Toglo gwelededd dewislen symudol

Llwybrau arfordirol, parciau a gwarchodfeydd natur

Archwiliwch arfordiroedd Gŵyr a Bae Abertawe gyda'n llwybrau cerdded, ein parciau a'n gwarchodfeydd natur.

Os ydych yn chwilio am dro byr, ardal newydd i'w harchwilio neu os hoffech herio'ch hun i gerdded ar hyd holl arfordir Abertawe a Gŵyr, mae llawer o syniadau i chi roi cynnig arnynt.

Ardal Amwynderau Bae Langland

Gerllaw traeth deniadol Bae Langland mae cyrtiau tenis, promenâd glan môr ger cytiau traeth sydd wedi eu hadnewyddu'n ddiweddar ac ardal ddymunol o lwyni a seddau.

Arfordir De Gŵyr, Rhosili i Oxwich

Mae'r darn hwn o arfordir yn doreithiog o fywyd gwyllt a hanes ac yn dirwedd amrywiol a thrawiadol o olygfeydd clogwyni, coetiroedd a thwyni tywod.

Bae Abertawe

Mae bywyd gwyllt a nodweddion naturiol a hanesyddol Bae Abertawe'n creu amgylchedd o safon eithriadol i fyw, gweithio a datblygu twristiaeth gynaliadwy ynddo.

Bae Bracelet

Bae Bracelet yw cartref Gorsaf Gwylwyr y Glannau a Goleudy'r Mwmbwls, gyda golygfeydd ar draws Môr Hafren i Ddyfnaint ar ddiwrnod clir.

Blaendraeth Llwchwr

Ardal laswelltog ddymunol yw hon, gyda llawer o goed ac, fel mae'r enw yn ei awgrymu, mae'n agos at Foryd Llwchwr.

Bryn Llanmadog a Rhos Tankeylake

Mae'r ardal hon ym mhen gorllewinol penrhyn Gŵyr, rhwng pentrefi bach Llanmadog a Cheriton i'r gogledd-ddwyrain a Llangynydd i'r de-orllewin.

Clogwyni Langland

Mae'r clogwyni hyn yn estyn o'r dwyrain o Fae Langland i Limeslade.

Clogwyni Newton a Chlogwyni Summerland

Mae'r tir comin 35 hectar hwn ar lethr y clogwyn rhwng Bae Langland a Bae Caswell.

Clogwyni a Thwyni Pennard (Bae'r Tri Chlogwyn)

Mae Clogwyni Pennard (ym mherchnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn bennaf) yn ddarn o arfordir hardd gwyllt a garw yn ne Gwyr, gyda Bae'r Tri Chlogwyn, sy'n destun poblogaidd mewn ffotograffau, ar un pen, a Bae Pwll Du, sydd yr un mor hardd, ar y pen arall. Mae tua 4 milltir rhwng y ddau.

Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Mae Dyffryn Llandeilo Ferwallt (ger pentref Llandeilo Ferwallt), yn ymestyn o Kittle yn y gogledd i Fae Pwll Du yn y de.

Gerddi Clun

Mae Gerddi Clun yn cynnwys casgliadau cenedlaethol amrywiol o blanhigion mewn parcdir prydferth. Yn enwog yn rhyngwladol am ei chasgliadau ysblennydd o Rododendronau, Pieris ac Enkianthus, mae'r gerddi'n cynnig hafan o lonyddwch, plannu toreithiog a nodweddion diddorol.

Gerddi Southend

Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych.

Gwarchodfa Natur Leol Coed yr Esgob

Mae Gwarchodfa Natur Leol Coed yr Esgob yn cynnwys 46 o erwau (19 hectar) o goetir a glaswelltir calchfaen.

Gwarchodfa Natur Leol Pwll Du

Mae Gwarchodfa Natur Leol Pwll Du yn cynnwys darn cul o dir gwastad ar ben y clogwyni a'r llethr i lawr i'r creigiau a olchir gan y môr, ac mae'n cynnal amrywiaeth o gynefinoedd a phlanhigion pwysig.

Gwarchodfa Natur Leol Twyni Whiteford a Morfa Heli Llanrhidian

Mae Morfa Llanrhidian a Thwyni Whiteford yn eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac yn safleoedd arbennig o ran harddwch y dirwedd a'r bywyd gwyllt.

Penmaen (Mynd i gerdded ar y bws)

Pellter: 1.3 milltir/2km.

Rhos Rhosili a Chlogwyni Rhosili

Mae bae ysgubol Rhosili ar ben pellaf Penrhyn Gŵyr. Gyda sgerbwd llongddrylliad ac ynys lanw Pen Pyrod Rhosili i'w gweld ar lanw isel, y ffordd orau i weld y cyfan yw dilyn llwybr sy'n dringo uwch ben y bae i Gomin Rhosili. Cewch olygfeydd ysblennydd a syfrdanol o'r fan honno.

Rhossili (Mynd i gerdded ar y bws)

Pellter: 2 filltir/3.2km.

SoDdGA (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig) a Chanolfan Bywyd Gwyllt Blackpill

Ym 1986 dynodwyd traeth Blackpill yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) er mwyn cydnabod ei bwysigrwydd i adar lleol a mudol sy'n aros yno dros y gaeaf er mwyn adfer eu nerth ar gyfer eu teithiau ar draws y byd o Affrica i'r Ynys Las a gwastatiroedd Rwsia.

Taith gerdded Bae y Tri Chlogwyn

Pellter: 1.7 milltir/2.7km.

Taith gerdded Clogwyni Rhosili

Pellter: 1.6 milltir/2.6km.

Taith gerdded Llanrhidian Uchaf

Pellter: 1.5 i 4.6 milltir/2.5 i 7.5km.

Twyni Penmaen a Nicholaston

Mae nifer o olion archeolegol pwysig ar Dwyni Penmaen ac mae'r safle rhwng Bae'r Tri Chlogwyn a Bae Oxwich yn golygu ei fod yn daith gerdded ddeniadol.
Close Dewis iaith