Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF) [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook (Yn agor ffenestr newydd) neu dilynwch ni ar Twitter (Yn agor ffenestr newydd) i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Seicolegydd Addysg Locwm (llawn-amser neu ran-amser)

Yn sgil galw cynyddol, mae Gwasanaeth Seicoleg Addysg Abertawe (EPS) yn chwilio am seicolegydd addysg locwm (LEP).

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £12.00 yr awr. Cyflogir Cynorthwyydd Personol Gofal Cymdeithasol i gefnogi unigolyn i fyw mor annibynnol â phosib. Mae amrywiaeth o swyddi ar gael yn ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oed (gan gynnwys plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Rheolwr Prosiect (dyddiad cau: 19/06/24)

£38,223 - £42,403 y flwyddyn. Mae Tîm Prosiect y Gyfarwyddiaeth Lle yn awyddus i recriwtio adnoddau ychwanegol i gefnogi prosiect cymunedol cyffrous dros y flwyddyn nesaf. Mae hwn yn gyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth ar draws wardiau Abertawe.

Swyddog Safonau Masnach : Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

£38,223 - £42,403 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am naill ai Swyddog Iechyd yr Amgylchedd neu Swyddog Safonau Masnach cymwys, i ymuno â'n tîm.

Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr-agored (dyddiad cau: 02/07/24)

£25,979 y flwyddyn (pro-rata). Rydym yn chwilio am hyfforddwyr profiadol, cymwys i ymuno â'n tîm. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan unigolion uchelgeisiol ac arloesol sydd â phrofiad o weithio mewn arddull neu leoliad cynhwysol.

Rheolwr Gwasanaethau Cleientiaid (dyddiad cau: 07/06/24)

£43,421 - £47,420 y flwyddyn. Swydd wag ar gontract cyfnod penodol o ddwy flynedd ar gyfer Syrfëwr Siartredig Ymarfer Cyffredinol Cymwysedig.

Ymarferydd Seicoleg Arbenigol (dyddiad cau: 19/06/24)

£58,210 i £68,235 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Uwch Ymarferydd Seicoleg Tra Arbenigol i weithio o fewn y tîm therapiwtig mewn Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio.

Cynorthwyydd Llwyfan Wrth Gefn (dyddiad cau: 30/06/24)

£23,114 y flwyddyn pro rata. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Cynorthwyydd Llwyfan Wrth Gefn (Contract Dim Oriau) yn adeiladau mawreddog Theatr y Grand a Neuadd Brangwyn.

Ariannwr Swyddfa Docynnau achlysurol (dyddiad cau: 31/03/25)

£23,114 - £23,114 y flwyddyn pro rata. Mae cyfle wedi codi yn Theatr y Grand / Neuadd Brangwyn am Ariannwr Swyddfa Docynnau proffesiynol ac ymroddedig ar sail rhyddhad.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 17/06/24)

£24,294 - £25,119 y flwyddyn pro rata. Mae Gwasanaeth Dydd Gorseinion eisiau penodi person brwdfrydig, gofalgar a llawn cymhelliant i weithio mewn Gwasanaeth sydd wedi hen ennill ei blwyf, fel Gweithiwr Cymorth Dydd parhaol. Mae hon yn swydd 35 awr yr wythnos, yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi unigolion sydd ag Anableddau Dysgu, a gallai rhai ohonynt fod ag ymddygiad heriol.

Arweinydd Ymarfer (dyddiad cau: 18/06/24)

£46,464 - £47,420 y flwyddyn. Ydych chi'n awyddus i ddatblygu eich gyrfa mewn gwaith cymdeithasol ac yn angerddol am wneud yr hyn sy'n bwysig i'n plant a'n pobl ifanc? Os felly, mae hwn yn gyfle gwych i chi. Ar hyn o bryd mae gan y Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal yn Abertawe swydd wag ar gyfer Arweinydd Ymarfer.

Arweinydd Gweithgareddau Awyr Agored Wrth Gefn

£23,114 y flwyddyn pro rata. Cyfleoedd ar gyfer gwaith i Arweinwyr Gweithgareddau gyda phobl ifanc.

Gweinyddwr Systemau (dyddiad cau: 19/06/24)

£29,777 to £33,024. Mae meysydd y Gwasanaeth Parciau a Glanhau (PaG) wedi ymrwymo i ddarparu rhagoriaeth ac arloesedd ym mhopeth a wnawn. Wrth i ni barhau i esblygu a gwneud y gorau o'n seilwaith digidol, rydym yn chwilio am Weinyddwr Systemau talentog i ymuno â'n tîm a chwarae rhan hanfodol wrth reoli ein systemau digidol sy'n benodol i'n gwasanaeth. Mae'r swydd hon yn benodiad cyfnod penodol am o leiaf 2 flynedd gyda phosibilrwydd o estyniad yn dibynnu ar gyllid a pherfformiad

Rheolwr Strategol Partneriaethau Hamdden, Iechyd a Llesiant (dyddiad cau: 21/06/24)

£53,653 - £58,089 y flwyddyn Rydym yn chwilio am berson proffesiynol sydd â phrofiad o reoli gwasanaethau chwaraeon a hamdden i oruchwylio'r gwaith o ddatblygu ac o ddarparu rhaglenni chwaraeon, hamdden a chymunedol yn Abertawe.

Swyddog Rhenti (dyddiad cau: 24/06/24)

£29,777 - £33,024 y flwyddyn pro rata. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Thîm Rhenti'r Gwasanaeth Tai fel Swyddog Rhenti (18.5 awr), ddydd Iau, ddydd Gwener a bob yn ail ddydd Mercher.

Rheolwr Prosiect Trawsnewid Digidol (dyddiad cau: 24/06/24)

£38,223 - £42,403 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn hynod drefnus ac uchel ei gymhelliant i oruchwylio'r gwaith o gyflawni ystod o brosiectau digidol o fewn y Gyfarwyddiaeth Addysg fel rhan o'i rhaglen trawsnewid digidol.

Cynorthwyydd Cwsmeriaid a'r Oriel (Llanw) (dyddiad cau: 24/06/24)

£24,294 y flwyddyn pro rata. Cynorthwywyr Cwsmeriaid a'r Oriel (rôl lanw) yn Amgueddfa Abertawe

Glanhawr (dyddiad cau: 25/06/24)

£22,737 y flwyddyn pr rata. Mae'r adran glanhau cyfleusterau yn edrych am berson dibynadwy a hyblyg i'w recriwtio i'r tîm glanhau yn Valley Evolve. Mae'n swydd 7.5 awr yr wythnos, gydag 1.5 awr y dydd yn cael eu gweithio yn gynnar yn y bore.

Swyddog Prosiect a Pherfformiad (dyddiad cau: 26/06/24)

£33,945 - £37,336 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaethau Diwylliannol o fewn tîm canolog fel Swyddog Prosiect a Pherfformiad, a fydd yn cymryd rôl gydlynu arweiniol wrth gefnogi'r perfformiad a'r rheolaeth ariannol a chyflawni prosiectau allweddol ar draws y gwasanaeth.

Swyddog Trwyddedu (dyddiad cau: 26/06/24)

£29,777 to £33,024 y flwyddyn. Mae'r tîm Trwyddedu yn dîm prysur sy'n delio ag ystod eang o weithgareddau trwyddedu. Mae'r rhain yn cynnwys trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat a thrwyddedu alcohol ac adloniant o dan Ddeddf Trwyddedu 2003, trwyddedu safleoedd hapchwarae o dan Ddeddf Gamblo 2005 a thrwyddedu anifeiliaid.

Cynorthwyydd Blaen y Tŷ (dyddiau cau: 25/06/24)

Mae cyfle wedi codi yn Theatr y Grand a Neuadd Brangwyn, i Gynorthwyydd Blaen y Tŷ proffesiynol ac ymroddedig a all ddod â phrofiad o weithio mewn amgylchedd tebyg. Gallu darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, sgiliau arsylwi a chyfathrebu, a dod â brwdfrydedd i'r tîm.

Cynghorydd Dysgwyr Ethnig Leiafrifol ac Amlieithog (Cynradd) (dyddiad cau: 21/06/24)

£47,170 - £51,425 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau am unigolyn cymwysedig a phrofiadol priodol i ymuno â'n Tîm Cynghori ar Addysg Dysgwyr Ethnig Leiafrifol ac Amlieithog.

Rheolwr Safle Gweithredol (dyddiad cau: 28/06/24)

£33,945 - £37,336 y flwyddyn Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac uchel ei gymhelliant i ymuno â'n tîm rheoli safle yn Adran Gwaith Cyfalaf Gweithredol y Gwasanaethau Adeiladu.

Gweithiwr Domestig (dyddiad cau: 28/06/24)

£22,737 y flwyddyn pro rata. Mae angen gweithiwr domestig yng Nghartref Gofal Preswyl Rose Cross House 18 awr yr wythnos.

Swyddog Gofal Preswyl (dyddiad cau: 28/06/24)

£25,979 - £28,770 y flwyddyn pro rata. Swyddog Gofal Preswyl Dros Dro - Tŷ Bonymaen 21 awr yr wythnos.

Cynorthwyydd Golchi Dillad (dyddiad cau: 28/06/24)

£22,737 y flwyddyn pro rata. Mae angen cynorthwyydd golchi dillad ar gyfer Tŷ Bonymaen 13.5 awr yr wythnos.