Toglo gwelededd dewislen symudol

Trwyddedu Tai Amlbreswyl

Mae'n rhaid I landlordiaid rhai tai amlbreswyl (HMOs) wneud cais I drwyddedu eu heiddo.

Trwyddedu gorfodol

Mae hyn yn berthnasol I HMO â thri llaw neu fwy ac hefyd phump neu fwy o breswylwyr yno nad ydynt yn rhan o un aelwyd. Mae nifer y lloriau'n cynnwys basioriau ac atigau y mae modd byw ynyddynt. Mae trwyddedu gorfodol yn berthnasol ar draws Abertawe gyfan.

Trwyddedu ychwanegol

Mae trwyddedu ychwanegol yn berthnasol yn wardiau'r Castell, Uplands ac St Thomas yn Abertawe. Mae'n rhaid bob HMO yn y tair ward hyn gael trwydded, ni waeth beth yw eu maint. Mae hyn yn cynnwys HMO a eithrir o'r cynllun trwyddedu HMO gorfodol.

Mae llety i fyfyrwyr sy'n eiddo ac yn cael ei reoli gan brifysgol yn cael ei eithrio rhag trwyddedu. Mae'n rhaid i brifysgolion gydymffurfio â chôd ymddygiad ar wahân ar gyfer eu llety..

Beth yw hanfod trwyddedu HMO?

Mae trwyddedu'n edrych ar yr HMO ei hun (yr amodau, yr amwynderau ac addasrwydd ar gyfer uchafswm y deiliaid) a hefyd y trefniadau rheoli. Rhaid i ddeiliad y drwydded ac unrhyw reolwr fod yn addas (weithiau fe'i gelwir yn 'addas a phriodol') ac yn gymwys, rhaid cael strwythur rheoli addas yn ei le yn ogystal â threfniadau ariannu addas.

Mae amodau'n gysylltiedig â thrwydded sy'n ceisio sicrhau bod HMO yn ddiogel i'r tenantiaid ac nid ydynt yn achosi pryderon diangen i breswylwyr lleol eraill.

In partnership with EUGO logo
Sut gallaf wneud cais am drwydded HMO?

Mae angen i chi lenwi ffurflen gais a'I chyflwyno gyda'r ffi gywir, cofnod diogelwch nwy landlord. a llun dull pasbort ymgeisydd y drwydded.

Os gwnewch gais trwy'r post, dylech wneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' a'u hanfon gyda'ch ffurflen wedi'i llenwi.

Ffïoedd ar gyfer trwyddedau tai amlfeddiannaeth Ffïoedd ar gyfer trwyddedau tai amlfeddiannaeth

Mae amser aros estynedig ar gyfer archwilio HMO yn dilyn cyflwyno cais am drwydded ac mae ein Gwasanaeth Cynghori ar Dai Amlfeddiannaeth wedi'i atal.  Os ydych wedi anfon cais am drwydded atom yn ddiweddar, dylech ganiatáu 2 i 3 wythnos i ni gysylltu â chi am hynny.

Os yw eich trwydded ar fin dod i ben, ond nid ydych wedi gwneud cais eto, gallwch argraffu ffurflen gais a naill ai ei bostio atom neu ei e-bostio i hph@abertawe.gov.uk. Peidiwch ag anfon unrhyw daliadau siec am ffïoedd ar hyn o bryd. Ar ôl i ni wirio'ch cais, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y taliad.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi gyflwyno fy nghais?

Rydym yn archwilio'r holl HMOs cyn rhoi trwydded felly byddwn yn trefnu apwyntiad gyda'r ymgeisydd sy'n gwneud cais am drwydded ac yn disgwyl iddynt sicrhau eu bod nhw, neu reolwr yr eiddo, yn cwrdd â ni yn yr eiddo gydag allweddi fel y gallwn wneud archwiliad llawn o'r eiddo cyfan. Os oes gennych denantiaid, cofiwch roi gwybod iddynt am yr archwiliad.

Yn yr archwiliad, byddwn yn dweud pa waith, os o gwbl, y mae'n rhaid ei wneud ac yna byddwn yn ysgrifennu atoch gan anfon trwydded ddrafft gyda chynllun ac amserlen waith manwl. Gallai hyn gynnwys gwaith trwsio neu gynnal a chadw, gwaith diogelwch tân, diweddaru amwynderau ar gyfer coginio neu olchi, darparu tystysgrifau nwy, trydan, larymau neu ddiffoddiaduron tân, darparu cyfleusterau sbwriel ac ailgylchu neu roi gwybodaeth i breswylwyr. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi faint o amser sydd gennych i wneud y newidiadau neu'r atgyweiriadau hyn.

Byddwn hefyd yn anfon copi o'r drwydded ddrafft i unrhyw berson arall â diddordeb perchnogaeth yn yr eiddo, unrhyw reolwr ac unrhyw un â morgais ar yr eiddo (gwnewch yn siŵr bod yr wybodaeth hon yn gyflawn yn y datganiad ar y ffurflen gais). Bydd ganddynt bythefnos i gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau am y drwydded ddrafft.

Bydd pythefnos o ymgynghoriad ar eich trwydded ddrafft a byddwn yn trafod ac yn diwygio'r drwydded yn dilyn hyn os oes angen. Ar ôl i'r drwydded gael ei chyflwyno'n llawn byddwn yn archwilio'r eiddo eto i sicrhau bod y newidiadau neu'r atgyweiriadau a amlygwyd ar y drwydded ddrafft wedi'u gwneud.

Os nad yw'r holl waith wedi'i gwblhau erbyn y dyddiad penodol, ni fyddwch yn cydymffurfio ag amodau trwyddedu a gallech gael eich erlyn. Gallai hyn leihau cyfnod unrhyw drwydded a roddir i chi yn y dyfodol.

Rhoddir trwydded HMO i un person ac ni ellir ei throsglwyddo i unrhyw un arall. Os oes gennych drwydded am HMO ac rydych yn gwerthu'r eiddo, ni fydd eich trwydded yn ddilys a bydd yn rhaid i'r perchennog newydd gyflwyno cais am drwydded newydd. Os ydych yn newid trefniadau rheoli neu fanylion cyswllt, rhaid i chi ddweud wrthym o fewn saith niwrnod o'r newid.

Os ydych am gynyddu nifer y preswylwyr, rhaid i chi ysgrifennu atom a chyflwyno cais am amrywiad. Byddwn yn ystyried eich cais ac os bydd popeth yn foddhaol, byddwn yn rhoi trwydded amrywiad i chi.

Beth sy'n digwydd os nad wyf yn trwyddedu f'eiddo?

Mae methu trwyddedu HMO yn drosedd y gall perchennog gael ei erlyn amdani a chael dirwy hyd at £20,000.

Lle mae perchnogion wedi'u herlyn, gall tenantiaid hawlio'n ôl unrhyw rent meant wedi'i dalu i'r landlord pan nad oedd yr eiddo wedi'I drwyddedu. I wneud hyn, mae'n rhaid i denantiaid wneud cais i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl am Orchymyn Ad-dalu Rhent. Ffoniwch nhw ar 02920 231687 neu e-bostiwch rpt@wales.gsi.gov.uk.

Mae methu cydymffurfio ag amodau trwyddedu hefyd yn drosedd a gall y ddirwy fod hyd at £5,000. Gellir tynnu trwyddedau'n ôl os yw landlord yn methu cydymffurfio ag amodau trwyddedu.

Mewn rhai achosion, os yw'r perchennog yn methu trwyddedu, caiff y cyngor wneud Gorchymyn Rheoli a chymryd dros reolaeth o'r eiddo. Ni fydd gan y perchennog fynediad i'r eiddo a chaiff y rhent ei gasglu gan y cyngor.

Sut gallaf gael gwybod a yw fy landlord wedi trwyddedu'r HMO lle dwi'n byw?

Mae manylion HMO â thrwydded yn cael eu cad war gofrestr gyhoeddus. Os nad yw'r eiddo rydych chi'n chwilio amdano yma, rhowch wybod i ni.

Mae amodau'r drwydded hefyd yn golygu y dylid arddangos copi o'r drwydded yn glir mewn safle amlwg yn yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda'ch cais neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01792 635600 neu e-bostiwch evh@abertawe.gov.uk. Gall unrhyw ymgeisydd y gwrthodir trwydded iddo neu sydd am apelio yn erbyn amod sy'n gysylltiedig â'i drwydded apelio i dribiwnlys eiddo preswyl o fewn 28 niwrnod o wneud y penderfyniad.