Toglo gwelededd dewislen symudol

Budd-daliadau i bobl sy'n hunangyflogedig (COVID-19)

Mae'r Llywodraeth wedi darparu Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig (SEISS), sy'n cyfateb i'r Cynllun Cadw Swyddi i weithwyr, i gynorthwyo pobl sy'n hunangyflogedig neu sy'n aelod o bartneriaeth ac y mae Coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio'n andwyol arnynt.

Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig (SEISS) - pedwerydd a phumed grant

Mae'r cyfle i wneud cais am y tri grant cyntaf bellach wedi dod i ben. Mae'r gyllideb wedi cyhoeddi y bydd dau grant ychwanegol ac mae'r cymhwysedd ar gyfer y rhain wedi'i ymestyn i gynnwys pobl hunangyflogedig sydd wedi ffeilio Ffurflen Dreth Hunanasesiad 2019/20, a bydd felly'n cynnwys pobl sydd wedi bod yn hunangyflogedig yn fwy diweddar (yn y gorffennol roedd yn rhaid eich bod wedi ffeilio ffurflen dreth 2018/19 i fod yn gymwys). 

Pedwerydd Grant SEISS

Mae'r gyllideb yn cadarnhau y bydd y pedwerydd grant SEISS gwerth 80% o'r elw masnachu cyfartalog ar gyfer tri mis, a chaiff ei dalu mewn un rhandaliad wedi'i gapio ar uchafswm o £7,500. Bydd y grant yn cynnwys y cyfnod rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2021.  

Bydd y gwasanaeth hawlio ar-lein ar gyfer y pedwerydd grant ar gael o ddiwedd mis Ebrill 2021 i 31 Mai 2021. Os ydych chi'n gymwys, bydd CThEM yn cysylltu â chi yng nghanol mis Ebrill i roi eich dyddiad hawlio personol i chi. Gallwch wneud eich cais o'r dyddiad hwnnw.

Mae manylion y pedwerydd grant ar gael yma: https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme

Pumed grant SEISS

Bydd y pumed grant SEISS, sef y grant olaf, yn cynnwys mis Mai i fis Medi 2021. Caiff gwerth y grant ei benderfynu gan brawf trosiant i sicrhau bod cymorth yn cael ei roi i'r rheini y mae ei angen arnynt fwyaf wrth i'r economi ailagor. Bydd pobl y mae eu trosiant wedi gostwng 30% neu fwy yn parhau i dderbyn y grant llawn gwerth 80% o'r elw masnachu cyfartalog tri mis wedi'i gapio ar uchafswm o £7,500. Bydd y bobl y mae eu trosiant wedi gostwng llai na 30% yn derbyn grant 30%, wedi'i gapio ar uchafswm o £2,850. Gellir hawlio'r grant terfynol o ddiwedd mis Gorffennaf. Caiff rhagor o fanylion eu cyhoeddi maes o law. Bydd y pumed grant yn gofyn am Ddatganiad o Effaith Ariannol sy'n penderfynu a fydd ymgeiswyr yn gymwys ar gyfer grant uwch neu is yn seiliedig ar faint y mae eu trosiant wedi gostwng yn ystod y flwyddyn rhwng mis Ebrill 2020 a mis Ebrill 2021.

Mae cyngor defnyddiol ar gael yma: Coronavirus Self-Employed & Small Limited Company Help from Money Saving Expert

Ôl-ddyledion rhent

Mae Llywodraeth Cymru'n gweithio gydag undebau credyd yng Nghymru i gynnig benthyciadau llog isel i denantiaid ag ôl-ddyledion rhent. Bydd y cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth ar gael i denantiaid y sector rhentu preifat ag ôl-ddyledion rhent ac i'r rheini a fydd o bosib yn ei chael hi'n anodd talu rhenti'r misoedd nesaf oherwydd Coronafeirws; bydd ar agor tan 31 Mawrth 2021: gov.wales/scheme-help-tenants-affected-coronavirus-launches-wales

Os ydych chi yn y sefyllfa hon, gofynnwn i chi gael gwiriad budd-dal yn gyntaf i sicrhau eich bod yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ar gael trwy Fudd-dal Tai a Chredyd Cynhwysol cyn ymrwymo i ddyledion pellach. Os ydych yn gymwys am Fudd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol, gan gynnwys costau tai yn eich uchafswm CC, ystyriwch gyflwyno cais am Daliad Tai Dewisol am gymorth gydag unrhyw ddiffygion o ran budd-daliadau a rhenti cyn cyflwyno cais am fenthyciad.

