Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am dai a thenantiaethau'r cyngor

Mae tai awdurdod lleol neu dai cyngor yn llety tymor hir, cost isel. Bydd rhaid i chi gyflwyno cais i ymuno â'n cofrestr anghenion tai.

Tai Cyngor

Rhagor o wybodaeth am dai cyngor a gwneud cais ar-lein.

Contract meddiannaeth tai cyngor

Pan fyddwch yn cael cynnig tŷ, byddwch yn gallu gweld yr eiddo'n gyntaf. Os ydych yn derbyn yr eiddo, bydd angen i chi lofnodi contract meddiannaeth gyda ni.

Tai cyngor wedi'u dodrefnu

Gallwn ddarparu'r dodrefn hanfodol sydd eu hangen arnoch i helpu i wneud eich tŷ'n gartref.

Mynd i fyw mewn tŷ cyngor

Ar ôl i chi dderbyn eich eiddo a llofnodi'r contract meddiannaeth, byddwch yn barod i fynd i fyw yn yr eiddo ac ymgartrefu yn eich cartref newydd.

Yswiriant cartref i denantiaid y cyngor

Gwybodaeth am yswiriant adeiladau a chynnwys ar gyfer tenantiaid y cyngor.

Gwybodaeth Rhent i Denantiaid y Cyngor

Gwybodaeth am dalu rhent i denantiaid y cyngor.

Fideos tai ar YouTube

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i'n rhestr chwarae fideos tai ar YouTube.

Yr Uned Cefnogi Tenantiaid

Mae'r Uned Cefnogi Tenantiaid yn darparu cefnogaeth a chyngor sy'n ymwneud â thai i berchnogion tai, tenantiaid cymdeithasau tai, tenantiaid cyngor a'r rheini sy'n rhentu o'r sector preifat.

Twyll tenantiaeth tai'r cyngor

Rydym yn ystyried bod twyll tenantiaeth yn fater difrifol iawn ac mae gennym nifer o wiriadau mewnol ar waith i atal a datgelu twyll o'r fath.

Gadael tai'r cyngor

Os ydych yn ystyried dod â'ch contract meddiannaeth i ben, rhaid i chi wneud rhai pethau cyn gadael.

Tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Gwybodaeth ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor sy'n byw mewn tai, fflatiau a llety lloches.

Cyngor ar ddiogelwch i denantiaid

Mae pob un o'n tenantiaid yn haeddu teimlo'n ddiogel a chael ei drin yn deg bob amser.

Cŵn XL Bully: arweiniad i denantiaid Cyngor Abertawe

Ydych chi'n berchen ar gi XL Bully? Mae'r math o frîd XL Bully wedi'i ychwanegu at y rhestr o gŵn sydd wedi'u gwahardd o dan Ddeddf Cŵn Peryglus 1991.