Toglo gwelededd dewislen symudol

Budd-daliadau eraill (COVID-19)

Diweddariadau ar fudd-daliadau eraill yn ystod pandemig coronafeirws, gan gynnwys i ofalwyr a phlant ac unrhyw gymorth arall sydd ar gael.

Gofalwyr

Y Gronfa Gymorth i Ofalwyr

Gellir cyflwyno ceisiadau'n awr am grantiau Cronfa Gymorth i Ofalwyr Llywodraeth Cymru. Gall gofalwyr yn Abertawe gyflwyno cais yn uniongyrchol i'r gronfa drwy gysylltu â'r Ganolfan Gofalwyr (https://www.swanseacarerscentre.org.uk/carers-support-fund-wales/) a fydd yn cynghori ac yn helpu pobl i wneud y cais.

Dyluniwyd y grant i liniaru caledi ac arwahanrwydd ar gyfer gofalwyr di-dâl y gaeaf hwn. Er nad yw'r grant yn destun prawf modd, mae e' ar gyfer gofalwyr sy'n profi caledi ac mae'n seiliedig ar a fydd yr eitem neu'r help y gwneir cais amdano'n gwneud gwahaniaeth i'w bywyd. Nid grant arian parod yw hwn ac ni fydd ar gael i ariannu eitem yn rhannol. Yr uchafswm grant sydd ar gael yw £300 a chaniateir un grant yr aelwyd yn unig.

Dyma enghreifftiau o'r eitemau y gellid eu hariannu (nid yw'r rhestr yn gyflawn): 

 • nwyddau gwyn 
 • talebau siopa bwyd
 • trwydded deledu
 • dillad gwely, potiau a phedyll
 • matres
 • ipad/gliniadur
 • mynediad at y rhyngrwyd

Mae'r gronfa'n agored i bob math o ofalwr - yr hen a'r ifanc - ac nid yw'n ddibynnol ar dderbyn Lwfans Gofalwr. Mae gofalwyr ifanc yn aml yn cael eu hesgeuluso a gallent elwa'n wirioneddol o grant i'w helpu i brynu cyfarpar i'w cynorthwyo i aros mewn addysg neu gael mynediad ati.

Mae'r grant ar gael tan 31 Mawrth 2021.

Lwfans Gofalwr

Mae Lwfans Gofalwr yn fudd-dal y gellir ei hawlio gan ofalwyr sy'n darparu gofal am 35 awr yr wythnos, sydd ag enillion o lai na £128.00 yr wythnos, nad ydynt mewn addysg amser llawn ac mae'r person y maen nhw'n yn gofalu amdano yn derbyn budd-dal anabledd (Lwfans Gweini; Lwfans Byw i'r Anabl gyda'r elfen ofal cyfradd ganolig neu uwch; Taliad Annibyniaeth Personol gyda'r naill gyfradd neu'r llall o'r Elfen Byw Bob Dydd). 

Credyd Cynhwysol, Elfen Gofalwr

Os ydych yn gofalu am 35 awr yr wythnos ac mae'r person rydych yn gofalu amdano yn derbyn budd-dal anabledd efallai y byddwch yn gallu cael elfen ychwanegol yn eich dyfarniad Credyd Cynhwysol;

Nid yw'r gair 'gofal' wedi'i ddiffinio a gall gynnwys cefnogaeth emosiynol.

Gall gofalwyr barhau i fod yn gymwys i dderbyn Lwfans Gofalwr/Elfen Gofalwyr o Gredyd Cynhwysol os oes rhaid iddynt gael seibiannau dros dro wrth ofalu, am eich bod chi neu'r person rydych chi'n gofalu amdano wedi'i heintio â Coronafeirws; neu angen ynysu oherwydd Coronafeirws. 

RHYBUDD: Os ydych yn derbyn taliad Lwfans Gofalwr neu'r Elfen Gofalwr yn eich dyfarniad Credyd Cynhwysol, gallai gael effaith ariannol sylweddol ar y person rydych yn darparu gofal iddo. Gofynnwch am gyngor cyn gwneud cais.

Cronfa Cymorth Dewisol

Mae Cronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru yn darparu dau fath o grant i breswylwyr Cymru sydd dros 16 oed. Mae'r taliadau hyn i helpu teuluoedd lle maen nhw wedi ceisio pob trywydd o gymorth ariannol.

 • Taliadau Cymorth Unigol - sy'n helpu pobl ddiamddiffyn sy'n derbyn naill ai Credyd Cynhwysol; Cymhorthdal Incwm; Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm; neu Warant Credyd Pensiwn, i'w galluogi i fyw'n annibynnol yn y gymuned. Gellir cyflwyno cais am Daliad Cymorth Unigol gyda chymorth sefydliad partner cymeradwy yn unig.
 • Taliadau Cymorth mewn Argyfwng - mae'r rhain ar gael i helpu'r rheini sydd mewn angen ariannol am eu bod wedi profi argyfwng neu drychineb.

Yn ystod yr argyfwng hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y newidiadau dros dro canlynol i'r meini prawf ar gyfer Taliad Cymorth mewn Argyfwng.

Rheolau cyfredol i gefnogi pobl yn sgîl effaith Coronafeirws

I ddarparu rhagor o help i'r aelwydydd hynny sy'n wynebu caledi eithriadol oherwydd argyfwng coronafeirws, tan ddiwedd mis Medi 2021 gellir dyfarnu uchafswm o 5 Taliad Cymorth Brys i chi.

Lle gellir defnyddio mwy o ddisgresiwn

Caiff cleientiaid yr effeithiwyd arnynt yn wirioneddol gan Coronafeirws eu hystyried dan y canlynol:

 1. Incwm a gollwyd a chais newydd am fudd-dal e.e. cyfnod dros dro yn sefydlu cleient newydd i fudd-daliadau yr Adran Gwaith a Phensiynau neu ddiwygio budd-dal yr Adran Gwaith a Phensiynau i gleient presennol.
 2. Gostyngiad mewn incwm ac nid yw'n gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol e.e. Un partner yn colli ei incwm.
 3. Costau byw hanfodol ychwanegol e.e. gwario mwy ar nwy, trydan a bwyd o ganlyniad i hunanynysu ac effaith y plant yn aros gartref. Gall hyn yn awr gynnwys cyfraniad tuag at gost olew oddi ar y grid neu nwy LP tan 31 Mawrth 2021.

Rhaid i gleientiaid lenwi adran gwestiynau/dystiolaeth Coronafeirws yn y cais ar-lein. Bydd y cais yn gofyn am fanylion banc. Bydd y dyfarniadau'n cael eu gwneud trwy BACS (telir i mewn i gyfrif banc). Bydd dull talu arall ar gael ar gyfer amgylchiadau eithriadol e.e. dim cyfrif banc prif ffrwd.

Sut i wneud cais

Ar-lein: Gwnewch gais ar-lein drwy'r wefan: gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply

Gellir gwneud ceisiadau drwy'r post hefyd: Lawrlwythwch y ffurflen - https://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf-application-form

Mae'r llinellau ffôn yn aml yn brysur a bydd ceisiadau dros y ffôn yn cymryd hyd at 20 munud i'w cwblhau ac rydym ar agor rhwng 9.30am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ar 0800 8595 924 (am ddim o linell dir) neu 033 0101 5000 (cyfradd leol).

Budd-dal Plant

Gellir cofrestru genedigaeth yn Abertawe drwy apwyntiad yn unig ar hyn o bryd, ac mae ôl-groniad oherwydd coronafeirws. Dylech gwblhau'r ffurflen ar-lein yma: Gwybodaeth i'w rhoi gan yr hysbyswr(wyr) i gynorthwyo gyda chofrestru genedigaeth a dylid trefnu apwyntiad.

Gellir gwneud cais am fudd-dal plant os nad ydych wedi gallu cofrestru'r genedigaeth eto oherwydd coronafeirws fel y cadarnheir yma: https://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim.

Bydd angen darparu dilysiad unwaith y mae genedigaeth plentyn wedi'i chofrestru. Dylech hefyd hysbysu budd-daliadau prawf modd eraill, megis Credyd Treth Plant a Chredyd Cynhwysol, i gynnwys eich plentyn.Dylid gwneud hyn hyd yn oed os yw'r newydd-anedig yn drydydd neu'n blentyn olynol y mae'r cyfyngiad dau blentyn yn effeithio arno, yn enwedig gan ei fod yn effeithio ar amodoldeb ar gyfer Credyd Cynhwysol.