Toglo gwelededd dewislen symudol

Prydau ysgol

Bydd pob disgybl ym Mlwyddyn 3 yn Abertawe'n cael cynnig prydau ysgol am ddim o Medi 2023. Mae Cyngor Abertawe'n gweithio'n agos gyag ysgolion i ymestyn y cynnig i grwpiau blwyddyn eraill cyn gynted â phosibl wrth i ni weithio tuag at weithredu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i bob disgybl ysgol gynradd dderbyn pryd ysgol am ddim erbyn 2024.

Does dim angen i deuluoedd plant ym Mlwyddyn 3 wneud cais am y cynnig prydau ysgol am ddim gan y byddant yn cael eu cofrestru'n awtomatig yn eu hysgol. Fodd bynnag, gall teuluoedd ar incwm isel fod yn gymwys i gael budd-dalidau eraill fel Grant Gwisg Ysgol ac arian oddi ar dripiau ysgol. Er mwyn asesu cymhwysedd ar gyfer hyn, gellir gwneud cais am brydau ysgol am ddim yma.

Mae angen i rieni y cadarnheir eu bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim wneud cais ar wahân am y grant gwisg ysgol o hyd.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan: Hawliwch help gyda chostau ysgol (Llyw.cymru) (Yn agor ffenestr newydd)

 

Mae ymchwil diweddar yn awgrymu bod bwyta'n iach ar adegau rheolaidd trwy gyfuno brecwast yn y bore gyda chinio ysgol am hanner dydd yn gallu helpu plant i ddysgu yn well. Gellir darparu ar gyfer gofynion deietegol arbennig e.e. plant a chlefyd sellag a'r rhai a diabetes, ar gais. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion cynradd yn cynnig system ddi-arian drwy ddata ar y we neu fan talu yn eich siop leol. Bydd eich ysgol gynradd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am sut mae'n casglu arian cinio.

Gwybodaeth am ein prydau ysgol

Gwnewch y dewis iawn am y bwyd mae eich plant yn ei fwyta.

Prydau ysgol gynradd

Mae cinio ysgolion cynradd yn cynnwys pryd o fwyd 2 gwrs wedi'i goginio'n ffres gyda diod a darperir hwn ym mhob ysgol.

Prydau ysgol uwchradd

Mae gan ysgolion uwchradd ffreutur sy'n darparu dewis o brydau a byrbrydau i ddisgyblion, ac mae'r rhain ar gael yn ystod egwyl y bore ac amser cinio.

Prydau ysgol am ddim

Os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau gallech arbed arian drwy hawlio prydau ysgol am ddim i'ch plentyn.

Clybiau brecwast

Mae gan fwyafrif yr ysgolion cynradd yn Abertawe glybiau brecwast AM DDIM sydd fel arfer yn rhedeg am tua hanner awr cyn dechrau'r diwrnod ysgol.