Chwilio'r wefan
English
Lady and child

Meddwl am sefydlu busnes gofal plant?

Cyn dechrau eich busnes, dylech ystyried y math o ofal plant sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal rydych wedi'i dewis. Dylech hefyd ymchwilio i'r galw am y math o ofal plant rydych am ei ddarparu.

Swansea Family Information Service logo

Gall asesu galw rhieni eich helpu i benderfynu a fydd eich busnes yn gynaliadwy nawr ac yn y dyfodol.

Gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe ddarparu copi o'r Childcare Sufficiency Audit (CSA) i chi.  Ymgynghorwyd ar yr archwiliad gyda rhieni/gofalwyr a darparwyr gofal plant yn Abertawe i nodi bylchau mewn darpariaeth gofal plant.  Gallai'r ADGP fod yn ddefnyddiol pan fyddwch yn ymchwilio i'r farchnad oherwydd gallai eich galluogi i nodi galw penodol.

Rol Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Mae'r AGCYn agor mewn ffenest newydd yn rheoli ac yn archwilio gwasanaethau gofal dydd i blant dan 12 oed, gan gynnwys:

  • Gwarchodwyr Plant
  • Gofal Dydd Llawn
  • Gofal Dydd Sesiynol
  • Gofal y Tu Allan i'r Ysgol
  • Meithrinfeydd
  • Chwarae mynediad agored

Rhaid i bob lleoliad gofal plant sy'n gofalu am blant dan 12 oed ac sy'n gweithredu am fwy nag 1 awr a 59 munud gofrestru gydag AGC.

Prif nodau cofrestru yw hyrwyddo safon a diogelu plant, gan sicrhau y gofelir amdanynt mewn lleoliad diogel a phriodol.

Rhaid i leoliad gofal plant fodloni Safonau Gofynnol Cenedlaethol AGC cyn y gellir ei gofrestru.

Os bydd eich busnes yn gofalu am blant dan 12 oed yn hwy na'r amser a nodwyd, a'ch bod heb eich cofrestru gydag AGC, byddwch yn torri'r gyfraeith.

Bydd AGC yn parhau i archwilio'r lleoliad(au) i sicrhau bod y person cofrestredig yn parhau i fodloni'r Safonau a'r Rheoliadau Gofynnol Cenedlaethol wrth weithredu.

Mae'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol wedi cael eu cyhoeddi ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gallwch hefyd gael copi caled drwy gysylltu a'ch swyddfa AGC ranbarthol.

Swyddogion Datblygu - Sefydliadau Partner

Mae Dinas a Sir Abertawe yn cefnogi nifer o Swyddogion Datblygu a gyflogir gan sefydliadau partner.  Gall y Swyddogion Datblygu hyn ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i leoliadau gofal plant arfaethedig a rhai sydd eisoes yn bodoli; mae hyn yn cynnwys dechrau neu ddatblygu busnes gofal plant.

Sylwer mae arweiniad yn unig yw'r wybodaeth a dderbyniwch gan Swyddog Datblygu.  Mae'r AGC yn cadw'r hawl i orfodi newidiadau lle maent yn teimlo nad yw'r lleoliad gofal plant yn bodloni'r safonau.

PDF Document Ystyried dechrau busnes gofal plant eich hun? (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cofrestru fel Gwarchodwr Plant

Mae gwarchodwyr plant yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain, ac maent wedi'u cofrestru i ofalu am hyd at 6 phlentyn dan 12 oed unig (gan gynnwys eu plant eu hunain).

Cynllun Gwarchod Plant Cymunedol

Mae'n rhaid i Warchodwr Plant Cymunedol gofrestru gydag AGC.

Cymhwyster Gwarchod Plant

Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant gartref (CYPOP5).

Gofal Sesiynol (Cylch Chwarae a/neu Ofal Dechrau a Diwedd Dydd)

Mae cylchoedd chwarae fel arfer yn gweithredu o ganolfannau cymunedol, ysgolion neu adeiladau eglwysi ac yn cynnig gofal sesiynol i blant rhwng 2 a 5 oed.

Gofal Sesiynol (Cylch Meithrin - Cylchoedd Chwarae Cymraeg)

Byddwch yn gweithio mewn lleoliad lle cynigor profiadau chwarae a dysgu i blant trwy gyfrwng y Gymraeg, wrth ddarparu cymorth a chefnogaeth werthfawr i deuluoedd o gefndiroedd di-Gymraeg sy'n dymuno dysgu Cymraeg.

Gofal Dydd Llawn (Meithrinfa Ddydd)

Mae Meithrinfeydd Dydd yn darparu gofal amser llawn a rhan-amser i blant rhwng 3 mis a 5 oed. Maent yn gweithredu drwy'r flwyddyn, ac fel arfer ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8am tan 6pm (ac mae rhai'n cynnwys dydd Sadwrn hefyd).

Clwb Gofal Plant y Tu Allan i Oriau'r Ysgol (Brecwast a/neu Glwb ar ol Ysgol)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i oriau'r ysgol yn gofalu am blant rhwng 4 a 14 oed.

Clwb Gofal Plant/Cynllun Chwarae yn ystod y Gwyliau

Mae clybiau/cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau'n darparu gofal i blant 4 i 14 oed, trwy weithredu yn ystod gwyliau'r ysgol ac ambell waith yn ystod diwrnodau HMS ysgolion.

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)

Asiantaeth weithredol y Swyddfa Gartref a sefydlwyd i helpu sefydliadau i wneud penderfyniadau recriwtio mwy diogel yw'r GDG.

Cymwysterau ac Opsiynau Gyrfa

Mae Gofal Cwmdeithasol Cymru a Sgiliau'n Weithgar yn darparu gwybodaeth am y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM