Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am barcio

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am barcio.

 2019/20*2018/192017/182016/172015/162014/15
Nifer y tocynnau parcio a dderbyniwyd 55,36057,28642,34843,71242,34236,311
Nifer y tocynnau yr apeliwyd yn eu herbyn17,42515,49715,29913,83511,6079,539
Nifer yr apeliadau a dderbyniwyd3,8886,7064,7475,2475,2344,390

* Nodyn ychwanegol parthed ffigurau 2019/20: 23 Mawrth 2020 oedd diwrnod cyntaf y cyfyngiadau symud swyddogol yn y DU o ganlyniad i'r pandemig  Coronafeirws felly bydd hyn wedi effeithio ar y ffigurau rhwng 23 Mawrth a 31 Mawrth.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am incwm a gwariant meysydd parcio yn adroddiadau blynyddol y gwasanaethau parcio.

Hawlen barcio i breswylwyr

Pa awdurdod sydd gan y cyngor i wneud y newidiadau hyn i'r cynllun parcio i breswylwyr?
O dan Ddeddf Rheoli Traffig 2004, mae gan y cyngor ddyletswydd statudol i reoli'r rhwydwaith priffyrdd mewn ffordd fel y gellir lleihau tagfeydd a llygredd aer. Golyga hyn bolisi i gefnogi dichonoldeb economaidd o ran trosiant ac argaeledd mannau parcio, diogelwch wrth annog pobl i beidio â stopio/parcio mewn lleoliadau sy'n achosi perygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd, a thagfeydd drwy leihau rhwystrau i lif a symudiad y traffig. 

Y cabinet - Dydd Iau 18 Gorffennaf 2019

I ba leoliadau y mae'r cynllun parcio i breswylwyr hwn yn berthnasol?
Mae 368 o leoliadau parcio i breswylwyr yn unig yn Abertawe, yn bennaf mewn ymateb i geisiadau gan breswylwyr.

Faint o hawlenni sydd wedi'u cyflwyno ar hyn o bryd?
Mae tua 9,572 (Mehefin 2020).

Sut caiff y cynllun ei orfodi?
Mae gan Swyddogion Gorfodi Sifil amser gwirioneddol i gael mynediad at y gronfa ddata hawlenni i weld a oes gan gerbyd ganiatâd dilys ar gyfer y lleoliad lle mae wedi parcio. Byddai'r broses orfodi'n dilyn gweithdrefnau gorfodi sifil yn yr un ffordd ag unrhyw dramgwyddau parcio eraill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM