Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth os byddwch yn colli swydd (COVID-19)

Oherwydd Coronafeirws, arafiad yr economi ar hyn o bryd a'r newidiadau mynych blaenorol i'r Cynllun Cadw Swyddi, mae mwy o bobl yn Abertawe mewn perygl o golli'u swyddi.

Wedi colli eich swydd cyn 2 Mawrth 2021?

Os ydych wedi colli'ch swydd yn ddiweddar, mae'n syniad da siarad â'ch cyflogwr am y newidiadau i'r Cynllun Cadw Swyddi a gyhoeddwyd yn y gyllideb ar 3 Mawrth. 

Mae'n bosib y bydd pobl a gollodd eu swydd yn y gorffennol neu y bu'n rhaid iddynt stopio gweithio i'w cyflogwr ar ôl 23 Medi 2020 yn cael eu hailgyflogi ac yn dod yn rhan o'r cynllun. I gael eich cynnwys yn y Cynllun Cadw Swyddi hyd at 30 Ebrill 2021, mae angen eich bod wedi eich nodi ar gyflogres cynllun Talu Wrth Ennill (PAYE) eich cyflogwr erbyn 30 Hydref 20.

Estynnwyd y Cynllun Cadw Swyddi hyd at 30 Medi 2021, felly mae'n werth gofyn i'ch cyflogwr a yw'n ystyried eich diswyddo cyn hynny, yna gallwch gadw'ch swydd a bydd y cynllun yn talu'ch cyflog hyd at yr hydref yn lle.

Ar gyfer estyniad y cynllun rhwng 1 Mai a 30 Medi bydd angen eich bod wedi eich cyflogi ar 2 Mawrth 2021 a'ch bod ar gyflogres PAYE eich cyflogwr rhwng 20 Mawrth 2020 a 2 Mawrth 2021.

Bydd gweithwyr yn parhau i dderbyn 80% o'u cyflog presennol, wedi'i gapio ar uchafswm o £2,500 y mis, ar gyfer oriau nad ydynt wedi'u gweithio. Bydd hyblygrwydd ffyrlo'n parhau felly gall gweithwyr gael eu talu fel arfer ar gyfer yr oriau maent wedi'u gweithio a chânt eu talu gan y Cynllun Cadw Swyddi ar gyfer gweddill eu horiau arferol maent ar gynllun ffyrlo ar eu cyfer. Ni fydd unrhyw gyfraniadau gan gyflogwyr heblaw am dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol a phensiynau sy'n ofynnol ym mis Mai a Gorffennaf. O fis Gorffennaf, bydd y llywodraeth yn cyflwyno cyfraniad cyflogwyr tuag at gost yr oriau nas gweithiwyd, sef 10% ym mis Gorffennaf, 20% ym mis Awst a 20% ym mis Medi.

Mae'r manylion ar gael yma: www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme

Mae cyngor defnyddiol i weithwyr ar gael yma: https://www.moneysavingexpert.com/news/2020/04/employed-help-coronavirus-furlough/

 

Rydym wedi casglu manylion a dolenni sy'n darparu cyngor ynghylch hawliau os ydych yn wynebu colli'ch swydd, a'r cymorth sydd ar gael i'ch cefnogi wrth i chi ddychwelyd i'r gwaith a manylion ynghylch cymorth ariannol a'r system nawdd cymdeithasol:

Eich hawliau os ydych yn colli'ch swydd

Darperir manylion cynhwysfawr am eich hawliau pan fyddwch yn wynebu colli'ch swydd gan ACAS: https://www.acas.org.uk/your-rights-during-redundancy
Mae llinell gymorth ACAS ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm ar 0300 123 1100

Os ydych yn weithiwr ac rydych wedi gweithio'n barhaus i'ch cyflogwr (gan gynnwys unrhyw amser fel gweithiwr ffyrlo fel rhan o'r Cynllun Cadw Swyddi) am ddwy flynedd, mae gennych hawliau ynghylch colli swydd.

Os ydych wedi dod yn weithiwr ffyrlo ac rydych yn colli'ch swydd, daeth deddfwriaeth i rym ar 31/07/20 sy'n golygu bod rhaid i unrhyw dâl o ganlyniad i golli swydd y mae gennych hawl iddo fod yn seiliedig ar eich tâl arferol cyn i chi ddod yn weithiwr ffyrlo, nid y tâl gwerth 80% o'ch tâl arferol rydych wedi'i dderbyn trwy'r cynllun ffyrlo (os nad yw'ch cyflogwr wedi ychwanegu ato). Mae symiau statudol o'r isafswm y tâl colli swydd y mae gennych hawl gyfreithiol iddo, a chaiff y symiau hyn eu hesbonio yn y ddolen uchod.  

