Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2022

Abertawe yw Dinas Hawliau Dynol gyntaf Cymru

Mae Abertawe wedi dod yn Ddinas Hawliau Dynol gyntaf Cymru yn dilyn blwyddyn o weithredu i gydnabod eu pwysigrwydd i fywydau'r holl breswylwyr a sefydliadau.

Digwyddiad yn lledaenu hwyl yr ŵyl i'r rheini mewn angen

Roedd digwyddiad arbennig wedi rhannu ychydig o hwyl yr ŵyl heddiw i bobl yn Abertawe sy'n agored i niwed, yn teimlo'n unig neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Cyfle i grwpiau wneud cais am gyllid tlodi bwyd ychwanegol

Mae cyfle arall i grwpiau cymunedol ac elusennau sy'n cefnogi pobl yn Abertawe sy'n wynebu tlodi bwyd wneud cais am gyllid.

£2.5m o fuddsoddiad ychwanegol mewn ceginau ysgol

Disgwylir i £2.5m o arian ychwanegol gael ei wario ar geginau ysgol a diweddaru cyfarpar wrth i Abertawe weithio i ehangu'r cynnig prydau ysgol am ddim i holl ddisgyblion ysgolion cynradd.

Dathlwyr yn cael eu hannog i fod yn ddiogel ger dŵr y gaeaf hwn

Mae Cyngor Abertawe wedi gosod arwyddion ger nifer o ddyfrffyrdd, pyllau a llynnoedd yn annog pobl i beidio â mynd ar yr iâ.

Ymunwch yn hwyl yr ŵyl yn yr hwb cymunedol newydd

Mae gwahoddiad agored i Barti Nadolig cymunedol am ddim yn Nyfaty.

Cyngor Abertawe'n mynd i'r afael â digartrefedd yn uniongyrchol

Mae ymdrechion i fynd i'r afael â digartrefedd yn Abertawe'n parhau gyda'r cyngor yn addo darparu llety i'r rheini y mae ei angen arnynt.

Hwb cyflogaeth yn agor yn ei gartref newydd

Mae Hwb Cyflogaeth Dros Dro hynod lwyddiannus Abertawe wedi symud i leoliad newydd yng Nghanolfan Siopa'r Cwadrant ond mae'n parhau i ddarparu'r holl gefnogaeth sydd ei hangen ar bobl.

Abertawe yn gwneud cynnydd ar uchelgeisiau sy'n cyfrif

Dywedwyd wrth Gyngor Abertawe mewn cyfarfod fod cryn gynnydd yn cael ei wneud ar gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Abertawe wyrddach, mwy ffyniannus a bywiog ar gyfer yr 21ain ganrif.

Amser o hyd i hawlio taliadau cymorth tanwydd

Mae degau o filoedd o deuluoedd ledled Abertawe wedi elwa o filiynau o bunnoedd mewn grantiau a thaliadau eraill i'w helpu drwy'r argyfwng costau byw.

Abertawe'n dod ynghyd i gefnogi'r rheini mewn angen y Nadolig hwn

Mae gwirfoddolwyr wedi dod ynghyd eto eleni i gynnig eu hamser a'u gwasanaethau i ddod â hwyl yr ŵyl i bobl mewn angen fel rhan o ddigwyddiad Nadolig arbennig iawn yn Abertawe.

Cyngor diogelwch ar gael ym Marchnad y Nadolig

Gall siopwyr sy'n chwilio am ddanteithion Nadoligaidd ym Marchnad y Nadolig awyr agored Abertawe eleni hefyd dderbyn cyngor diogelwch personol ac atal troseddu.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • o 3
  • Nesaf tudalen