Toglo gwelededd dewislen symudol

Ynghylch Abertawe

Abertawe mewn ffigurau - ffeithiau allweddol; daearyddiaeth ffisegol; mapiau ardal leol.

 • Abertawe yw'r ail ddinas fwyaf yng Nghymru a'r ganolfan ranbarthol ar gyfer de-orllewin Cymru.
 • Arwynebedd tir: 379.7 cilomedr sgwâr - tua 69.5% yn wledig a 30.5% yn ddinesig. 1
 • Poblogaeth: 246,600 (canol 2020) - yr ail awdurdod unedol mwyaf yng Nghymru - gyda dwysedd poblogaeth o 653 person y km sgwâr. (Cymru: 153). 2
 • Newid poblogaeth: Mae amcangyfrifon swyddogol yn awgrymu y cynyddodd poblogaeth Abertawe 9,300 rhwng 2010 and 2020 - twf blynyddol cyfartalog o 0.4%. 3
 • Amcanestyniadau poblogaeth: Rhagwelir y bydd cyfanswm poblogaeth Abertawe yn cynyddu i 254,400 erbyn 2028, cynnydd amcangyfrifedig o 7,900 o bobl (+3.2%) dros gyfnod o ddeng mlynedd.  4
 • Genedigaethau a Marwolaethau: Ganed 2,255 o fabanod yn Abertawe yn 2019, a chofrestrwyd 2,510 o farwolaethau yn y flwyddyn honno. 5
 • Disgwyliad oesadeg genedigaeth yn Abertawe bellach yw 77.7 o flynyddoedd i wrywod (Cymru 77.9) a 82.5 i fenywod  (Cymru 82.0); ac mae disgwyliad oes iach yn 62.5 o flynyddoedd i wrywod a 60.2 mlynedd i fenywod. 6
 • Tai: Mae Abertawe'n cynnwys tua 112,100 o anheddau (Mawrth 2020), gyda 65.5% (73,400) o'r holl stoc dan berchnogaeth breswyl; 21,300 (19.0%) yn dai rhentu cymdeithasol ac 17,400 (15.5%) wedi'u rhentu'n breifat. 7
 • Aelwydydd: Mae 109,500 o aelwydydd yn byw yn Abertawe (canol 2019), gan gynyddu 8,000 (+7.8%) dros y deng mlynedd blaenorol, a maint cyfartalog yr aelwyd ar hyn o bryd yw 2.21 o bobl (Cymru 2.26). 8
 • Mae Cyngor Abertawe yn cynnwys 36 o wardiau etholiadol, a gynrychiolir gan 72 o gynghorwyr. 9
 • Ysgolion: Mae 93 o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol yn Abertawe (Ionawr 2020) gan gynnwys 77 o ysgolion cynradd ac 14 o ysgolion uwchradd.  Mae 12 o ysgolion Cymraeg i'w cael. 10
 • Disgyblion: Mae ysgolion Abertawe'n cynnwys 35,742 o ddisgyblion (pob oed), gyda 28,622 rhwng 5 a 15 oed (Ionawr 2020). 10
 • Addysg Uwch a Phellach: Mae Abertawe'n gartref i ganolfannau campws ar gyfer Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a Choleg Gŵyr Abertawe sydd, at ei gilydd yn cefnogi tua 26,000 o fyfyrwyr amser llawn (2019-20).11
 • Cymwysterau: Mae gan 62.6% o breswylwyr Abertawe sydd rhwng 16 a 64 oed gymwysterau hyd at lefelau 3 a 4 NVQ (2020) - 58.5% yng Nghymru. 12
 • Y Gymraeg: Yn 2011, roedd 11.4% o bobl yn Abertawe a oedd yn dair oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg. 13
 • Ethnigrwydd: Roedd gan Abertawe boblogaeth lleiafrif ethnig (nad ydynt yn wyn) o oddeutu 14,300 yn 2011 - 6.0% o'r holl boblogaeth.13
 • Gwlad enedigol: Yn 2011, ganed 78% o boblogaeth Abertawe yng Nghymru, gydag 17,200 (7.2%) o breswylwyr wedi'u geni y tu allan i'r DU. 13
 • Allbwn economaidd: Gwerth Ychwanegol Crynswth y pen yn Abertawe yw £21,912 (2018); 5.7% yn uwch na lefel Cymru ond 27.2% yn is na chyfartaledd y DU. 14
 • Gweithgarwch economaidd: Mae 75.4% o breswylwyr oedran gweithio (16-64) Abertawe yn economaidd weithgar, gyda 112,500 yn gweithio (71.5% o'r rhai oedran gweithio) (blwyddyn yn diweddu Rhagfyr 2020). 15
 • Cyflogaeth: Mae 111,800 o bobl yn gweithio yn Abertawe, yn y sectorau gwasanaethau'n bennaf (88.4%), gyda 28.2% (31,500) wedi'u cyflogi yn y sector cyhoeddus (2019).  Amcangyfrifir bod 33,400 o bobl yn cymudo i Abertawe bob dydd (2020).16
 • Busnesau: Roedd 7,780 o fusnesau gweithredol yn Abertawe yn 2019, ac yn ystod y flwyddyn, cofnodwyd 1,290 o fusnesau newydd ac 845 o fusnesau a oedd wedi dod i ben. 17
 • Enillion: Mae enillion (canolrif) cyfartalog i weithwyr amser llawn yn Abertawe yn £538.00 yr wythnos a £27,480 y flwyddyn (Ebrill 2020). 18
 • Diweithdra: Mae 5,000 o bobl yn Abertawe (4.3% o'r boblogaeth 16+ oed sy'n anweithgar yn economaidd) yn ddi-waith (daeth cyfnod yr arolwg i ben ym mis Rhagfyr 2020).  Nifer yr hawlwyr at ddibenion gweinyddol (Mehefin 2021) oedd 7,830 (5.0% o breswylwyr oedran gweithio). 19
 • Amddifadedd: Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019 yn nodi bod 11.5% o ardaloedd lleol Abertawe ymysg y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 20
 • Trafnidiaeth: Mae Abertawe'n cynnwys 1,123.5 cilometr (km) o ffyrdd (Ebrill 2018), y mae 15.3km ohonynt yn draffordd a 102.3km yn ffyrdd 'A'. Mae 159,300 o gerbydau trwyddedig yn Abertawe (2020), gan gynnwys 125,100 o geir. 21
 • Amaethyddiaeth: Mae 21,400 hectar o dir yn cael ei ffermio yn y sir, gydag oddeutu 390 o ffermydd sy'n economaidd weithredol  (Mehefin 2018). 22
 • Cadwraeth Drefol: Ar hyn o bryd yn Abertawe mae 31 o Ardaloedd Cadwraeth, 122 o Henebion a thros 500 o Adeiladau Rhestredig. 23
 • Gwastraff ac Ailgylchu: Casglwyd neu gynhyrchwyd 109,400 tunnell o wastraff yn Abertawe yn 2019-20, y cafodd 71,100 o dunelli (65.0%) eu hailddefnyddio, ei hailgylchu neu eu compostio (cyfartaledd Cymru - 65.1%). 24
 • Prisiau Tai: Ym mis Chwefror 2021, y pris gwerthu tŷ cyfartalog yn Abertawe oedd £169,324 - y cyfartaledd ar gyfer Cymru yw £179,861. 25
 • Twristiaeth: Yn ôl amcangyfrifon, roedd 4.79 miliwn o bobl wedi ymweld â Bae Abertawe yn 2019, gan wario £477.22 miliwn. 26

Ffynonellau a dolenni:

 1.  Dosbarthiad Trefol Gwledig (2011) o Ardaloedd Cynnyrch yng Nghymru a Lloegr, Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.abertawe.gov.uk/daearyddiaeth
 2.  Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn 2020, SYG.  Mae mwy o ystadegau, gan gynnwys poblogaeth yn ôl oed, ar gael www.abertawe.gov.uk/poblogaeth
 3.  Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn 2010-2020, SYG.  Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.abertawe.gov.uk/tueddiadaupoblogaeth
 4.  Amcanestyniadau poblogaeth is-genedlaethol Llywodraeth Cymru (LlC) (Yn seiliedig ar 2018)  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.abertawe.gov.uk/amcanestyniadau
 5.  Tablau cryno cofrestriadau genedigaethau a marwolaethau 2019, SYG.
 6.  Ystadegau Disgwyliad Oes Cyflwr Iechyd, 2017-19, SYG.
 7.  Amcangyfrifon Stoc Anheddau, Mawrth 2020, Ystadegau LlC.
 8.  Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn 2019, LlC - gweler www.abertawe.gov.uk/amcangyfrifonaelwydydd
 9.  Mae mwy o wybodaeth ac ystadegau am wardiau Abertawe ar gael yn www.abertawe.gov.uk/proffiliauwardiau
 10.  Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Ionawr 2020.  Ystadegau LlC (cyhoeddwyd Gorffennaf 2020).
 11.  Ystadegau Addysg Uwch a Phellach 2019-20, LlC (cyhoeddwyd Ionawr a Chwefror 2021).
 12.  Amcangyfrifon Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS) 2020, SYG.  Ceir mwy o wybodaeth ym Mhroffil  Economaidd Abertawe sydd ar gael yn www.abertawe.gov.uk/proffileconomaidd
 13.  Cyfrifiad 2011, SYG.  Mae ystadegau cyfrifiadau ar gael yn www.abertawe.gov.uk/cyfrifiad2011abertawe
 14.  Ystadegau GYC (Gwerth Ychwanegol Crynswth) Rhanbarthol 2018, SYG. 
 15.  Amcangyfrifon APB ar gyfer y cyfnod sy'n dod i ben ym mis Rhagfyr 2020, SYG. 
 16.  a) Amcangyfrifon gweithle'r Gofrestr Busnesau ac Arolwg Cyflogaeth (BRES) 2019, SYG.  b) Tablau Cymudo a gyhoeddwyd gan LlC gan ddefnyddio amcangyfrifon APB (2020).
 17.  Ystadegau Demograffeg Busnesau 2019, SYG
 18.  Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE), Ebrill 2020, SYG.
 19.  Ystadegau'r Farchnad Lafur, SYG.  Sylwer: mae mwy o wybodaeth am eitemau 14 i 19 ar gael yn www.abertawe.gov.uk/proffileconomaidd
 20.  Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019, LlC.  Mae mwy o wybodaeth a data lleol ar gael yn www.abertawe.gov.uk/mallc2019
 21.  a) Hydoedd a Chyflwr Ffyrdd 2018-19, LlC.  b) Ystadegau Trwyddedu Cerbydau 2020 (Tabl VEH0105), yr Adran Drafnidiaeth.
 22.  Arolwg Amaethyddol Blynyddol Cymru 2018, LlC
 23.  Mae mwy o wybodaeth am adeiladau rhestredig unigol, henebion ac ardaloedd cadwraeth yn Abertawe ar gael drwy
 24.  WasteDataFlow ac Ystadegau Rheoli Gwastraff Dinesig Awdurdodau Lleol 2019-20, LlC.
 25.  Mynegai Prisiau Tai'r Gofrestrfa Tir, Chwefror 2021, SYG.  Ceir mwy o wybodaeth am brisiau a gwerthiannau tai yn www.abertawe.gov.uk/proffileconomaidd
 26.  Crynodeb o ymchwil STEAM 2019 (Scarborough Tourism Economic Activity Model).  Mae mwy o wybodaeth ar gael yn Ymchwil i dwristiaeth ac ystadegau amdano

 

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddarparu cyngor neu eich cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth posib.

Daearyddiaeth

Crynodebl o ddaearyddiaeth ffisegol Dinas a Sir Abertawe.

Mapiau ardal leol

Mapiau o ardaloedd lleol yn Abertawe - wardiau a daearyddiaethau gweinyddol.

Daearyddiaeth ystadegol a chyfrifiad

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach yn Abertawe