Chwilio'r wefan
English
Parking outline

Trwyddedau parcio

Os oes cilfach barcio i breswylwyr ar eich stryd neu ar stryd gerllaw, gallwch wneud cais am hawlen a fydd yn ddilys ar unwaith - ni fyddwch yn derbyn hawlen bapur.

Bydd angen rhif eich cyfrif treth y cyngor arnoch er mwyn gwneud cais i adnewyddu eich hawlen. Os nad oes gennych eich rif cyfrif, gofynnwch am gopi o'ch bil yn www.abertawe.gov.uk/copiofiltrethycyngor. Mae angen i fyfyrwyr gysylltu â'u landlord i gael y rhif cyfrif treth gyngor.

Os ydych yn byw mewn tŷ amlfeddiannaeth ac os nad oes gennych y cyfeirnod Treth y Cyngor, llenwch y ffurflen hon i roi eich cytundeb tenantiaeth i ni. Bydd rhaid gwneud nifer o groeswiriadau cyn i benderfyniad gael ei roi.

Ni chodir tâl am hawlenni i breswylwyr ond mae'n rhaid i chi allu profi eich bod yn gymwys. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen yr amodau a thelerau CYN i chi gyflwyno cais i sicrhau eich bod yn eu bodloni - gweler y DDOLEN - Amodau a thelerau hawlenni parcio

Dilynwch y ddolen i wneud cais am drwydded neu ei hadnewyddu a defnyddiwch y blwch newid iaith iaith yng nghornel dde uchaf y we-dualen.

Gwnewch gais am hawlen preswylydd, gwyliau neu ymwelwyrYn agor mewn ffenest newydd

Ffoniwch 01792 637366 os oes gennych unrhyw ymholiadau, Dydd Llun - dydd Iau 8.30 - 5.00, dydd Gwener 8.30 - 4.30.

Trwydded ymwelydd teuluol

Os ydych yn berthynas person y mae angen lefelau sylweddol o ofal a chefnogaeth arno oherwydd salwch neu oedran, gallwch wneud cais am drwydded i barcio yn y lleoedd parcio i breswylwyr yn ei stryd.

Trwyddedau cynorthwywyr gofal

Gellir cyflwyno'r math hwn o drwydded i sefydliadau neu gwmnïau sy'n darparu gofal er mwyn i'w staff allu parcio mewn cilfannau parcio preswylwyr pan fyddant yn ymweld â chleientiaid i ddarparu gofal.

Trwydded barcio ar gyfer ymwelwyr ar eu gwyliau

Gall ymwelwyr sy'n byw y tu allan i Abertawe fel arfer ac a fydd yn aros yn yr ardal am o leiaf 3 diwrnod ddefnyddio un o'r trwyddedau parcio hyn i barcio mewn cilfannau parcio preswylwyr pan fyddant yma.

Cytundebau tenantiaeth i gefnogi parcio preswylwyr

Os ydych yn byw mewn tŷ amlfeddiannaeth ac os nad oes gennych y cyfeirnod Treth y Cyngor, llenwch y ffurflen hon i roi eich cytundeb tenantiaeth i ni. Bydd rhaid gwneud nifer o groeswiriadau cyn i benderfyniad gael ei roi.

Hepgoriadau parcio

Rhoddir ildiadau hawl i adeiladwyr a masnaschwyr y mae angen mynediad arnynt i lwytho/dadlwytho cerbyd mewn ardaloedd cyfyngedig neu barthau parcio i breswylwyr at ddibenion gwaith. Yna rhaid symud y cerbydau i leoliad priodol.

Gwneud cais am farc bar 'H' ar draws mynedfa gerbydau neu gerddwyr

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cais am farc bar 'H' ar gyfer y stryd rydych yn byw ynddi.

Amodau a thelerau hawlenni parcio

Mae'n drosedd rhoi gwybodaeth anwir neu gamarweiniol wrth wneud cais am hawlen barcio.

Gwneud cais am gynllun parcio preswylwyr

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cais am gynllun parcio preswylwyr ar gyfer y stryd rydych yn byw arni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM