Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Coronafeirws - y diweddaraf am fudd-daliadau

Y diweddaraf am fudd-dalildau mewn perthynas â'r Coronafeirws.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y cyflwynir taliad cymorth hunanynysu o £500 i helpu pobl ar incwm isel. Bydd yn lleddfu ychydig o'r pwysau ariannol y mae pobl yn ei wynebu os gofynnwyd iddynt hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru.  

Bydd y ffurflen gais yn fyw yn hwyr yn y prynhawn ddydd Llun 16 Tachwedd - gweler Taliadau hunanynysu COVID-19 (Profi, Olrhain, Diogelu) am ragor o wybodaeth.

Twyll Gostyngiad Treth y Cyngor - byddwch yn wyliadwrus o dwyll dros e-bost sy'n dweud wrthych y gallwch wneud cais am ostyngiad Treth y Cyngor.

Mae'r wybodaeth hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi, ond cyflwynir newidiadau newydd yn aml, felly dylech geisio cyngor annibynnol.

COVID-19 Taliadau hunanynysu (Profi, Olrhain, Diogelu)

Os cysylltodd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru â chi ar 23 Hydref 2020 neu ar ôl hynny a gofynnwyd i chi hunanynysu, efallai bydd gennych hawl i daliad o £500. Mae'r taliad wedi cynyddu i £ 750 ar gyfer y rhai y cychwynnodd eu cyfnod hunan-ynysu ar neu ar ôl 7/8/2021.

Cymorth os byddwch yn colli swydd (COVID-19)

Oherwydd Coronafeirws, arafiad yr economi ar hyn o bryd a'r newidiadau mynych blaenorol i'r Cynllun Cadw Swyddi, mae mwy o bobl yn Abertawe mewn perygl o golli'u swyddi.

Budd-daliadau ar gyfer pobl sy'n gweithio neu a oedd yn gweithio cyn COVID-19

Budd-daliadau sydd ar gael i bobl sy'n gweithio neu a oedd yn gweithio cyn pandemig Coronafeirws.

Budd-daliadau i bobl â symptomau COVID-19

Ydych chi'n sâl a/neu â symptomau COVID-19 neu'n gorfod hunanynysu oherwydd bod gan aelod o'ch teulu symptomau COVID-19?

Budd-daliadau i bobl sy'n hunangyflogedig (COVID-19)

Mae'r Llywodraeth wedi darparu Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig (SEISS), sy'n cyfateb i'r Cynllun Cadw Swyddi i weithwyr, i gynorthwyo pobl sy'n hunangyflogedig neu sy'n aelod o bartneriaeth ac y mae Coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio'n andwyol arnynt.

Budd-daliadau i bobl nad oeddent yn gweithio cyn COVID-19

Gwybodaeth am y budd-daliadau a gawsoch os nad oeddech yn gweithio cyn y digwyddiadau diweddar.

Budd-daliadau i barau o oed cymysg (COVID-19)

Defnyddir y term pâr oed cymysg gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer dau berson sy'n byw gyda'i gilydd yn yr un cartref fel partneriaid, lle mae un yn hŷn nag oedran pensiwn y wladwriaeth a'r llall yn iau nag oedran pensiwn y wladwriaeth.

Budd-daliadau anabledd (COVID-19)

Gwybodaeth am fudd-daliadau anabledd yn ystod pandemig Coronafeirws.

Budd-daliadau eraill (COVID-19)

Diweddariadau ar fudd-daliadau eraill yn ystod pandemig coronafeirws, gan gynnwys i ofalwyr a phlant ac unrhyw gymorth arall sydd ar gael.

Gwrandawiadau apêl budd-daliadau (COVID-19)

Gwybodaeth am wrandawiadau apêl yn ystod pandemig Coronafeirws.

Gwybodaeth am fudd-daliadau i fyfyrwyr (COVID-19)

Yn gyffredinol, caiff y rhan fwyaf o fyfyrwyr amser llawn eu heithrio o unrhyw hawliad i fudd-daliadau prawf modd oni bai eu bod yn gymwys am eithriad. Gall y rhain gynnwys rhieni, myfyrwyr anabl a rhai pobl ifanc sy'n dilyn cyrsiau addysg bellach.