Yn ogystal â'r isafsymiau statudol, gall eich contract cyflogaeth roi'r hawl i chi dderbyn taliadau colli swydd ychwanegol. Dylai fod eich cyflogwr yn gallu darparu copi o'ch contract cyflogaeth i chi ac mae'n werth ei wirio.

Dylai eich cyflogwr roi cyfnodau rhybudd cyfreithlon i chi os ydych yn colli'ch swydd ac, yn ôl y gyfraith, rhaid iddo ymgynghori â chi cyn cael gwared ar eich swydd. Mae ACAS yn darparu cyngor am yr hyn y gallech ei drafod gyda'ch cyflogwr yn yr ymgynghoriad yma: https://www.acas.org.uk/your-rights-during-redundancy/how-your-employer-must-consult-you

Dylai'r penderfyniad ynghylch colli'ch swydd gael ei wneud mewn modd teg ac mae gennych yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniad annheg mewn tribiwnlys cyflogaeth. I wneud hyn, y peth gorau i'w wneud yw ceisio cyngor cyfreithiol, siarad â'ch undeb os oes un yn eich gweithle, neu gallwch gael mynediad at gyngor cyfraith gyflogaeth gychwynnol am ddim:

Gellir dod o hyd i adnoddau ar-lein da eraill am gyngor ar eich hawliau pan fyddwch yn colli'ch swydd yma:

 

Cefnogaeth cyflogaeth a hyfforddiant

Cefnogaeth i ddod o hyd i gyflogaeth

Gall Abertawe'n Gweithio eich helpu i ddod o hyd i'r gefnogaeth gyflogaeth iawn i chi. Rydym yn gweithio gyda thros 40 o bartneriaid i sicrhau y gallwn gael y gefnogaeth gywir i chi ar y lefel gywir. Mae'r gefnogaeth hon am ddim ac mae ar gael i unrhyw breswylydd yn Abertawe sy'n chwilio am gyflogaeth.

Yn ogystal â'r gefnogaeth sy'n bersonol i unigolion gan Abertawe'n Gweithio, gall yr ymgynghorwyr hefyd eich cyfeirio at gymorth uniongyrchol gan ein Ymgynghorydd Cefnogaeth Budd-daliadau Lles profiadol a'n Swyddog Cynhwysiad Ariannol, sy'n darparu cyngor a chefnogaeth am eich hawl i fudd-daliadau ac yn helpu gyda phroblemau ynghylch dyled ac arian, gan gynnwys sut i arbed arian ar eich biliau cyfleustodau. Mae'r gefnogaeth hon hefyd am ddim ac mae ar gael i unrhyw un yn Abertawe sy'n derbyn cefnogaeth gan Abertawe'n Gweithio.

Darllen rhagor am Abertawe'n Gweithio a chysylltu â nhw

Cyllid colli swydd ar gyfer hyfforddiant

Mae Gyrfa Cymru'n cynnig cyllid ar gyfer hyfforddiant fel rhan o gynllun ReAct Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithwyr sydd wedi colli'u swydd - https://careerswales.gov.wales/courses-and-training/funding-your-studies/react-funding

Cefnogaeth gan Gyrfa Cymru a'ch Canolfan Waith leol

Mae'r Ganolfan Waith wedi darparu'r fideo YouTube hwn sy'n amlinellu'r gefnogaeth sydd ar gael i bobl sydd wedi colli'u swyddi'n ddiweddar: 
www.youtu.be/kph_mgsPeXI

Er y gwnaed y fideo hwn ar ddechrau cyfnod y cyfyngiadau symud a phan roedd y tair canolfan waith yn Abertawe ar agor i hawlwyr diamddiffyn, gallwch gael mynediad o hyd at gyngor gan Gyrfa Cymru a hyfforddwyr gwaith y Ganolfan Waith dros y ffôn neu ar-lein.

Gall hyfforddwyr gwaith y Ganolfan Waith gael mynediad at eu Cronfa Cymorth Hyblyg i'ch helpu gyda chostau i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith. Siaradwch â'ch hyfforddwr gwaith am y gefnogaeth y gallant ei darparu.

 

Budd-daliadau nawdd cymdeithasol

Os ydych wedi colli'ch swydd, efallai y bydd angen cefnogaeth ariannol gan y system fudd-daliadau arnoch.  

Credyd Treth Gwaith

Os oeddech yn derbyn Credyd Treth Gwaith cyn diwedd eich cyflogaeth, bydd hawl gennych o hyd i Gredyd Treth Gwaith am y 4 wythnos ganlynol. Gelwir hyn yn 'barhad'.