Hunangyflogedig a derbyn Credyd Treth Gwaith

Os ydych chi'n hunangyflogedig ac yn derbyn Credyd Treth Gwaith ac mae eich oriau gwaith wedi lleihau dros dro oherwydd COVID-19, byddwch yn parhau i gael eich trin fel petaech yn gweithio'ch oriau arferol ar gyfer Credyd Treth Gwaith, mae'r Llywodraeth wedi cadarnhau y byddwch yn dal i gael eich taliadau Credyd Treth arferol ar yr amod eich bod yn hunangyflogedig o hyd. Ni fydd hyn yn gymwys os byddwch yn rhoi'r gorau i fasnachu. Bydd CThEM yn parhau i'ch trin chi fel petaech yn gweithio'ch oriau arferol nes bod y Cynllun Cadw Swyddi yn dod i ben ar ddiwedd mis Medi 2021, hyd yn oed os nad ydych yn defnyddio'r cynllun.

Os na fydd eich oriau gwaith arferol wedi'u hadfer ar ôl y cyfnod hwn, dylech fod yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith am 4 wythnos.

Nid yw newid mewn enillion yn newid mewn amgylchiadau y mae'n rhaid i chi adrodd amdano ar gyfer Credydau Treth; fodd bynnag, drwy adrodd am y newid hwn rydych yn lleihau'r perygl o beidio â chael tâl digonol neu gormod o dâl pan fyddant yn penderfynu ar eich dyfarniad ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Os yw'ch enillion wedi newid ac rydych am i'ch Credydau Treth gael eu hailgyfrifo, dylech ffonio'r adran Credydau Treth ar 0345 300 3909 neu gallwch roi gwybod am newidiadau ar-lein yn www.gov.uk/changes-affect-tax-credits. Diystyrir £2,500 blynyddol cyntaf unrhyw gynnydd neu ostyngiad; mae hyn yn golygu efallai na fydd gennych hawl i gynnydd o ran eich taliadau Credyd Treth, er bod eich incwm wedi gostwng.

Cyfrifir credydau treth yn ôl eich incwm blynyddol ac ni fydd cael cyfandaliad fel incwm o'r Cynllun Cymorth i'r Hunangyflogedig yn golygu nad ydych yn gymwys mwyach oherwydd y taliad untro hwn. Mae swm y Credydau Treth rydych yn eu derbyn yn seiliedig ar amcangyfrif o swm yr incwm trethadwy rydych yn ei dderbyn. Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, mae eich dyfarniad Credyd Treth yn seiliedig ar yr incwm trethadwy gwirioneddol a dderbynnir. Bydd taliad y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig yn cael ei gynnwys fel incwm trethadwy rydych yn ei dderbyn pan fydd CThEM yn cyfrifo'ch incwm ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Pwysig: os bu unrhyw newid sy'n golygu nad ydych bellach yn hawlio fel cwpl ac mae angen i chi wneud hawliad fel person sengl neu ddod yn rhan o gwpl - mae hyn bob amser yn golygu bod rhaid i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Treth, sy'n golygu y bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol fel arfer.

Hunangyflogedig a hawlio Credyd Cynhwysol

Os ydych yn hunangyflogedig ac mae eich enillion wedi dod i ben/wedi gostwng ac nad ydych yn derbyn Credydau Treth ond mae angen i chi wneud cais am fudd-dal prawf modd am y tro cyntaf, efallai y bydd gennych hawl i hawlio Credyd Cynhwysol.

