Toglo gwelededd dewislen symudol

Budd-daliadau i bobl nad oeddent yn gweithio cyn COVID-19

Gwybodaeth am y budd-daliadau a gawsoch os nad oeddech yn gweithio cyn y digwyddiadau diweddar.

Lwfans Ceisio Gwaith

Mae'r budd-dal hwn yn cynnwys dwy elfen:  Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm a'r 'Math Newydd' o Lwfans Ceisio Gwaith Cyfrannol.

Os ydych yn derbyn Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, mae'n golygu y buoch yn yn hawlio'r budd-dal hwn cyn i Gredyd Cynhwysol gael ei gyflwyno'n llawn. Bydd yr hawl i Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm yn parhau ar yr amod eich bod yn dal i fodloni'r meini prawf.

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y 'Math Newydd' o Lwfans Ceisio Gwaith Cyfrannol, mae'n rhaid eich bod chi wedi bodloni amodau'r cyfraniadau Yswiriant Gwladol perthnasol.  

Mae swm y Gronfa Cymorth Hyblyg sydd ar gael i staff y ganolfan waith i'ch helpu i gael hyd i waith neu waith ychwanegol wedi cael ei gynyddu, yn ogystal â chymorth ychwanegol i bobl dan 25 oed.

Os byddwch yn mynd yn sâl wrth hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, gallwch barhau i hawlio'r budd-dal hwn am gyfnod dros dro. Gall y Ganolfan Waith lacio'ch gofynion sy'n gysylltiedig â gwaith ac ystyried nad ydych ar gael i weithio am hyd at ddau gyfnod o salwch o bythefnos yn ystod y ddeuddeg mis diwethaf ac un cyfnod estynedig o salwch am hyd at 13 wythnos. Bydd angen i chi hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau eich bod yn sâl a darparu tystiolaeth fel nodyn ffitrwydd (nodyn salwch).

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cadarnhau eich bod yn berson:

  • sydd wedi'i heintio neu wedi'i halogi â chlefyd Coronafeirws (a elwir hefyd yn COVID-19)
  • sy'n gofalu am blentyn neu berson ifanc cymwys yr ydych yn derbyn Budd-dal Plant ar ei gyfer ac sy'n aelod o'ch cartref ac sydd wedi'i ynysu neu wedi'i heintio neu wedi'i halogi â chlefyd Coronafeirws.

Bydd hawl gennych o hyd i Lwfans Ceisio Gwaith ac ni fydd y cyfnodau hyn yn cyfrif tuag at y cyfnodau o salwch a nodir uchod. Os ydych yn arddangos symptomau Coronafeirws neu os ydych yn hunanynysu oherwydd y clefyd hwn, gallwch gael nodyn hunanynysu ac fe'ch cynghorir i gael un i'w ddarparu fel tystiolaeth i'r Adran Gwaith a Phensiynau - https://111.nhs.uk/covid-19/. Mae'r mesur hwn bellach wedi'i estyn nes 12 Mai 2021.

Credyd Cynhwysol

Os oeddech eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol, byddwch yn parhau i'w dderbyn.

Caiff hawlwyr sydd wedi'u heintio â COVID-19 neu os gofynnwyd i chi hunanynysu,  eu trin fel hawlwyr â gallu cyfyngedig i weithio, ac ni fydd rhaid iddynt ddarparu nodyn ffitrwydd neu gael asesiad gallu i weithio. Os ydych yn arddangos symptomau Coronafeirws neu os gofynnwyd i chi hunanynysu oherwydd y clefyd hwn, gallwch gael nodyn hunanynysu ac fe'ch cynghorir i gael un i'w ddarparu fel tystiolaeth i'r Adran Gwaith a Phensiynau - https://111.nhs.uk/covid-19/

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Mae'r budd-dal hwn yn cynnwys dwy elfen: Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag Incwm a 'Math Newydd' neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cyfrannol. Mae Credyd Cynhwysol wedi disodli'r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag Incwm ar gyfer hawliadau newydd; fodd bynnag, mae llawer o hawlwyr yn dal i dderbyn y budd-dal hwn.

Os ydych eisoes yn derbyn y budd-dal hwn, gallwch barhau i'w dderbyn.

Mae asesiadau iechyd wyneb yn wyneb ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chymorth wedi'u hatal o hyd. Os oes angen asesiad arnoch fel rhan o'r Asesiad Gallu i Weithio, caiff hyn ei wneud dros y ffôn ar hyn o bryd: https://www.chdauk.co.uk/information-about-telephone-assessments.

Gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych eisoes yn hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor ac mae eich incwm neu'ch amgylchiadau wedi newid, gallwch adrodd am y newid ar-lein neu e-bostio Budd-daliadau@abertawe.gov.uk. Gallwch wneud hawliad newydd ar-lein.

Budd-dal Tai

Os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai ac mae eich incwm neu'ch amgylchiadau wedi newid adroddwch am y newid ar-lein neu e-bostiwch Budd-daliadau@abertawe.gov.uk. Gellir derbyn hawliad newydd am Fudd-dal Tai mewn amgylchiadau cyfyngedig. Rhagor o wybodaeth am Fudd-daliadau Tai

Os ydych yn rhentu o'r sector preifat, mae swm yr help rydych yn ei gael o ganlyniad i'ch rhent cymwys o'r Lwfans Tai Lleol wedi cynyddu ar gyfer eleni - gweler yr uchafsymiau presennol yma: Cyfraddau Lwfans Tai Lleol.  Mae'r cynnydd uwch na chwyddiant ar gyfer 2020/21 yn unig ar hyn o bryd, er nid ydym yn gwybod ar hyn o bryd a fyddant yn gostwng i'r lefelau blaenorol y flwyddyn nesaf.