Chwilio'r wefan
English
Briefcase

Cyngor i fusnesau am y coronafeirws

Wrth i'r sefyllfa gyda'r coronafeirws ddatblygu, rydym am sicrhau bod gan ein busnesau lleol yr wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth presennol i fusnesau.

 

Cymorth busnes cyffredinol

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'n busnesau lleol i helpu i leihau effaith Covid-19 a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon.

Mae'r cyhoeddiadau diweddaraf ar gymorth busnes ar gael gan:

 

Cynllun Kickstart

Menter gwerth £2 biliwn yw'r Cynllun Kickstart i ddarparu arian i gyflogwyr er mwyn creu lleoliadau swyddi 6 mis newydd i bobl ifanc 16-24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd, ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir.

Rhagor o wybodaeth: Cynllun Kickstart

 

Y Gronfa i fusnesau dan Gyfyngiadau symud

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol o roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 gan ddechrau ddydd Gwener 4 Rhagfyr. Pwrpas y grant yw i gefnogi busnesau gyda cymorth llif arian i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Mae'r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahan:

 1. Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud - Mae ceisiadau ar gyfer y grant hwn bellach ar gau (31 Mawrth 2021)
 2.  Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Canllawiau - Mae ceisiadau ar gyfer y grant hwn bellach ar gau (31 Mawrth 2021)

Ni all busnesau wneud cais am y grant ardrethi annomestig a rhannau grant dewisol y gronfa.

 

Grant i Weithwyr Llawrydd (sectorau diwylliannol)

Bydd gweithwyr llawrydd sy'n gweithio yn sectorau creadigol Cymru'n derbyn rownd pellach o gymorth gwerth £8.9 miliwn.

Bydd y rownd newydd o arian cymorth o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol yn golygu y bydd pob un o'r gweithwyr llawrydd sydd eisoes wedi derbyn cymorth yn cael £2,500 ychwanegol i'w cynorthwyo drwy'r cyfnod estynedig hwn o ddiffyg gweithgarwch. 

Bydd gweithwyr llawrydd a dderbyniodd gymorth yn flaenorol yn derbyn llythyr hunanddatganiad, y bydd angen iddynt ymateb iddo er mwyn i'r arian gael ei ryddhau. Ni fydd y gronfa ar agor i geisiadau newydd, ond gall unrhyw un a gollodd y cyfle i gael cyllid yn wreiddiol wneud cais am y Grant Dewisol Lleol. Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan Busnes Cymru.

 

Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol Cam 2

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar agor ar gyfer ceisiadau o ddydd Mawrth 6 Ebrill 2021. 

Yn unol â Chynllun Rheoli Coronafeirws Llywodraeth Cymru, yn ystod 2021 bydd lleoedd ar gau o hyd a bydd cyfyngiadau parhaus a fydd yn effeithio'n sylweddol ar allu'r adran diwylliant i ailagor yn llwyddiannus mewn modd cynaliadwy.

Mae'r sector yn cynnwys theatrau, lleoliadau cerddoriaeth, mannau recordio ac ymarfer, atyniadau treftadaeth, sefydliadau treftadaeth, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, orielau, archifau, sinemâu annibynnol, lleoliadau comedi a digwyddiadau.

Mae'r cyllid ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021.

Mae ceisiadau ar gyfer y gronfa hwn bellach ar gau.

Defnyddiwch wiriwr cymhwysedd i adolygu'r meini prawf cyn gwneud cais.

 

Cynllun Benthyciadau Adferiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio Cynllun Benthyciadau Adferiad (CBA) newydd i ddarparu cymorth ariannol pellach i fusnesau wrth iddynt adfer a thyfu yn dilyn y pandemig Coronafeirws.

Gallwch wneud cais i'r cynllun os yw COVID-19 wedi effeithio ar eich busnes. Gallwch ddefnyddio'r cyllid at unrhyw ddibenion busnes cyfreithlon - gan gynnwys rheoli llif arian, buddsoddi a thwf. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi allu fforddio cael cyllid ychwanegol i ariannu dyledion at y dibenion hyn.

Os yw'ch busnes eisoes wedi benthyca gan unrhyw un o'r cynlluniau Coronafeirws eraill, sef:

 • Cynllun Benthyciadau Adfer,
 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau yn sgîl y Coronafeirws,
 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgîl y Coronafeirws,

mae'r CBA ar agor i chi o hyd, er y gall y swm rydych wedi ei fenthyca dan gynllun presennol gyfyngu ar y swm y gallwch ei fenthyca dan y CBA.

Bydd y CBA ar agor nes 31 Rhagfyr 2021, yn amodol ar adolygiad.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/recovery-loan-scheme/.

 

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (Cynllun Ffyrlo)

Mae'r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws wedi'i estyn hyd at 30 Medi 2021 a bydd lefel y grant sydd ar gael yn aros yr un peth hyd at 30 Mehefin 2021. Fodd bynnag, o fis Gorffennaf ymlaen bydd cyfraniad y wladwriaeth yn lleihau'n raddol, a gofynnir i gyflogwyr gyfrannu mwy.

Bydd gweithwyr ar y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws yn parhau i ennill 80% o'u cyflog ar gyfer oriau nas gweithiwyd, sef hyd at £2,500 y mis nes bod y cynllun yn dod i ben.

Rhwng nawr a 30 Mehefin, bydd y wladwriaeth yn talu 80% o gyflogau ar gyfer oriau nas gweithiwyd (hyd at £2,500 y mis), a gofynnir i gyflogwyr dalu cyfraniadau yswiriant gwladol a phensiwn cyflogwr yn unig. O fis Gorffennaf, bydd y wladwriaeth ond yn talu 70%, a disgwylir i gyflogwyr dalu'r 10% sy'n weddill o incwm gostyngedig y gweithiwr, ac ym mis Awst a mis Medi, bydd y wladwriaeth yn talu 60% a disgwylir i gyflogwyr dalu 20%.

Gweler isod y dyddiadau y mae angen i chi gyflwyno'ch hawliad erbyn:

Hawlio ar gyfer diwrnodau ffyrloRhaid cyflwyno hawliad erbyn:
Chwefror 202115 Mawrth 2021
Mawrth 202114 Ebrill 2021
Ebrill 202114 Mai 2021
Mai 202114 Mehefin 2021
Mehefin 202114 Gorffennaf 2021
Gorffennaf 202114 Awst 2021
Awst 202114 Medi 2021
Medi 202114 Hydref 2021

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth y DU.

 

Cefnogaeth ar gyfer yr hunangyflogedig

Diweddariad (22/04/21):
Mae pedwerydd grant y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig bellach ar gael. Bydd y grant yn cwmpasu'r cyfnod o 1 Chwefror 2021 tan 30 Ebrill 2021 ac yn werth uchafswm o 80% o dri mis o elw masnachu cyffredinol, wedi'i gapio ar £7,500.

I fod yn gymwys am y pedwerydd grant mae'n rhaid eich bod yn unigolyn hunangyflogedig neu'n aelod o bartneriaeth. Ni allwch hawlio'r grant os ydych yn masnachu drwy gwmni cyfyngedig neu ymddiriedolaeth.

Pwy sy'n gymwys i hawlio?

 • Mae'n rhaid eich bod wedi masnachu yn y ddwy flwyddyn dreth
  • 2019 i 2020, ac wedi cyflwyno'ch ffurflen dreth ar neu cyn 2 Mawrth 2021
  • 2020 i 2021
 • Rhaid eich bod naill ai:
  • yn masnachu ar hyn o bryd, ond y mae gostyngiad mewn galw  wedi effeithio arnoch oherwydd y Coronafeirws
  • wedi bod yn masnachu ond yn methu gwneud hynny dros dro ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws
 • Rhaid i chi hefyd ddatgan eich bod:
  • yn bwriadu parhau i fasnachu
  • yn credu'n rhesymol y bydd gostyngiad sylweddol yn eich elw masnachu
 • Amodau ychwanegol:
  • rhaid bod eich elw masnachu cyfartalog yn £50,000 neu lai
  • rhaid eich bod yn ennill o leiaf 50% o'ch incwm cyfan drwy fod yn hunangyflogedig
  • ni ddylai'ch incwm nad yw'n cael ei gynhyrchu drwy fasnachu fod yn fwy na 50% o'ch incwm cyfan

Sut i hawlio
Os ydych yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig, bydd CThEM yn cysylltu â chi drwy neges destun, e-bost neu'r post rhwng 12 Ebrill tan ddiwedd mis Ebrill i roi dyddiad hawlio personol dynodedig i chi. Dyma fydd y dyddiad y gallwch wneud eich cais, ond os ydych yn colli'ch slot, gallwch barhau i hawlio nes 11.59pm ar 1 Mehefin.

Os nad ydych yn derbyn dyddiad ac yn meddwl y dylech fod wedi cael un, gallwch holi ynghylch hyn. Os nad ydych yn derbyn dyddiad, naill ai'n uniongyrchol gan CThEM neu pan rydych yn mewngofnodi ar-lein i wirio, dylech gysylltu â CThEM i ofyn am hyn ar ddiwedd mis Ebrill pan fydd y porth hawlio'n agor i bob ymgeisydd - ffoniwch 0800 024 1222.

Yr hyn y bydd ei angen arnoch er mwyn gallu hawlio

Gallwch wneud cais ar neu ar ôl eich dyddiad gwneud cais personol yn unig. Unwaith y gallwch wneud hyn, bydd angen gwneud cais ar-lein - gwnewch hyn eich hun, yn hytrach na chael rhywun arall i gyflwyno cais ar eich rhan. Bydd angen y canlynol arnoch:

 • eich Cyfeirnod Trethdalwr Unigryw ar gyfer Hunanasesu (UTR)
 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • eich enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer Porth y Llywodraeth - os nad oes gennych enw defnyddiwr presennol, gallwch greu un pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais
 • eich cyfrifon banc y DU, gan gynnwys rhif cyfrif banc, côd didoli, yr enw sy'n ymddangos ar y cyfrif a'ch cyfeiriad sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif banc.

Unwaith y byddwch yn gwneud cais, gallwch ddisgwyl i'r grant gael ei dalu i'ch cyfrif banc a nodir o fewn chwe diwrnod gwaith.

Cefnogaeth bellach

Bydd pumed grant yn cwmpasu'r cyfnod o fis Mai 2021 i fis Medi 2021.
Darperir arweiniad ar sut i hawlio'r pumed grant ar ddyddiad hwyrach.

I gael rhagor o fanylion am y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig ewch i wefan Llywodraeth y DU.

 

Cynllun Cadernid Sector Bwyd Môr Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun newydd gwerth £1.3 miliwn i helpu sector pysgota a dyframaethu Cymru yn dilyn effeithiau negyddol ar eu busnesau o ganlyniad i adael yr UE a phandemig COVID-19. 

Bydd rhan gyntaf y cynllun yn cynnwys cyflwyno grant untro wedi'i dargedu i fusnesau pysgota cymwys yng Nghymru sy'n berchen ar long, gyda grant sy'n cyfateb i gostau llong ar gyfer tri mis, wedi'i gapio ar uchafswm o £10,000. 

Bydd y taliadau'n seiliedig ar faint y llong a nifer y categorïau cyfatebol. 

Bydd yr ail ran yn cynnwys darparu cymorth i fusnesau dyframaethu, gan gynnwys y rheini sy'n masnachu molysgiaid cregyn deuglawr byw. 

Bydd busnesau'n gallu gwneud cais am grant ar gyfer tri mis cyntaf 2021, i ddarparu hanner gyfartaledd eu refeniw gros misol ar gyfer pob mis, wedi'i gapio ar uchafswm o £40,500.

Mae ceisiadau ar gyfer y cynllun hwn bellach ar gau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru: https://llyw.cymru/13m-i-sector-bwyd-mor-cymru-i-helpu-i-ddelio-ag-effeithiau-brexit-covid

 

Diogelu busnesau sy'n methu eu taliadau rhent

Diweddariad 18/03/21

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y moratoriwm yn erbyn fforffedu ar gyfer peidio â thalu rhent i 30 Mehefin 2021.

Er dylai busnesau parhau i dalu rhent lle bynnag y bo modd, bydd y mesur diweddaraf yn sicrhau na fydd unrhyw fusnesau'n cael ei orfodi allan o'i fangre os yw'n methu talu rhent rhwng nawr a diwedd mis Mehefin eleni.

Ewch i GOV.UK i ddarllen y cyhoeddiad llawn: https://llyw.cymru/llywodraeth-cymru-yn-ymestyn-mesurau-i-ddiogelu-busnesau-rhag-cael-eu-troi-allan-tan-ddiwedd-mis

 

Cymorth CThEM ar gyfer TAW a Thalu Wrth Ennill

Gohirio taliadau TAW oherwydd Coronafeirws (COVID-19) - https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19.cy

Cynllun Ad-dalu Dyledion CThEM ar gyfer trethi heb eu talu - https://www.gov.uk/anawsterau-talu-cthem

Llinellau cymorth CThEM
Mae CThEM hefyd wedi creu llinell gymorth yn arbennig ar gyfer pobl hunangyflogedig a busnesau a fydd yn ei chael hi'n anodd oherwydd COVID-19, sy'n cynnwys rhoi cyngor ar dreth a'r budd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt. Rhif y llinell gymorth yw 0300 456 3565.
Os ydych yn rhedeg busnes neu'n hunangyflogedig ac rydych yn pryderu ynghylch talu'ch treth oherwydd Coronafeirws, gallwch ffonio llinell gymorth CThEM am gymorth a chyngor: 0800 024 1222.

 

Cynllun Cymhelliant i Gyflogwyr

Ehangwyd y Cynllun Cymhelliant i Gyflogwyr tan 30 Medi 2021.

Mae hyn yn golygu y bydd busnesau'n gallu hawlio hyd at £4,000 ar gyfer bob prentis newydd maent yn eu cyflogi sydd dan 25 oed. Mae hyn yn gynnydd gwerth £3,000 o'r grant blaenorol a oedd ar gael. 

Bydd y cymhelliad gwerth £4,000 ar gael i fusnesau sy'n cyflogi prentis ifanc am o leiaf 30 awr yr wythnos. 

Gall busnesau yng Nghymru hefyd dderbyn £2,000 ar gyfer pob prentis newydd dan 25 oed maent yn eu cyflogi am lai na 30 awr yr wythnos, cynnydd o £500.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Llyw.Cymru: https://llyw.cymru/187-miliwn-er-mwyn-parhau-chymhellion-i-helpu-i-recriwtio-mwy-o-brentisiaid

 

Ydych chi'n fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref, casgliadau neu gludfwyd?

Rydym wedi llunio rhestr o rai busnesau lleol sy'n cyflenwi bwyd ac eitemau hanfodol eraill trwy eu dosbarthu neu i'w casglu yn ystod pandemig Coronafeirws: Dosbarthiadau a chludfwyd - cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe

Os ydych yn fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref neu gasgliadau bwyd ac eitemau hanfodol eraill yn Abertawe, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich ychwanegu at y rhestr: Cyflwynwch wybodaeth am ba fwydydd/hanfodion y gallwch chi eu darparu

 

Arweiniad i yrwyr gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Gyda chynnydd mewn danfoniadau wrth i ragor o bobl archebu eitemau ar-lein, mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ceisio sicrhau y gofelir am les y gyrrwr.

Mae'n bwysig bod gan y gyrwyr fynediad at gyfleusterau lles yn yr adeiladau y maent yn ymweld â nhw fel rhan o'u gwaith. Dylai'r rhai hynny sydd eisoes yn darparu mynediad rhesymol i doiledau a chyfleusterau golchi dwylo barhau i wneud hynny.Mae atal mynediad yn erbyn y gyfraith.

Llaciwyd y rheolau gorfodi oriau gyrwyr rhywfaint, a hynny dros dro, ar gyfer y rheini sy'n dosbarthu'r nwyddau canlynol:

 • bwyd
 • nwyddau nad ydynt yn fwydydd (gofal personol a phapur i'r cartref a glanhau)
 • deunydd fferyllol dros y cownter

Ni ddylid disgwyl i yrwyr yrru os ydynt wedi blino.Mae cyflogwyr yn parhau i fod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch eu gweithwyr, defnyddwyr eraill y ffordd, ac unrhyw un sy'n ymwneud â llwytho a dadlwytho cerbydau.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth fanwl yn:

 

Masnachu ar y Sul

Mae Cyngor Abertawe'n llacio deddfau masnachu ar y Sul i helpu i roi cyfle i weithwyr allweddol a phobl ddiamddiffyn gael rhagor o amser i brynu nwyddau hanfodol.

O dan y deddfau presennol, mae siopau o faint penodol yn gyfyngedig i 6 awr o fasnachu ar ddydd Sul.

Mae tîm Safonau Masnach y cyngor wedi ysgrifennu at nifer mawr o siopau yn y ddinas i gadarnhau na fyddai'n gorfodi'r deddfau masnachu presennol yn ystod argyfwng presennol Coronafeirws.

Mae'n golygu y gall siopau y mae'r cyfyngiadau yn effeithio arnynt ddewis pa mor hir y maent yn agor o ddydd Sul (5 Ebrill).

 

Llinell gymorth ar gyfer y Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi lansio llinell gymorth COVID-19 ar gyfer y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

Mae Sector Busnes Cymdeithasol Cymru a'i dîm o ymgynghorwyr arbenigol wrth law i roi help gydag ymholiadau am lif arian, AD, llwyfannau digidol, marchnata a chyfathrebu ac amrywiaeth o feysydd eraill y gallai fod angen eu hailfeddwl yn sgîl Coronafeirws.

Gallant ddarparu cyngor dros y ffôn neu drwy fideo-gynadledda, a gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 0300 111 5050 neu e-bostio sbwenquiries@wales.coop os oes angen cefnogaeth arnoch..

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Busnes Cymdeithasol Cymru.

 

Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

Cynllun grant newydd i alluogi sefydliadau gwirfoddol sy'n darparu cefnogaeth hanfodol yn ystod argyfwng Coronafeirws i barhau ac ehangu eu gwaith.

Bydd y grantiau'n cefnogi sefydliadau nid er elw sy'n gweithio ar lefel gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru, a gallant fod rhwng £10,000 a £100,000.

I gael yr wybodaeth lawn ac i gyflwyno cais, ewch i wefan CGGC.

 

Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws

Bydd gwasanaeth newydd ar-lein sef 'Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws' yn cael ei lansio ar 26 Mai 2020 er mwyn i gyflogwyr busnesau bach a chanolig allu adennill unrhyw daliadau Tâl Salwch Statudol maent wedi'u gwneud i weithwyr presennol a chyn-weithwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-covid-19.cy.

 

Cronfa cymru actif

Chwaraeon Cymru:

 1. Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy'n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth. 
 2. Darparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu ddatblygu cyfranogiad, fel ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Mwy o wybodaeth: www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/.

 

Arweiniad i fusnesau lletygarwch

Bydd busnesau a oedd wedi gorfod cau yn ystod y cyfnod atal byr yn cael ailagor, caiff y gofyniad i i aros gartref ei ddileu a rhoddir cyfyngiadau llym iawn ar gwrdd â phobl eraill ar waith.

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Canllawiau

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyfyngiadau estynedig i reoli lledaeniad Covid-19 a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar 29 Ionawr 2021.

Cynllun Kickstart

Menter gwerth £2 biliwn yw'r Cynllun Kickstart i ddarparu arian i gyflogwyr er mwyn creu lleoliadau swyddi 6 mis newydd i bobl ifanc 16-24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd, ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM