Chwilio'r wefan
English
Link

Fframwaith Adfywio Ardal Abertawe Ganolog

Yr arweiniad strategol sy'n pennu'r agenda adfywio ar gyfer canol dinas Abertawe.

Nod y Fframwaith Adfywio Ardal Abertawe Ganolog (SCARF) yw gwneud ardal ganolog Abertawe'n gyrchfan deniadol i bobl fyw a gweithio ynddo yn ogystal ag ymweld ag ef. Rhaid i'r ardal ganolog gael cymysgedd bywiog o ddefnyddiau hamdden, diwylliannol, manwerthu, swyddfa a phreswyl wedi'u cyflwyno mewn ffordd eglur, gydag adeiladau a mannau cyhoeddus o safon gydag ymdeimlad o le, sy'n hyrwyddo diwylliant lleol ac yn gwneud Abertawe'n wahanol i ddinasoedd eraill.

Mae SCARF yn cyflwyno prif gynllun sy'n canolbwyntio ar y canlynol:

  • Creu ardal i fyw, gweithio a dysgu
  • Datblygu canolfan fanwerthu a hamdden defnydd cymysg
  • Cysylltu â glannau'r ddinas
  • Creu gwythïen werdd

Mae'r cynigion ar gyfer yr ardaloedd hyn wedi'u nodi yng nghyd-destun cyfres o amcanion a themâu strategol yn seiliedig ar gynaladwyedd, ffyniant economaidd, dyluniad, hygyrchedd a symudiad, a gwahanolrwydd ac arloesedd.

Mae SCARF yn hyrwyddo amrywiaeth o gynlluniau cyflwynadwy yn y tymor byr, canolig a hir i ysgogi adfywio, y gellid eu hariannu drwy gyfuniad o fuddsoddiad gan y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM