Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweithredu ar yr hinsawdd - bioamrywiaeth

Rydym yn dibynnu ar ecosystem anifeiliaid, planhigion a micro-organebau iach, felly mae bioamrywiaeth yn hanfodol ar gyfer y prosesau sy'n cynnal yr holl fywyd ar y Ddaear, gan gynnwys bodau dynol.

Arweinir camau gweithredu Cyngor Abertawe drwy Gynllun Strategol Rheoli Ynni a Charbon. Mae hyn yn nodi ac yn dadansoddi ynni ac allyriadau carbon o feysydd gwasanaeth gweithredol y cyngor ac mae'n dod â'r holl ddeddfwriaethau a pholisïau sy'n ymwneud ag ynni, rheoli carbon a newid yn yr hinsawdd ynghyd. Mae'n helpu holl wasanaethau'r cyngor i addasu i ffyrdd carbon isel o weithio a defnyddio technolegau adnewyddadwy.

Blodau gwyllt

Ar hyn o bryd rydym yn hau oddeutu 40,000 metr sgwâr (bron 10 erw neu tua 6 cae pêl-droed) o flodau gwyllt ar draws oddeutu 190 o safleoedd yn Abertawe.

Digwyddiadau amgylcheddol

Cynhelir digwyddiadau am ddim ac am gost isel o gwmpas Abertawe a phenrhyn Gŵyr.

Treial torri a chasglu - yn hybu bioamrywiaeth

Rydym yn brwydro yn erbyn yr argyfyngau hinsawdd a natur gyda chyfarpar newydd.

Blodau gwyllt lliwgar yn dod i Abertawe yr haf hwn

Bydd cymunedau'r ddinas yn mwynhau toreth o liwiau yr haf hwn o ganlyniad i gynllun plannu blodau gwyllt y cyngor.

Tyfu Cymunedol drwy Arddio Coedwig

Menter gymdeithasol arobryn gyda hanes 15 mlynedd o gefnogi pobl i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau drwy weithgareddau awyr agored ystyrlon yw Down to Earth.

Gwybodaeth toeon gwyrdd

To gwyrdd neu do byw yw to sydd wedi'i orchuddio'n llwyr neu'n rhannol â llystyfiant.

Nodyn cyfarwyddyd: gwelliannau bioamrywiaeth

Rhaid i'r Cyngor geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth a hybu cydnerthedd ecosystemau.

A-Y o barciau, gwarchodfeydd natur a mannau awyr agored

Mwy o wybodaeth am barciau, gerddi a gwarchodfeydd natur o amgylch Abertawe.

Llwybrau arfordirol, parciau a gwarchodfeydd natur

Archwiliwch arfordiroedd Gŵyr a Bae Abertawe gyda'n llwybrau cerdded, ein parciau a'n gwarchodfeydd natur.

Llochesi bysus newydd yn cael eu gosod o hyd

Mae 40 o lochesi bysus newydd eisoes wedi cael eu gosod ar safleoedd bysus yn Abertawe, a bydd rhagor yn cael eu gosod dros yr wythnosau i ddod.