Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2022

Clwb ieuenctid dros dro Pen-lan yw'r nawfed i lansio yn Abertawe

Mae nifer y clybiau ieuenctid dros dro yn Abertawe yn parhau i gynyddu gydag un arall yn agor ym Mhen-lan yr wythnos nesaf.

Sylfeini'n cael eu gosod ar gyfer cynllun swyddfeydd newydd nodedig ar Ffordd y Brenin

Mae sylfeini'n cael eu gosod yn awr ar gyfer datblygiad swyddfa newydd sero-net a fydd yn darparu lle ar gyfer 600 o swyddi ar hen safle clwb nos Oceana yng nghanol dinas Abertawe.

Cyllid ychwanegol i gefnogi banciau bwyd ac elusennau

Mae cyllid ychwanegol ar gael ar gyfer banciau bwyd a grwpiau eraill sy'n darparu cefnogaeth mewn argyfwng i bobl sy'n wynebu tlodi bwyd yn Abertawe.

Prosiectau cyffrous yn dod i Abertawe yn 2022 a thu hwnt

Disgwylir i gynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd i drawsnewid Abertawe'n un o ddinasoedd gorau'r DU i fyw, gweithio, astudio ac ymweld â hi wneud hyd yn oed mwy o gynnydd yn ystod y flwyddyn newydd, diolch i gyfres o brosiectau mawr.

Bae Copr yn rhoi hwb gwerth £34.6 miliwn i fusnesau rhanbarthol

O beirianneg ac addurno i loriau a thirlunio, dengys ffigurau newydd fod Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi elwa o waith gwerth dros £34.6 miliwn diolch i adeiladu cam un Bae Copr.

Cymorth ariannol ar gyfer busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau cyfredol

Gall busnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth Abertawe yr effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau cyfredol Coronafeirws wneud cais yn awr ar gyfer cymorth ariannol brys.

Disgwyliad i ymlediad Omicron achosi mwy o aflonyddwch i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Efallai y bydd prinder staff difrifol ar draws pob sector yn arwain at rai newidiadau dros dro yn y ffordd y darperir gwasanaethau ar draws ein hardal.

Cynlluniau i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn mynd gerbron y Cabinet

Bydd cynlluniau i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn Abertawe a chynyddu eu cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith yn mynd gerbron Cabinet y cyngor yr wythnos nesaf.

Grantiau'n cefnogi grwpiau i fynd i'r afael â thlodi bwyd

Cefnogwyd elusennau a grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd yn Abertawe yn uniongyrchol gyda bron £200,000 gan y cyngor y llynedd.

Disgyblion a staff yn dechrau blwyddyn newydd mewn cartref newydd

Mae disgyblion a staff mewn ysgol gynradd ffyniannus yn dechrau eu blwyddyn newydd mewn cartref newydd gwerth £9.9m.

Allwch chi gynnig cartref i blentyn yn 2022?

Dywed athro sydd hefyd wedi dod yn ofalwr maeth fod maethu'n un o'r pethau mwyaf gwerth chweil y mae wedi'i wneud ac mae'n annog eraill i feddwl am ymrwymo i helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc.

Cofrestru'n dechrau ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral 2022

Gwahoddir rhedwyr i gofrestru ar gyfer ras 10K Bae Abertawe Admiral 2022.

Y cyngor yn bwriadu estyn cymorth pandemig i'r fasnach lletygarwch

Mae'n debygol y bydd Cyngor Abertawe'n rhoi hwb arall i gaffis, tafarndai a bwytai'r ddinas wrth i'r pandemig barhau.

Y cyngor yn lansio rownd ariannu newydd i helpu cymunedau i ffynnu

Mae Cyngor Abertawe wedi lansio rownd ariannu newydd ar gyfer syniadau a all ddod â bywiogrwydd newydd i gymunedau lleol.

Craen aruchel yn dangos cynnydd yn y Palace

Mae craen tal newydd bellach yn ychwanegu at ddinaswedd Abertawe, gan ddangos y cynnydd sy'n cael ei wneud i drawsnewid adeilad hanesyddol Theatr y Palace.

Buddsoddiadau gwerth miliynau yn fwy yn yr arfaeth i roi hwb pellach i adferiad y ddinas

Mae pecyn buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd yn yr arfaeth i helpu Abertawe i adfer o effaith y pandemig.

