Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Canfod sut i gyflwyno sylwadau ar gais cynllunio.

Neu gallwch fynegi barn ar gais cynllunio drwy'r chwiliad cais cynllunio. Chwiliwch am rif y cais a chliciwch ar y ddolen 'cyflwyno sylw ar gais'.

Mae hawl gan unrhyw un i gyflwyno sylwadau am gais cynllunio. Fel arfer rydym yn caniatáu 21 diwrnod ar gyfer cyflwyno sylwadau o'r dyddiad y caiff y cais ei gyhoeddi.

Gellir cyflwyno sylwadau'n ysgrifenedig i'r Is-adran Rheolaeth Cynllunio.

Dylid cyflwyno sylwadau yn y cyfnod a nodir yn yr hysbysiad safle/i'r wasg.

Sylwer nad yw'r cyngor yn derbyn sylwadau dienw am geisiadau cynllunio. Ni chaiff sylwadau dienw a dderbynnir eu hystyried wrth werthuso'r cais. O dan Ddeddf (Mynediad i Wybodaeth) Llywodraeth Leol 1985, mae eich sylwadau, gan gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad, yn agored i'w harchwilio gan y cyhoedd.

Wrth asesu ceisiadau cynllunio, yr unig sylwadau y gall y cyngor eu hystyried yw'r rhai sy'n ymwneud ag ystyriaethau cynllunio materol perthnasol ac nid y rhai sy'n seiliedig ar bethau nad yw pobl yn eu hoffi, cwynion, materion nad ydynt yn ymwneud â chynllunio sy'n gysylltiedig â hawliadau niwsans neu anghydfodau cyfreithiol etc.

Gall enghreifftiau o ystyriaethau materol gynnwys:

 • Lleoliad, dyluniad a golwg allanol y datblygiad arfaethedig (e.e. uchder neu faint mewn perthynas ag eiddo cyfagos)
 • Colli golau'r haul neu olau dydd
 • Colli preifatrwydd
 • Tebygolrwydd o sŵn gormodol, neu fygdarthau
 • Digonolrwydd trefniadau parcio a mynediad arfaethedig
 • Effaith traffig ychwanegol
 • Effaith ar goed
 • Tirweddu a chynigion ar gyfer triniaeth i ffiniau (waliau a ffensys)

Mae gwrthwynebiadau, nad ydynt yn ymwneud â chynllunio'n gyffredinol ac na ellir eu hystyried, fel arfer yn cynnwys:

 • Effaith ar werth eiddo
 • Effaith ar sefydlogrwydd adeileddol (gall hyn gael ei gynnwys yn y Rheoliadau Adeiladu)
 • Sŵn, aflonyddwch neu anghyfleustra o ganlyniad i waith adeiladu (cynhwysir hyn yn y Ddeddf Rheoli Llygredd)
 • Anghydfodau'n ymwneud â ffiniau (gan gynnwys problemau cytundebau waliau cydrannol)
 • Cyfamodau cyfyngu (gan gynnwys hawliau i oleuni)
 • Gwrthwynebiad i gystadleuaeth fusnes
 • Amgylchiadau personol yr ymgeisydd (oni bai y gellir dangos eu bod yn berthnasol o ran termau cynllunio e.e. darparu cyfleusterau i'r anabl)
 • Gwrthwynebiad i egwyddor datblygiad y mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi'i roi iddo eisoes
Wedi'i bweru gan GOSS iCM