Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor i fusnesau am y coronafeirws

Wrth i'r sefyllfa gyda'r coronafeirws ddatblygu, rydym am sicrhau bod gan ein busnesau lleol yr wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth presennol i fusnesau.

 

Cymorth busnes cyffredinol

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'n busnesau lleol i helpu i leihau effaith Covid-19 a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon.

Mae'r cyhoeddiadau diweddaraf ar gymorth busnes ar gael gan:

 

Cynllun Kickstart

Menter gwerth £2 biliwn yw'r Cynllun Kickstart i ddarparu arian i gyflogwyr er mwyn creu lleoliadau swyddi 6 mis newydd i bobl ifanc 16-24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd, ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir.

Rhagor o wybodaeth: Cynllun Kickstart

 

Arweiniad i fusnesau lletygarwch

 

Cynllun Benthyciadau Adferiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio Cynllun Benthyciadau Adferiad (CBA) newydd i ddarparu cymorth ariannol pellach i fusnesau wrth iddynt adfer a thyfu yn dilyn y pandemig Coronafeirws.

Gallwch wneud cais i'r cynllun os yw COVID-19 wedi effeithio ar eich busnes. Gallwch ddefnyddio'r cyllid at unrhyw ddibenion busnes cyfreithlon - gan gynnwys rheoli llif arian, buddsoddi a thwf. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi allu fforddio cael cyllid ychwanegol i ariannu dyledion at y dibenion hyn.

Os yw'ch busnes eisoes wedi benthyca gan unrhyw un o'r cynlluniau Coronafeirws eraill, sef:

 • Cynllun Benthyciadau Adfer,
 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau yn sgîl y Coronafeirws,
 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgîl y Coronafeirws,

mae'r CBA ar agor i chi o hyd, er y gall y swm rydych wedi ei fenthyca dan gynllun presennol gyfyngu ar y swm y gallwch ei fenthyca dan y CBA.

Bydd y CBA ar agor nes 31 Rhagfyr 2021, yn amodol ar adolygiad.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/recovery-loan-scheme/.

 

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (Cynllun Ffyrlo)

Mae'r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws wedi'i estyn hyd at 30 Medi 2021 a bydd lefel y grant sydd ar gael yn aros yr un peth hyd at 30 Mehefin 2021. Fodd bynnag, o fis Gorffennaf ymlaen bydd cyfraniad y wladwriaeth yn lleihau'n raddol, a gofynnir i gyflogwyr gyfrannu mwy.

Bydd gweithwyr ar y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws yn parhau i ennill 80% o'u cyflog ar gyfer oriau nas gweithiwyd, sef hyd at £2,500 y mis nes bod y cynllun yn dod i ben.

Rhwng nawr a 30 Mehefin, bydd y wladwriaeth yn talu 80% o gyflogau ar gyfer oriau nas gweithiwyd (hyd at £2,500 y mis), a gofynnir i gyflogwyr dalu cyfraniadau yswiriant gwladol a phensiwn cyflogwr yn unig. O fis Gorffennaf, bydd y wladwriaeth ond yn talu 70%, a disgwylir i gyflogwyr dalu'r 10% sy'n weddill o incwm gostyngedig y gweithiwr, ac ym mis Awst a mis Medi, bydd y wladwriaeth yn talu 60% a disgwylir i gyflogwyr dalu 20%.

Dyddiadau hawlio ffyrlo
Hawlio ar gyfer diwrnodau ffyrloRhaid cyflwyno hawliad erbyn:
Chwefror 202115 Mawrth 2021
Mawrth 202114 Ebrill 2021
Ebrill 202114 Mai 2021
Mai 202114 Mehefin 2021
Mehefin 202114 Gorffennaf 2021
Gorffennaf 202116 Awst 2021
Awst 202114 Medi 2021
Medi 202114 Hydref 2021

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth y DU.

 

Cefnogaeth ar gyfer yr hunangyflogedig

Diweddariad (29/06/21)

Bydd pumed grant y Cynllun Cadw Swyddi a Chynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) ar gael erbyn diwedd mis Gorffennaf 2021 ar gyfer unigolion hunangyflogedig neu aelodau partneriaeth. Bydd y grant ar gyfer y cyfnod rhwng mis Mai 2021 i fis Medi 2021 ac mae'r prif feini prawf cymhwysedd fel a ganlyn:

 1. Mae'n rhaid eich bod chi wedi masnachu yn y blynyddoedd treth 2019-2020 a 2020-2021
 2. Rydych yn masnachu ar hyn o bryd ond mae gostyngiad mewn galw oherwydd Coronafeirws wedi effeithio arnoch neu rydych wedi bod yn masnachu ond yn methu â gwneud hynny dros dro ar hyn o bryd oherwydd Coronafeirws 
 3. Rydych yn bwriadu parhau i fasnachu
 4. Rydych yn credu y bu gostyngiad sylweddol yn eich elw masnachu oherwydd Coronafeirws rhwng mis Mai 2021 a mis Medi 2021

Cyfrifir cyfanswm y grant drwy ystyried faint y mae eich trosiant wedi lleihau yn y flwyddyn rhwng mis Ebrill 2020 a mis Ebrill 2021 oherwydd Coronafeirws:

 • byddai gostyngiad mewn trosiant o 30%+ yn golygu eich bod yn gymwys i hawlio 80% o'r elw masnachu misol cyfartalog ar gyfer 3 mis (uchafswm grant £7,500)
 • byddai gostyngiad o lai na 30% mewn trosiant yn golygu eich bod yn gymwys i hawlio 30% o'r elw masnachu cyfartalog ar gyfer 3 mis (uchafswm grant £2,850)

I gael rhagor o fanylion am y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig ewch i wefan Llywodraeth y DU.

 

Diogelu busnesau sy'n methu eu taliadau rhent

Diweddariad 01/07/21

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y moratoriwm yn erbyn fforffedu ar gyfer peidio â thalu rhent i 30 Medi 2021.

Er dylai busnesau parhau i dalu rhent lle bynnag y bo modd, bydd y mesur diweddaraf yn sicrhau na fydd unrhyw fusnesau'n cael ei orfodi allan o'i fangre os yw'n methu talu rhent rhwng nawr a diwedd mis Medi eleni.

Ewch i GOV.UK i ddarllen y cyhoeddiad llawn: https://llyw.cymru/llywodraeth-cymru-yn-estyn-mesurau-i-amddiffyn-busnesau-rhag-cael-eu-troi-allan-tan-ddiwedd-mis

 

Cymorth CThEM ar gyfer TAW a Thalu Wrth Ennill

Gohirio taliadau TAW oherwydd Coronafeirws (COVID-19) - https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19.cy

Cynllun Ad-dalu Dyledion CThEM ar gyfer trethi heb eu talu - https://www.gov.uk/anawsterau-talu-cthem

Llinellau cymorth CThEM
Mae CThEM hefyd wedi creu llinell gymorth yn arbennig ar gyfer pobl hunangyflogedig a busnesau a fydd yn ei chael hi'n anodd oherwydd COVID-19, sy'n cynnwys rhoi cyngor ar dreth a'r budd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt. Rhif y llinell gymorth yw 0300 456 3565.
Os ydych yn rhedeg busnes neu'n hunangyflogedig ac rydych yn pryderu ynghylch talu'ch treth oherwydd Coronafeirws, gallwch ffonio llinell gymorth CThEM am gymorth a chyngor: 0800 024 1222.

 

Cynllun Cymhelliant i Gyflogwyr

Ehangwyd y Cynllun Cymhelliant i Gyflogwyr tan 30 Medi 2021.

Mae hyn yn golygu y bydd busnesau'n gallu hawlio hyd at £4,000 ar gyfer bob prentis newydd maent yn eu cyflogi sydd dan 25 oed. Mae hyn yn gynnydd gwerth £3,000 o'r grant blaenorol a oedd ar gael. 

Bydd y cymhelliad gwerth £4,000 ar gael i fusnesau sy'n cyflogi prentis ifanc am o leiaf 30 awr yr wythnos. 

Gall busnesau yng Nghymru hefyd dderbyn £2,000 ar gyfer pob prentis newydd dan 25 oed maent yn eu cyflogi am lai na 30 awr yr wythnos, cynnydd o £500.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Llyw.Cymru: https://llyw.cymru/187-miliwn-er-mwyn-parhau-chymhellion-i-helpu-i-recriwtio-mwy-o-brentisiaid

 

Ydych chi'n fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref, casgliadau neu gludfwyd?

Rydym wedi llunio rhestr o rai busnesau lleol sy'n cyflenwi bwyd ac eitemau hanfodol eraill trwy eu dosbarthu neu i'w casglu yn ystod pandemig Coronafeirws: Dosbarthiadau a chludfwyd - cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe

Os ydych yn fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref neu gasgliadau bwyd ac eitemau hanfodol eraill yn Abertawe, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich ychwanegu at y rhestr: Cyflwynwch wybodaeth am ba fwydydd/hanfodion y gallwch chi eu darparu

 

Arweiniad i yrwyr gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Gyda chynnydd mewn danfoniadau wrth i ragor o bobl archebu eitemau ar-lein, mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ceisio sicrhau y gofelir am les y gyrrwr.

Mae'n bwysig bod gan y gyrwyr fynediad at gyfleusterau lles yn yr adeiladau y maent yn ymweld â nhw fel rhan o'u gwaith. Dylai'r rhai hynny sydd eisoes yn darparu mynediad rhesymol i doiledau a chyfleusterau golchi dwylo barhau i wneud hynny.Mae atal mynediad yn erbyn y gyfraith.

COVID-19: arweiniad ar gludo nwyddau

 

Llinell gymorth ar gyfer y Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi lansio llinell gymorth COVID-19 ar gyfer y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

Mae Sector Busnes Cymdeithasol Cymru a'i dîm o ymgynghorwyr arbenigol wrth law i roi help gydag ymholiadau am lif arian, AD, llwyfannau digidol, marchnata a chyfathrebu ac amrywiaeth o feysydd eraill y gallai fod angen eu hailfeddwl yn sgîl Coronafeirws.

Gallant ddarparu cyngor dros y ffôn neu drwy fideo-gynadledda, a gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 0300 111 5050 neu e-bostio sbwenquiries@wales.coop os oes angen cefnogaeth arnoch..

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Busnes Cymdeithasol Cymru.

 

Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws

Bydd gwasanaeth newydd ar-lein sef 'Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws' yn cael ei lansio ar 26 Mai 2020 er mwyn i gyflogwyr busnesau bach a chanolig allu adennill unrhyw daliadau Tâl Salwch Statudol maent wedi'u gwneud i weithwyr presennol a chyn-weithwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-covid-19.cy.

 

Cronfa cymru actif

Chwaraeon Cymru:

 1. Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy'n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth. 
 2. Darparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu ddatblygu cyfranogiad, fel ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Mwy o wybodaeth: www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/.