Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau Gweithredu ynghylch Sŵn Amgylcheddol a Mannau Tawel

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn a Seinwedd i Gymru 2018 - 2023. Mae'r cynllun gweithredu hwn yn disgrifio sut a pham mae sŵn amgylcheddol yn cael ei reoli ar draws Cymru.

Mae Adran 12 y Cynllun Gweithredu yn sôn yn benodol am reoli sŵn yn ardaloedd adeiledig Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae'n cynnwys ymrwymiad Cyngor Abertawe i reoli sŵn trwy'r broses gynllunio. Yn enwedig yr angen i "ystyried mapiau sŵn, ardaloedd blaenoriaeth, ardaloedd tawel, a lleoedd gwyrdd trefol tawel wrth gynnig datblygiad sy'n sensitif i sŵn neu sy'n cynhyrchu sŵn. Mae Polisi RP 1 y CDLl yn darparu'r fframwaith polisi cynllunio i fynd i'r afael â hyn. Mae'r Cynllun Gweithredu hefyd yn cynnwys map o fannau tawel ar gyfer Map ardal tawel: Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot (Yn agor ffenestr newydd)

Mannau Tawel yw mannau tawel sy'n bwysig i'r gymuned leol. Rhestrir mannau tawel Abertawe isod yn ogystal â gwybodaeth am leoliad safleoedd Abertawe a'r rhesymau dros y dynodiad.

Ardaloedd Blaenoriaeth yw clystyrau o eiddo preswyl lle ceir lefelau uchel o sŵn amgylcheddol, fel arfer o ganlyniad i sŵn ffordd neu reilffyrdd. Y gobaith yw lleihau lefelau sŵn yn y lleoliadau hyn lle bynnag y bo'n ymarferol.  Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Ardaloedd Blaenoriaeth ar wefan LlC ac yn y Cynllun Gweithredu ar Sŵn.