Llochesi bysus gwyrdd newydd yn Abertawe yn helpu i wella ansawdd aer

Bydd llochesi bysus sy'n llesol i'r amgylchedd yn cael eu gosod am y tro cyntaf yn Abertawe ar hyd prif lwybrau cludiant cyhoeddus yn y ddinas.

Cyfarfod cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru

Mae pwyllgor newydd wedi cynnal ei gyfarfod cyntaf gyda'r nod o hybu ffyniant economaidd ymhellach ar draws de-orllewin Cymru.

Miliynau eisoes wedi'u neilltuo i dros 50 o brosiectau adfer

Mae bron £13.6m eisoes wedi'i neilltuo i ariannu dros 50 o brosiectau fel rhan o gynllun Cyngor Abertawe i helpu busnesau a chymunedau adfer o effaith y pandemig.

Dinasyddion yn ysbrydoli eraill i gymryd camau gweithredu ar gyfer newid yn yr hinsawdd

Mae pobl a sefydliadau yn cyfeirio at wedudalen newydd sy'n helpu Abertawe i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Gwyrddlasu stryd siopa allweddol er mwyn iddi gael dyfodol mwy disglair

Mae un o strydoedd siopa mwyaf hanesyddol Abertawe'n mynd i gael ei gwyrddlasu.

Cymorth cymunedol yn parhau yn ystod y don COVID ddiweddaraf

Gofynnir i gymdogion yn Abertawe ofalu am ei gilydd i sicrhau bod pawb yn cael eu cefnogi wrth i nifer yr achosion Coronafeirws barhau i fod yn uchel yn y ddinas.

Cam allweddol ymlaen ar gyfer hwb gwasanaethau lleol yng nghanol y ddinas

Cymerodd y cynigion ar gyfer lleoliad newydd yng nghanol Abertawe ar gyfer prif lyfrgell y ddinas a gwasanaethau allweddol eraill gam mawr ymlaen heddiw.

Gwasanaethau cyhoeddus i symud i hwb cymunedol newydd yng nghanol y ddinas

Mae Cyngor Abertawe wedi datgelu rhai o'i wasanaethau y gallai'r cyhoedd eu defnyddio'n fuan yn yr hwb cymunedol arfaethedig yng nghanol y ddinas.

Gwneir cynnydd da ar y podiau preswyl rydyn ni'n eu gosod i helpu pobl sy'n ddigartref. Tynnwyd ein lluniau yn ystod y gwaith gosod.

Gwneir cynnydd da ar y podiau preswyl rydyn ni'n eu gosod i helpu pobl sy'n ddigartref. Tynnwyd ein lluniau yn ystod y gwaith gosod. Mae'r pedair fflat un ystafell wely, sy'n cael eu hadeiladu oddi ar y safle a'u hanfon i'r tir, yn datblygu'n dda ar safle hen ganolfan addysg gymunedol Tŷ Bryn yn Uplands.

Fideo newydd trawiadol yn dangos sut mae canol y ddinas wedi'i drawsnewid i fod yn fwy addas i bobl

​​​​​​​Mae fideo newydd yn dangos sut gallai cynlluniau cyngor Abertawe wneud ardal allweddol o'r ddinas yn fwy addas i bobl.

Cynllun grant COVID ar gyfer busnesau nad ydynt yn talu ardrethi busnes

Mae cynllun grant brys bellach ar gael i fusnesau Abertawe yn y sectorau hamdden, twristiaeth, lletygarwch a manwerthu nad ydynt yn talu ardrethi busnes.

Y buddsoddiad mwyaf erioed yng ngwasanaethau'r cyngor y flwyddyn nesaf

Mae Cyngor Abertawe yn bwriadu buddsoddi miliynau'n rhagor o bunnoedd mewn gwasanaethau sy'n effeithio ar ein cymunedau bob dydd yn dilyn argyfwng COVID-19.

Kev Johns wedi'i enwebu ar gyfer Rhyddid er Anrhydedd Abertawe

Disgwylir i'r eicon o Abertawe a seren y panto, Kevin Johns MBE, dderbyn Rhyddid er Anrhydedd y ddinas.

Hwb gwybodaeth yn agor i helpu aelwydydd i leihau biliau ynni

Mae gan ganol dinas Abertawe hwb gwybodaeth newydd ar gyfer preswylwyr lleol sy'n awyddus i leihau eu biliau tanwydd.

Abertawe'n cofio'r rheini a ddioddefodd hil-laddiadau ledled y byd.

Anogir preswylwyr y ddinas i roi cannwyll yn eu ffenestr un noson yn hwyrach y mis hwn wrth i'r byd ddod ynghyd i nodi Diwrnod Coffáu'r Holocost.

Y cyngor yn bwriadu estyn cymorth pandemig i'r diwydiant lletygarwch

Disgwylir y bydd Cyngor Abertawe'n rhoi hwb arall i gaffis, tafarndai a bwytai'r ddinas wrth i'r pandemig barhau.

Cyfle i chi ddweud eich dweud am gynigion cyllidebol

Anogir preswylwyr y ddinas i ddweud eu dweud am flaenoriaethau cyllidebol Cyngor Abertawe ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dros 70 o arddangoswyr eisoes wedi'u cadarnhau ar gyfer Cynhadledd Canol y Ddinas

O fusnesau annibynnol bach i entrepreneuriaid, cwmnïau mawr a datblygwyr, mae dros 70 o arddangoswyr eisoes wedi'u cadarnhau ar gyfer digwyddiad pwysig a gynhelir yn y gwanwyn.

Rhagor o fusnesau'n cael eu hannog i wneud cais am gyllid cymorth COVID

Darparwyd dros £2.8m o gymorth ariannol COVID brys i 1,071 o fusnesau ac elusennau yn Abertawe ers i gynllun grant newydd fynd yn fyw yn gynharach y mis hwn.

Pobl ifanc yn gwneud yn fawr o hwyl y gaeaf

Bydd ugeiniau o grwpiau a phrosiectau cymunedol ar draws Abertawe yn elwa o gronfa £500,000 i'w helpu i gadw'n brysur ac yn heini drwy fisoedd y gaeaf.

Atyniad Penderyn Abertawe'n datblygu

Mae gwaith yn parhau ar safle Gwaith Copr yr Hafod-Morfa, y bwriedir iddo ddod yn atyniad i ymwelwyr newydd ar gyfer wisgi Penderyn.

Cefnogaeth farchnata am ddim yn helpu cannoedd o fusnesau twristiaeth

Mae bron 200 o fusnesau twristiaeth yn Abertawe bellach yn derbyn help llaw i godi eu proffil ledled y DU a thu hwnt, diolch i gefnogaeth farchnata am ddim.

Plannu planhigion fydd y cam nesaf yn y gwaith o ddatblygu'r parc arfordirol ymhellach

Bydd digonedd o blanhigion yn cael eu plannu ym mharc arfordirol newydd Abertawe cyn bo hir wrth i'r gwaith i adeiladu'r atyniad ddod yn agosach at gael ei gwblhau.

Llwybr halio hanesyddol y gamlas yn cael bywyd newydd yn Abertawe

Mae bron un cilometr a hanner o lwybr halio hanesyddol y gamlas wedi cael bywyd newydd fel llwybr cerdded a beicio newydd.

Siop yn Abertawe'n derbyn dirwy am nwyddau sydd wedi mynd heibio'r dyddiad 'defnyddio erbyn'.

Mae siop fwyd yng nghanol dinas Abertawe sy'n arbenigo mewn gwerthu bwyd rhyngwladol wedi derbyn dirwy o filoedd o bunnoedd am werthu bwyd sydd wedi mynd heibio'r dyddiad 'defnyddio erbyn'.

Y cyngor yn cytuno ar hysbysiad o gynnig ar gyfer yr argyfwng ynni cenedlaethol

Bydd Cyngor Abertawe yn annog Llywodraeth y DU i weithredu'n gyflym i amddiffyn aelwydydd rhag cynnydd mewn prisiau ynni.

Yn eisiau: Sefydliad partner sy'n awyddus i helpu'r ddinas i fynd yn sero-net

Mae Cyngor Abertawe'n galw ar fusnesau a sefydliadau i helpu'r ddinas yn ei brwydr dros ddyfodol y blaned.

Cyfle i ddweud eich dweud ar sut mae Cyngor Abertawe'n gweithio ac yn pennu blaenoriaethau

Ydych chi erioed wedi dymuno cael cyfle i ddweud wrth y cyngor beth ddylai ei flaenoriaethau fod yn y blynyddoedd i ddod?
Close Dewis iaith