Chwilio'r wefan
English

Ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau cyngor

Mae gan bawb yr hawl i fwynhau eu cartref a'u cymuned. Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw pan fydd rhywun neu grwpiau o bobl yn ymddwyn mewn ffordd sy'n achosi aflonyddwch, braw neu ofid i eraill.

Report online welsh button
Rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol
Diffiniad y gyfraith o ymddygiad gwrthgymdeithasol yw: "Sefyllfa lle mae rhywun wedi ymddwyn mewn modd a oedd yn achosi neu a oedd yn debygol o achosi aflonyddwch, braw neu ofid i rywun neu rywrai nad yw/ydynt yn byw yn yr un cartref ag ef/hi."  Mae'r math hwn o ymddygiad yn cynnwys ymddygiad afreolus a meddw, tipio anghyfreithlon, graffiti, iaith fygythiol ac ymosodol, trais yn y cartref a llawer o fathau eraill o ymddygiad sy'n atal eraill rhag mwynhau bywyd arferol.

Mae llawer o fathau gwahanol o ymddygiad gwrthgymdeithasol, a weithiau gall anghydfodau cymharol fach rhwng cymdogion ddwysáu'n ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gynnwys:

 • Aflonyddu:  troseddau casineb, camdriniaeth eiriol, bwlio
 • Swn:  anifeiliaid megis cwn yn cyfarth, larymau car ac eiddo, swn setiau teledu/stereos yn rhy uchel, tân gwyllt, partïon a cherddoriaeth uchel, DIY, rhedeg busnes o'r cartref
 • Parcio:  cerbydau wedi'u gadael, rhwystrau, parcio peryglus, carafanau neu gerbydau nwyddau trwm
 • Niwsans:  grwpiau'n ymgasglu, fandaliaeth, graffiti, tân gwyllt, dwyn ceir/beiciau, aflonyddu
 • Mathau eraill:  tipio anghyfreithlon, gerddi wedi'u hesgeuluso a gordyfiant, baw cwn, anifeiliaid yn crwydro

Beth nad yw'n ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Gall rhai gweithredoedd beri poendod ond nid ydynt yn cael eu hystyried yn wrthgymdeithasol oni bai eu bod yn digwydd yn gyson neu'n dwysáu i fathau eraill o niwsans.

 • swn plant yn chwarae
 • gwahaniaethau personol
 • swn byw arferol megis drysau'n cau'n glep, tynnu d?r toiledau etc.

Beth gallwch ei wneud amdano?

 • Y cam cyntaf, os ydych yn gallu, yw siarad â'r unigolyn sy'n achosi'r broblem. Efallai nad yw'n sylweddoli bod ei ymddygiad yn effeithio ar eraill, ac efallai nad yw ei weithredoedd yn fwriadol.
 • Mewn rhai achosion, efallai na fyddwch yn teimlo y gallwch gymryd y cam cyntaf hwn eich hunan, felly dylech gysylltu â'ch Swyddfa Dai Ranbarthol a fydd yn eich helpu i ddatrys y broblem.
 • Caiff Swyddfeydd Tai Rhanbarthol eu cefnogi gan yr Uned Cefnogi Cymdogaethau (UCC) wrth fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae'r UCC yn darparu presenoldeb landlord 24 awr ar ein stadau, yn monitro teledu cylch cyfyng ar nifer o stadau'r cyngor, yn ymateb i ddigwyddiadau ac yn mynd ar batrôl i ddigwyddiadau newydd. Mae'r UCC hefyd yn cydlynu â'r Swyddfeydd Tai Rhanbarthol fel y gellir cymryd camau gweithredu priodol yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gellir cysylltu â'r UCC trwy ffonio 01792 648507.
 • Gallwch roi gwybod i ni am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar-lein
 • Mae cyngor hefyd ar gael gan Llywodraeth Cymru - Ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ymwneud â thaiYn agor mewn ffenest newydd
 • Cofiwch: dylid rhoi gwybod am weithredoedd troseddol, gan gynnwys ymddygiad bygythiol a chamdriniaeth i'r heddlu ar unwaith
 • Gallwch hefyd gysylltu â Taclo'r Tacle ar Radffon 0800 555 111

Mae Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 yn rhoi llawer o bwerau newydd i Landlordiaid Cymdeithasol i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu stadau ac o'u hamgylch.

Mae rhan o'r ddeddf newydd yn gorfodi Landlordiaid Cymdeithasol i gyhoeddi datganiad ynghylch y polisïau a'r gweithdrefnau sydd ganddynt er mwyn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, a'r ffyrdd y byddent yn gweithio gyda sefydliadau eraill a phreswylwyr er mwyn mynd i'r afael â'r broblem.  Gellir lawrlwytho ein datganiad yma.

Rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau cyngor

Os ydych yn denant cyngor neu'n byw ar stad cyngor ac mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnoch, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich helpu i fynd i'r afael ag ef.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi roi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Bydd ymchwil i'ch cwyn wreiddiol naill ai gan y Gwasanaeth Tai Rhanbarthol neu gan yr Uned Cefnogi Cymdogaethau (UCC).

Uned Cefnogi Cymdogaethau

Rôl bennaf yr UCC yw helpu cymdogaethau i ddatblygu ardaloedd mwy diogel a deniadol.

Beth sy'n cael ei wneud am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol?

Mae'r dudalen hon yn esbonio'r hyn sy'n cael ei wneud yn ardal Abertawe i fynd i'r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Troseddau casineb ac achosion o gasineb

Rydym yn cymryd troseddau casineb ac achosion o gasineb o ddifrif.

Adolygiad achos ymddygiad gwrthgymdeithasol

Disodlwyd y sbardun cymunedol gan yr adolygiad achos ymddygiad gwrthgymdeithasol

Cwestiynau cyffredin am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Dewch i ganfod yr atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM