Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddi Gwag Cynorthwywyr Cefnogi Byw'n Annibynnol

Mae amryw o swyddi cynorthwywyr cymorth ar gael yn ardal Abertawe i roi cymorth i unigolion fyw mor annibynnol â phosibl. Gall ein cleientiaid fod o bob oedran, cefndir ac â gwahanol anableddau.

Cyfieithydd Cymraeg (Cyfathrebu) (dyddiad cau: 03/12/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am gyfieithydd dawnus, profiadol sy'n awyddus i weld ei (g)waith yn helpu i wneud gwahaniaeth yn ddyddiol. Cyfnod Penodol nes 31 Mawrth 2023.

Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored Cyflenwi (dyddiad cau: 14/12/21)

£21,748 y flwyddyn pro rata. Mae Canolfannau Gweithgareddau Gŵyr yn chwilio am Hyfforddwyr Gweithgareddau Awyr Agored brwdfrydig a phrofiadol.

Uwch Swyddog Rheoli Adeiladu (dyddiad cau: 10/12/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae arnom angen unigolyn brwdfrydig sydd â hunan gymhelliant i weithio yn y tîm Rheoli Adeiladu. Mae sgiliau cyfathrebu da, ymrwymiad i weithio mewn tîm ac agwedd gadarnhaol at ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn hanfodol.

Cydlynydd Partneriaeth Natur Leol (LNP), Dros Dro (dyddiad cau: 12/12/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn (pro-rata). Mae Cyngor Abertawe'n ceisio recriwtio ecolegydd cymwys a phrofiadol i ymuno â'i Dîm Cadwraeth Natur deinamig a gweithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol i helpu i gynnal amgylchedd lleol iach, gwydn a naturiol gyfoethog a chyfrannu i adeiladu rhwydwaith adfer natur ledled Cymru, gan ymgysylltu â phobl, cymunedau, busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau mewn camau ymarferol a chynllunio strategol.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£18,933 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£18,562 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/03/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae gennym amrywiaeth o gontractau 6 mis dros dro a chyflenwi ar gael a'r tâl yn dechrau yn £10.41 yr awr.

Cynorthwyydd Clerigol (dyddiad cau: 13/12/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae Tîm Cymorth Ysgolion Addysg am benodi unigolyn trefnus, brwdfrydig a brwdfrydig iawn i ymuno â'u tîm Ysgolion a Llywodraethwyr i gyflenwi yn ystod cyfnod mamolaeth. Bydd hon yn rôl amser llawn ac yn un dros dro tan am 6 mis.

Peiriannydd Mecanyddol Cynorthwyol x 2 (dyddiad cau: 03/12/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â hunan gymhelliant i ymuno â'n Tîm Dylunio a Chynnal a Chadw Mecanyddol yn Beiriannydd Mecanyddol Cynorthwyol.

Ysgol Gyfun Gowerton: Glanhawr

Dyddiad cau: 05/12/21, 4.00pm. Angen I Ddechrau Ar Unwaith. Rhan-Amser. Contract 41 Wythnos: Dydd Llun i ddydd Gwener 3-6pm - Yn ystod y tymor yn unig, (39 wythnos). Dydd Llun i ddydd Gwener 8-11a - 1 wythnos yn hanner tymor mis Chwefror ac 1 wythnos ym mis Awst. Cyflog: Gradd 2, pwynt 3. £18,562 pro rata y flwyddyn (tua £9.62/awr). Atebol I: Goruchwyliwr Glanhau a Rheolwr Safle.

Rheoli Plâu/Warden Anifeiliaid x 2 (dyddiad cau: 06/12/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm brwdfrydig sydd ag agwedd hyblyg at eu gwaith i ymuno â'r tîm ymroddedig hwn.

Arweinydd Ymarfer (dyddiad cau: 07/12/21)

£41,881 - £42,821 y flwyddyn. Mae'r DAH yn ganolfan amlddisgyblaethol ac mae'n cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, Ymgynghorwyr Trais Domestig Annibynnol (IDVA), Gweithwyr Arweiniol a Hwyluswyr Rhaglenni Equilibrium.

Swyddog Cymorth Technegol (dyddiad cau: 07/12/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae adran Priffyrdd a Chludiant Cyngor Abertawe yn ceisio penodi Swyddog Cymorth Technegol.

Derbynnydd (dyddiad cau: 07/12/21)

£18,933 y flwyddyn (pro rata) 'Yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd' Mae Maes Derw yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol sydd â phrofiad a chymwysterau priodol i weithio'n rhan o'n Tîm Gweinyddol newydd yn UCD Abertawe.

Swyddog Cyflenwi Gofal Plant Preswyl (dyddiad cau: 07/12/21)

£21,748 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, llawn cymhelliant a gweithgar i gefnogi pobl ifanc rhwng 10 a 18 oed sydd wedi arddangos ymddygiad heriol a/neu sydd wedi profi trawma, esgeulustod a cham-drin.

Gweithiwr Gweithgareddau Awyr Agored (dyddiad cau: 10/12/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn, pro rata, dros 40 wythnos. Mae Canolfannau Gweithgareddau Gŵyr yn chwilio am Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored brwdfrydig a phrofiadol.

Ysgol Gyfun Gowerton: Cynorthwywyr Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 03/12/21, 4.00pm. 27.5 awr/wythnos. Angen ar gyfer Ionawr 2022. Dros dro tan 31/08/22 i ddechrau. Yn atebol i: Swyddog Cymorth ADY. Cyflog: Gradd 4, Scp 5-6/£19,312-£19,698 pro rata, y flwyddyn. Cyflog go iawn £12,318-£12,737. Oriau gwaith: 8.30am-3.00pm (27.5 awr yr wythnos). Yn ystod y tymor yn unig.

Swyddog Rheoli Gofal (2 swydd) (dyddiad cau:07/12/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau i Oedolion yn ceisio recriwtio dau unigolyn brwdfrydig iawn i weithio yn Swyddogion Rheoli Gofal dros dro yn y Tîm Asesu Cychwynnol Cymunedol. Caiff yr ymgeiswyr delfrydol eu hysgogi a'u brwdfrydedd gan werthoedd cydraddoldeb ac unigoliaeth, annibyniaeth, lles a llais y person.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 08/12/21)

£33,782.00- £37,890.00 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol amser llawn a pharhaol yn y Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol. Mae angen bod gan ymgeiswyr gymhwyster gwaith cymdeithasol cydnabyddedig a'u bod wedi eu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddog Trwyddedu (dyddiad cau: 08/12/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Rydym yn ceisio recriwtio Swyddog Trwyddedu i weithio yn y Gwasanaeth Trwyddedu.

Eiriolwr Annibynnol Trais Domestig - Equilibrium (dyddiad cau: 15/12/21)

£29,577.00 - £32,910.00 y flwyddyn. Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â'r sefydliad. Mae ein gwerthoedd craidd, sef arloesi, gwaith tîm, gofalu, parch, brwdfrydedd a bod yn agored, yn darparu sylfaen go iawn ar gyfer dysgu a chefnogi staff.

Cogydd (dyddiad cau: 15/12/21)

£19,312- £19,698 y flwyddyn pro rata. Mae'r rôl hon yn cynnwys gweithio'n rhan o dîm, cynorthwyo gyda phreswylwyr/defnyddwyr gwasanaeth gan sicrhau bod gwerthoedd sylfaenol preifatrwydd ac urddas yn hollbwysig bob amser.