'Math Newydd' o Lwfans Ceisio Gwaith

I fod yn gymwys i gael y 'Math Newydd' o Lwfans Ceisio Gwaith, rhaid i chi fodloni amodau perthnasol y cyfraniadau yswiriant gwladol (gwiriwch a ydych wedi gweithio rhywbryd dros y 3 blynedd diwethaf).Mae'n fudd-dal cyfrannol ac nid yw'n fudd-dal prawf modd, felly nid yw incwm eich partner yn berthnasol os oes gennych un neu os oes gennych gynilion neu gyfalaf. Rhaid i chi fodloni rheolau sylfaenol hawlio, e.e. ni allwch weithio mwy na 16 awr; rhaid i chi gael cytundeb hawlio wedi'i lofnodi sy'n amlinellu'ch gofynion sy'n ymwneud â'r gwaith.

Yr incwm a ystyrir yw unrhyw enillion rydych chi'n eu derbyn am waith rhan-amser (o dan 16 awr), minws yr incwm perthnasol a ddiystyrir (£5 fel arfer) a phensiynau galwedigaethol gwerth mwy na £50.00; caiff y rhan fwyaf o incwm arall ei ddiystyru. Caiff y 'math newydd' o Lwfans Ceisio Gwaith ei dalu am gyfnod o chwe mis ar y mwyaf.  Gall Credyd Cynhwysol ychwanegu at y 'math newydd' o Lwfans Ceisio Gwaith Cyfrannol, er enghraifft os oes gennych rent i'w dalu ac nid ydych eisoes yn derbyn Budd-Dal Tai neu os oes gennych blentyn ac nid ydych eisoes yn derbyn Credydau Treth. 

Ceir manylion ynghylch sut i hawlio yn https://www.gov.uk/how-to-claim-new-style-jsa

Y Math Newydd o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Os ydych wedi colli'ch swydd yn ystod cyfnod lle roeddech yn derbyn Tâl Salwch Statudol ac nid ydych yn ddigon iach i weithio o hyd, gallwch fod â hawl i'r Math Newydd o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

I fod yn gymwys ar gyfer y budd-dal hwn mae'n rhaid i chi fodloni amodau cyfraniadau yswiriant gwladol ac ni ddylai fod hawl gennych i Dâl Salwch Statudol.  Budd-dal cyfrannol yw hwn, ac mae cymhwysedd yn dibynnu ar eich amgylchiadau fel yr hawliwr. Nid oes unrhyw reolau cyfalaf neu incwm, ond gall unrhyw bensiwn galwedigaethol dros £85.00 yr wythnos a delir i chi fel yr hawliwr effeithio ar y swm rydych yn ei dderbyn.

Gellir gwneud cais ar-lein yn awr yn https://www.gov.uk/employment-support-allowance/how-to-claim neu gallwch wneud cais dros y ffôn: 0800 328 5644 (dewiswch opsiwn 2).

Bydd angen nodyn ffitrwydd arnoch yn awr gan eich meddyg teulu sy'n cadarnhau nad ydych yn ddigon iach i weithio. Cofiwch barhau i ddarparu nodiadau ffitrwydd (neu nodiadau salwch) nes i chi gael eich asesu.

Gall hawlwyr fod yn gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol i'w ychwanegu at y math newydd o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, ac os ydych eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol ac wedi colli'ch swydd, bydd angen i chi nodi yn eich dyddiadur eich bod am hawlio neu eich bod wedi hawlio'r 'Math Newydd o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth'.

Credyd Cynhwysol

RHYBUDD:  Os ydych yn derbyn budd-dal etifeddol ar hyn o bryd - Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiledig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Credyd Treth Plant a/neu Gredyd Treth Gwaith neu Fudd-dal Tai, dylech bob amser geisio cyngor annibynnol cyn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol. Y rheswm dros hyn yw:

  • ni ellir gwneud unrhyw hawliadau newydd am fudd-daliadau etifeddol (ac eithrio Budd-dal Tai ar gyfer rhai mathau o lety dros dro neu lety â chymorth) ar ôl 27 Ionawr 2021.
  • cyn gynted ag y byddwch yn cyflwyno cais am Gredyd Cynhwysol, bydd unrhyw hawl i fudd-daliadau etifeddol yn dod i ben. Ni fyddwch yn gallu ail-hawlio Credydau Treth, hyd yn oed os nad oes gennych hawl i gael taliad Credyd Cynhwysol. Bydd hyn yn bwysig yn enwedig os yw'ch taliad colli swydd yn golygu bod gennych gynilon o fwy na £16,000 oherwydd ni fydd gennych hawl i dderbyn Credyd Cynhwysol, ond bydd hawl gennych o bosib i dderbyn Credydau Treth o hyd, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau. Ystyrir taliadau colli swydd statudol a chytundebol fel cyfalaf ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Bydd pobl o oedran gweithio (18 oed hyd at oedran pensiwn) y mae angen iddynt hawlio budd-dal prawf modd (bydd hawl yn dibynnu ar eich cyfalaf ac/neu eich incwm chi a'ch partner) am y tro cyntaf yn awr yn gorfod hawlio Credyd Cynhwysol.

Efallai y bydd gennych hawl o hyd i dderbyn cyflog dyledus neu dâl gwyliau, ac os mai dyma'r achos, ceisiwch gyngor ar yr amser gorau i wneud eich hawliad ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn gwpl ac mae un ohonoch yn hŷn nag oedran pensiwn y wladwriaeth a'r llall yn iau nag oedran pensiwn y wladwriaeth, mae hyn yn golygu eich bod yn bâr oed cymysg yn nhermau budd-daliadau - mae hyn yn golygu nad ydych fel arfer yn gallu hawlio Credyd Pensiwn ac efallai y bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol - ceisiwch gyngor yn gyntaf. 

Er mwyn i chi (a'ch partner, os oes gennych un) fod yn gymwys, rhaid bod gennych llai na £16,000 mewn cyfalaf a'ch bod yn bodloni'r prawf modd.  Bydd y swm y mae gennych hawl iddo yn amrywio gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol, yr incwm neu'r enillion eraill rydych yn eu cael, a swm unrhyw gynilion sydd gennych rhwng £6,000 ac £16,000.

Rhaid i bawb sy'n hawlio Credyd Cynhwysol a'u partneriaid fod wedi llofnodi cytundeb hawlio, a fydd yn amlinellu eu gofynion gwaith er mwyn derbyn y budd-dal hwn.  Gallwch hawlio Credyd Cynhwysol fel yr unig incwm rydych yn ei dderbyn, neu gallwch ei hawlio'n ychwanegol at incwm arall (e.e. math newydd o Lwfans Ceisio Gwaith) er mwyn hawlio lefel yr incwm y mae ei angen arnoch i fyw, yn ôl y llywodraeth. 

Gofynion sy'n ymwneud â'r gwaith

Er mwyn bod yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol neu'r math newydd o Lwfans Ceisio Gwaith, bydd eich cytundeb ceisio gwaith/cytundeb hawlio'n amlinellu eich gofynion sy'n ymwneud â'r gwaith; mae'r rhain yn cynnwys cyfweliadau sy'n canolbwyntio ar y gwaith; paratoi at waith; chwilio am waith ac argaeledd i weithio. Gall methu cydymffurfio â gofynion sy'n ymwneud â'r gwaith arwain at gosb yn erbyn eich budd-daliad. Efallai y bydd angen i hawlwyr a'u partneriaid chwilio am waith, cymryd rhan mewn cyfweliadau sy'n canolbwyntio ar y gwaith a bodloni gofynion paratoi at waith, a bydd lefel y gofynion yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol. Fodd bynnag, efallai y bydd y gofynion hyn yn gyfyngedig ar hyn o bryd oherwydd Coronafeirws.

Atelir y rhan fwyaf o apwyntiadau wyneb yn wyneb o hyd a cheir cyswllt yn bennaf dros y ffôn, dros e-bost neu drwy eich dyddiadur. Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyflogi hyfforddwyr gwaith ychwanegol i gynorthwyo hawlwyr newydd wrth iddynt geisio dychwelyd i'r gwaith. 

Gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych wedi colli'ch swydd, efallai y bydd gennych hawl i gael Gostyngiad Treth y Cyngor i'ch helpu i dalu'ch Treth y Cyngor. Bydd y swm y byddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau. Gallwch gyflwyno cais ar-lein. Os ydych eisoes yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor ac mae eich incwm neu'ch amgylchiadau wedi newid adroddwch am y newid ar-lein neu e-bostiwch Budd-daliadau@abertawe.gov.uk.

Budd-dal Tai

Os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai ac mae eich incwm neu'ch amgylchiadau wedi newid am eich bod wedi colli eich swydd, adroddwch am y newid ar-lein neu e-bostiwch budd-daliadau@abertawe.gov.uk. Gellir derbyn cais newydd am Fudd-dal Tai mewn amgylchiadau cyfyngedig, ond dim ond os oeddech chi (a'ch partner os oes gennych un) dros oedran pensiwn y wladwriaeth ar 15 Mai 2019, gyda'r partner hŷn yn derbyn Budd-dal Tai yn ei enw ei hun neu Bensiwn Credyd, neu os ydych yn byw mewn mathau penodol o lety dros dro neu lety â chymorth. Rhagor o wybodaeth am Fudd-dal Tai