd dewislen symudol

Poblogaeth

Ystadegau am boblogaeth ac aelwydydd - amcangyfrifon poblogaeth swyddogol, tueddiadau diweddar, data ardaloedd bach, dwysedd, nodweddion poblogaeth, amcangyfrifon aelwydydd, rhagamcanion poblogaeth ac aelwydydd.

Roedd amcangyfrif diweddaraf poblogaeth Dinas a Sir Abertawe yn 246,600 (amcangyfrifon canol 2020, Swyddfa Ystadegau Gwladol / SYG).  Mae gan Abertawe'r ail boblogaeth uchaf o 22 awdurdod lleol Cymru sy'n cynrychioli bron 8% o boblogaeth Cymru gyfan (3,169,600).

Mae rhagor o wybodaeth am ystadegau poblogaeth Abertawe ar gyfer 2020, gan gynnwys dadansoddiadau yn ôl oedran a rhyw, data ar gyfer awdurdodau lleol eraill, Cymru a'r DU, a'r tueddiadau mwyaf diweddar (2019-1920) ar gael mewn  nodyn briffio [1MB]  ar y dudalen hon.  Mae data Abertawe ar gyfer canol blwyddyn 2020 yn ôl oedran hefyd  ar gael [75KB] , er mwyn hwyluso cyfrifiadau a dadansoddiad pellach.  Dyma fydd yr amcangyfrifon poblogaeth awdurdod lleol blynyddol olaf i'w cyhoeddi gan SYG cyn cyflwyno canlyniadau Cyfrifiad 2021 yn ystod 2022.

Rhwng 2019 a 2020, gostyngodd amcangyfrif o boblogaeth Abertawe oddeutu 400 (-0.16%).  Mae hyn yn cymharu â chynnydd cyfartalog yng Nghymru o +0.53%.  Abertawe oedd yr unig un o'r 22 o ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru i gofnodi cwympo yn ei phoblogaeth amcangyfrifedig.  O ran elfennau newid mewn poblogaeth, mae'r data'n awgrymu mai'r rheswm dros y lleihad ym mhoblogaeth Abertawe yn ystod o flwyddyn hyd at fis Mehefin 2020 oedd newid naturiol negatif (600 yn fwy o farwolaethau na genedigaethau yn y flwyddyn) ac allfudo mewnol (o fewn y DU) (oddeutu -1,500 net), wedi'i wrthbwyso gan fewnfudo rhyngwladol net (oddeutu +1,800).

Mae mwy o wybodaeth am y boblogaeth a'r ddemograffeg ar y tudalennau canlynol: 

Mae amrediad eang o ystadegau am nodweddion poblogaeth ac aelwydydd hefyd ar gael trwy ein tudalennau Cyfrifiad 2011.  Bwriedir cyhoeddi canlyniadau Cyfrifiad 2021 a'r amcangyfrifon poblogaeth cysylltiedig o wanwyn 2022.

Os oes gennych fwy o ymholiadau ynghylch ystadegau poblogaeth Abertawe, cysylltwch â ni.

Tueddiadau Poblogaeth Diweddar

Dadansoddiad o newid demograffig tymor hwy yn Abertawe gan ddefnyddio'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn.

Amcangyfrifon poblogaeth blynyddol ardal fach

Mae amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer ardaloedd bach yn Abertawe'n cael eu cyhoeddi gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (SYC).

Dwysedd poblogaeth

Ystadegau poblogaeth Abertawe ac ardaloedd lleol.

Nodweddion Poblogaeth

Ystadegau lleol am newid mewn poblogaeth a nodweddion poblogaeth - amcangyfrifon ymchwil (ethnigrwydd, gwlad enedigol, cenedligrwydd); myfyrwyr yn Abertawe; Adolygiad Ystadegau Cydraddoldeb.

Amcangyfrifon Aelwydydd

Cynhyrchir amcangyfrifon aelwydydd blynyddol i awdurdodau lleol yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru.

Rhagamcanion Poblogaeth ac Aelwydydd

Amcanestyniadau Poblogaeth ac Aelwydydd ar gyfer Abertawe (Llywodraeth Cymru, yn seiliedig ar 2018).