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal prawf modd ar gyfer pobl sydd o oedran gweithio (18 oed i oedran pensiwn) ac mae wedi disodli hawliadau newydd am Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm; Budd-dal Tai; Cymhorthdal Incwm; Credyd Treth Gwaith a Chredyd Treth Plant.

Os ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau hyn ar hyn o bryd, fe'ch cynghorir i gael cyfrifiad gwell i weld a fyddai'n well i chi aros ar eich budd-daliadau cyfredol gydag addasiadau, neu hawlio Credyd Cynhwysol.

Caiff hawliadau Credyd Cynhwysol eu gwneud a'u rheoli ar-lein drwy 'ddyddiadur'.

Os ydych yn gwpl ac mae un ohonoch dros oedran pensiwn ac mae un ohonoch o dan oedran pensiwn, mae hyn yn golygu eich bod yn bâr oedran cymysg yn nhermau budd-daliadau - ceisiwch gyngor cyn hawlio Credyd Cynhwysol a darllenwch y cyngor sydd ar gael ar: Budd-daliadau i barau o oed cymysg (COVID-19).

Er mwyn i chi (a'ch partner, os oes gennych un) fod yn gymwys, rhaid bod gennych lai na £16,000 mewn cyfalaf a'ch bod yn bodloni'r prawf modd. Bydd y swm y mae gennych hawl iddo yn amrywio gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol, yr incwm neu'r enillion eraill rydych yn eu cael a swm y cynilion sydd gennych rhwng £6,000 ac £16,000. Fodd bynnag, mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi na ddylid ystyried cynilion yr ydych wedi'u rhoi o'r neilltu i dalu eich bil treth https://www.moneysavingexpert.com/news/2020/04/self-employed-with-cash-saved-to-pay-tax--it-won-t-be-counted-as/. Ni fydd y grant Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig yn cael ei ystyried fel cyfalaf am 12 mis ar ôl i chi ei dderbyn. Sicrhewch pan fyddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol, eu bod yn ymwybodol o unrhyw arian yn eich cyfrif banc sydd wedi dod o'r grant - gweler isod am sut y caiff grant y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig ei drin fel incwm.

Rhaid i bawb sy'n hawlio Credyd Cynhwysol a'u partneriaid fod wedi llofnodi cytundeb hawlio a fydd yn amlinellu eu gofynion gwaith er mwyn cael y budd-dal hwn.

Bydd hawlwyr a'u partneriaid yn destun cyfweliadau sy'n canolbwyntio ar waith a gofynion paratoi ar gyfer gwaith, ond mae'r gofynion hyn yn parhau i fod yn gyfyngedig oherwydd coronafeirews a chan nad yw'r canolfannau gwaith lleol ar agor, oni bai fod yr hawliwr yn ddiamddiffyn ac yn methu bodloni'r gofynion dros y ffôn.

Gallwch hawlio Credyd Cynhwysol fel yr unig incwm rydych yn ei dderbyn, neu gallwch ei hawlio'n ychwanegol at incwm arall er mwyn hawlio lefel yr incwm y mae ei angen arnoch i fyw, yn ôl y llywodraeth.

Rhoddir terfyn isaf yr isafswm incwm i weithwyr hunangyflogedig pan fyddant wedi bod yn hunangyflogedig am 12 mis neu fwy. Mae hyn yn golygu y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau'n eich trin fel person sy'n derbyn incwm tybiannol ni waeth beth rydych yn ei ennill. Ymestynnwyd ataliad y Llawr Isafswm Incwm oherwydd Coronafeirws tan ddiwedd mis Gorffennaf 2021.

Bydd unrhyw gymorth ariannol y byddwch yn ei dderbyn drwy'r Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig yn effeithio ar eich dyfarniad Credyd Cynhwysol. Mae rheol o'r enw 'enillion dros ben' ar gyfer Credyd Cynhwysol ac os ydych yn derbyn grant y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig, sy'n gyfandaliad, caiff ei ystyried fel enillion ar gyfer y 'cyfnod asesu' yr ydych yn ei dderbyn ynddo. Fodd bynnag, gall unrhyw golledion a geir hefyd gael eu trosglwyddo https://www.gov.uk/universal-credit/how-your-earnings-affect-your-payments, ae hwn yn rheol gymhleth a dylech ofyn am gyngor pellach. Gellir dod o hyd i wybodaeth ac offeryn ar-lein a allai eich helpu i weithio allan sut y gallai enillion dros ben effeithio arnoch yn https://www.ferret.co.uk/reckoners/free/.

Os yw'r cyfandaliad hwn yn golygu na allwch hawlio Credyd Cynhwysol am y cyfnod asesu hwnnw, gall y rheolau enillion dros ben effeithio arnoch hyd at y cyfnodau asesu chwe mis nesaf. Mae'n bwysig i chi gyllidebu ar gyfer y mis canlynol gan na fyddwch yn fyddwch yn derbyn unrhyw daliadau Credyd Cynhwysol o bosib. Lluniodd y Llywodraeth reoliadau newydd ar 21/05/20, fel y gellir eich trin fel pe baech wedi ailgyflwyno cais am Gredyd Cynhwysol ar ddechrau'r cyfnod asesu nesaf, yn dilyn y cyfnod y daeth eich hawl i hawlio Credyd Cynhwysol i ben. Gall hyn barhau am hyd at uchafswm o 5 cyfnod asesu.Nes eich bod yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol unwaith eto, rydym yn argymell eich bod yn gwirio bod y broses awtomatig hon o ail hawlio wedi digwydd yn dilyn pob cyfnod asesu lle nad oedd gennych hawl oherwydd y grant, a sicrhau bod Credyd Cynhwysol hefyd yn ystyried unrhyw dreuliau a cholledion sydd gennych.

Hunangyflogedig ac yn sâl

Os ydych wedi talu'r lefel gywir o gyfraniadau Yswiriant Gwladol ar gyfer y cyfnod perthnasol, gallech fod yn gymwys i gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 'math newydd'.

Os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith ac yn mynd yn sâl, efallai y byddwch yn parhau i fod yn gymwys.

Gwybodaeth bellach a fydd yn berthnasol i chi os byddwch yn mynd yn sâl oherwydd Coronafeirws.

Hunan-gyflogedig a Gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych ar incwm isel neu'n derbyn Credyd Cynhwysol, gallech gael Gostyngiad Treth y Cyngor i'ch helpu i dalu'ch Treth y Cyngor. Bydd faint y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau. Gallwch wneud hawliad ar-lein. Os ydych eisoes yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor a bod eich incwm neu'ch amgylchiadau wedi newid adroddwch am y newid ar-lein neu e-bostiwch Budd-daliadau@abertawe.gov.uk.

Hunan-gyflogedig a Budd-dal Tai

Os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai ac mae eich incwm neu'ch amgylchiadau wedi newid adroddwch am y newid ar-lein neu e-bostiwch Budd-daliadau@abertawe.gov.uk. Gellir derbyn hawliad newydd am Fudd-dal Tai mewn amgylchiadau cyfyngedig. Rhagor o wybodaeth am Fudd-dal Tai

Os ydych yn rhentu o'r sector preifat, mae swm yr help y byddwch yn ei gael o ganlyniad i'ch rhent cymwys o'r Lwfans Tai Lleol wedi cynyddu ar gyfer eleni. Dyma'r uchafsymiau presennol: Cyfraddau Lwfans Tai Lleol. Mae'r cynnydd uwch na chwyddiant ar gyfer 2020/21 yn unig ar hyn o bryd, er nid ydym yn gwybod ar hyn o bryd a fyddant yn gostwng i'r lefelau blaenorol y flwyddyn nesaf.

Rhagor o wybodaeth

www.moneysavingexpert.com/news/2020/03/coronavirus-self-employed-and-employment-help/