Chwilio'r wefan
English
Information

Ynghylch Abertawe

Ffigurau Abertawe - ffeithiau allweddol am Abertawe.

 • Abertawe yw'r ail ddinas fwyaf yng Nghymru a'r ganolfan ranbarthol ar gyfer de-orllewin Cymru.
 • Arwynebedd tir: 379.7 cilomedr sgwâr - tua 69.5% yn wledig a 30.5% yn ddinesig. 1
 • Poblogaeth: 247,000 (canol 2019) - yr ail awdurdod unedol mwyaf yng Nghymru - gyda dwysedd poblogaeth o 650 person y km sgwâr. (Cymru: 152). 2
 • Newid poblogaeth: Mae amcangyfrifon swyddogol yn awgrymu y cynyddodd poblogaeth Abertawe 11,400 rhwng 2009 and 2019 - twf blynyddol cyfartalog o 0.5%. 3
 • Genedigaethau a Marwolaethau: Ganed 2,255 o fabanod yn Abertawe yn 2019, a chofrestrwyd 2,510 o farwolaethau yn y flwyddyn honno. 4
 • Disgwyliad oesadeg genedigaeth yn Abertawe bellach yw 77.3 o flynyddoedd i wrywod (Cymru 78.3) a 82.2 i fenywod  (Cymru 82.3); ac mae disgwyliad oes iach yn 61.1 o flynyddoedd i wrywod a 62.0 mlynedd i fenywod. 5
 • Tai: Mae Abertawe'n cynnwys tua 111,900 o anheddau (Mawrth 2019), gyda 64.0% (71,600) o'r holl stoc dan berchnogaeth breswyl; 21,200 (18.9%) yn dai rhentu cymdeithasol ac 19,100 (17.1%) wedi'u rhentu'n breifat. 6
 • Aelwydydd: Mae 108,900 o aelwydydd yn byw yn Abertawe (canol 2018), gan gynyddu 8,200 (+8.2%) dros y deng mlynedd blaenorol, a maint cyfartalog yr aelwyd ar hyn o bryd yw 2.22 o bobl (Cymru 2.27). 7
 • Mae Cyngor Abertawe yn cynnwys 36 o wardiau etholiadol, a gynrychiolir gan 72 o gynghorwyr. 8
 • Ysgolion: Mae 93 o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol yn Abertawe (Ionawr 2020) gan gynnwys 77 o ysgolion cynradd ac 14 o ysgolion uwchradd.  Mae 12 o ysgolion Cymraeg i'w cael. 9
 • Disgyblion: Mae ysgolion Abertawe'n cynnwys 35,742 o ddisgyblion (pob oed), gyda 28,622 rhwng 5 a 15 oed (Ionawr 2020). 9
 • Addysg Uwch a Phellach: Mae Abertawe'n gartref i ganolfannau campws ar gyfer Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a Choleg Gŵyr Abertawe sydd, at ei gilydd yn cefnogi tua 26,000 o fyfyrwyr amser llawn (2018-19).10
 • Cymwysterau: Mae gan 59.7% o breswylwyr Abertawe sydd rhwng 16 a 64 oed gymwysterau hyd at lefelau 3 a 4 NVQ  (2019) - 55.3% yng Nghymru. 11
 • Y Gymraeg: Yn 2011, roedd 11.4% o bobl yn Abertawe a oedd yn dair oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg. 12
 • Ethnigrwydd: Roedd gan Abertawe boblogaeth lleiafrif ethnig (nad ydynt yn wyn) o oddeutu 14,300 yn 2011 - 6.0% o'r holl boblogaeth.12
 • Gwlad enedigol: Yn 2011, ganed 78% o boblogaeth Abertawe yng Nghymru, gydag 17,200 (7.2%) o breswylwyr wedi'u geni y tu allan i'r DU. 12
 • Allbwn economaidd: Gwerth Ychwanegol Crynswth y pen yn Abertawe yw £21,912 (2018); 5.7% yn uwch na lefel Cymru ond 27.2% yn is na chyfartaledd y DU. 13
 • Gweithgarwch economaidd: Mae 72.1% o breswylwyr oedran gweithio (16-64) Abertawe yn economaidd weithgar, gyda 105,900 yn gweithio (68.6% o'r rhai oedran gweithio) (blwyddyn yn diweddu Mawrth 2020). 14
 • Cyflogaeth: Mae 112,000 o bobl yn gweithio yn Abertawe, yn y sectorau gwasanaethau'n bennaf (89.3%), gyda 28.3% (31,700) wedi'u cyflogi yn y sector cyhoeddus (2018). Amcangyfrifir bod 31,200 o bobl yn cymudo i Abertawe bob dydd (2019).15
 • Busnesau: Roedd 7,780 o fusnesau gweithredol yn Abertawe yn 2018, ac yn ystod y flwyddyn, cofnodwyd 1,525 o fusnesau newydd ac 945 o fusnesau a oedd wedi dod i ben. 16
 • Enillion: Mae enillion (canolrif) cyfartalog i weithwyr amser llawn yn Abertawe yn £564.20 yr wythnos a £28,114 y flwyddyn (Ebrill 2019). 17
 • Diweithdra: Mae 5,100 o bobl yn Abertawe (4.5% o'r boblogaeth 16+ oed sy'n anweithgar yn economaidd) yn ddi-waith (daeth cyfnod yr arolwg i ben ym mis Mawrth 2020).  Nifer yr hawlwyr at ddibenion gweinyddol (Mehefin 2020) oedd 9,130 (5.8% o breswylwyr oedran gweithio). 18
 • Amddifadedd: Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019 yn nodi bod 11.5% o ardaloedd lleol Abertawe ymysg y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 19
 • Trafnidiaeth: Mae Abertawe'n cynnwys 1,123.5 cilometr (km) o ffyrdd (Ebrill 2018), y mae 15.3km ohonynt yn draffordd a 102.3km yn ffyrdd 'A'. Mae 158,200 o gerbydau trwyddedig yn Abertawe (2019), gan gynnwys 127,200 o geir. 20
 • Amaethyddiaeth: Mae 21,400 hectar o dir yn cael ei ffermio yn y sir, gydag oddeutu 390 o ffermydd sy'n economaidd weithredol  (Mehefin 2018). 21
 • Cadwraeth Drefol: Ar hyn o bryd yn Abertawe mae 31 o Ardaloedd Cadwraeth, 122 o Henebion a thros 500 o Adeiladau Rhestredig. 22
 • Gwastraff ac Ailgylchu: Casglwyd neu gynhyrchwyd 109,200 tunnell o wastraff yn Abertawe yn 2018-19, y cafodd 68,700 o dunelli (62.9%) eu hailddefnyddio, ei hailgylchu neu eu compostio (cyfartaledd Cymru - 62.8%). 23
 • Prisiau Tai: Ym mis Mawrth 2020, y pris gwerthu tŷ cyfartalog yn Abertawe oedd £146,658 - y cyfartaledd ar gyfer Cymru yw £161,684. 24
 • Twristiaeth: Yn ôl amcangyfrifon, roedd 4.74 miliwn o bobl wedi ymweld â Bae Abertawe yn 2019, gan wario £461.48 miliwn. 25

 

Ffynonellau a dolenni:

 1.  Dosbarthiad Trefol Gwledig (2011) o Ardaloedd Cynnyrch yng Nghymru a Lloegr, Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).   Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.abertawe.gov.uk/daearyddiaeth
 2.  Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn 2019, SYG.  Mae mwy o ystadegau, gan gynnwys poblogaeth yn ôl oed, ar gael www.abertawe.gov.uk/poblogaeth
 3.  Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn 2009-2019, SYG.  Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.abertawe.gov.uk/tueddiadau poblogaeth
 4.  Tablau cryno cofrestriadau genedigaethau a marwolaethau 2019, SYG.
 5.  Ystadegau Disgwyliad Oes Cyflwr Iechyd, 2016-18, SYG.
 6.  Amcangyfrifon Stoc Anheddau, Mawrth 2019, Ystadegau LlC.
 7.  Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn 2018, LlC - gweler www.abertawe.gov.uk/amcangyfrifonaelwydydd
 8.  Mae mwy o wybodaeth ac ystadegau am wardiau Abertawe ar gael yn www.abertawe.gov.uk/proffiliauwardiau
 9.  Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Ionawr 2020.  Ystadegau LlC (cyhoeddwyd Gorffennaf 2020).
 10.  Ystadegau Addysg Uwch a Phellach 2018-19, LlC (cyhoeddwyd Ionawr a Chwefror 2020).
 11.  Amcangyfrifon Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS) 2019, SYG.  Ceir mwy o wybodaeth ym Mhroffil  Economaidd Abertawe sydd ar gael yn www.abertawe.gov.uk/proffileconomaidd
 12.  Cyfrifiad 2011, SYG.  Mae ystadegau cyfrifiadau ar gael yn www.abertawe.gov.uk/cyfrifiad2011abertawe
 13.  Ystadegau GYC (Gwerth Ychwanegol Crynswth) Rhanbarthol 2018, SYG. 
 14.  Amcangyfrifon APB ar gyfer y cyfnod sy'n dod i ben ym mis Mawrth 2020, SYG. 
 15.  a) Amcangyfrifon gweithle'r Gofrestr Busnesau ac Arolwg Cyflogaeth (BRES) 2018, SYG.  b) Tablau Cymudo a gyhoeddwyd gan LlC gan ddefnyddio amcangyfrifon APB (2019).
 16.  Ystadegau Demograffeg Busnesau 2018, SYG
 17.  Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE), Ebrill 2019, SYG.
 18.  Ystadegau'r Farchnad Lafur, SYG.  Sylwer: mae mwy o wybodaeth am eitemau 13 i 18 ar gael yn www.abertawe.gov.uk/proffileconomaidd
 19.  Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019, LlC.  Mae mwy o wybodaeth a data lleol ar gael yn www.abertawe.gov.uk/mallc2019
 20.  a) Hydoedd a Chyflwr Ffyrdd 2018-19, LlC.  b) Ystadegau Trwyddedu Cerbydau 2019 (Tabl VEH0105), yr Adran Drafnidiaeth.
 21.  Arolwg Amaethyddol Blynyddol Cymru 2018, LlC
 22.  Mae mwy o wybodaeth am adeiladau rhestredig unigol, henebion ac ardaloedd cadwraeth yn Abertawe ar gael drwy www.abertawe.gov.uk/dylunioachadwraethtrefol
 23.  WasteDataFlow ac Ystadegau Rheoli Gwastraff Dinesig Awdurdodau Lleol 2018-19, LlC.
 24.  Mynegai Prisiau Tai'r Gofrestrfa Tir, Mawrth 2020, SYG.  Ceir mwy o wybodaeth am brisiau a gwerthiannau tai yn www.abertawe.gov.uk/proffileconomaidd
 25.  Crynodeb o ymchwil STEAM 2019 (Scarborough Tourism Economic Activity Model).  Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.abertawe.gov.uk/article/6407/Ymchwil-i-dwristiaeth-ac-ystadegau

 

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddarparu cyngor neu eich cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth posib.

Daearyddiaeth

Crynodebl o ddaearyddiaeth ffisegol Dinas a Sir Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM