Toglo gwelededd dewislen symudol

Budd-daliadau i bobl â symptomau COVID-19

Ydych chi'n sâl a/neu â symptomau COVID-19 neu'n gorfod hunanynysu oherwydd bod gan aelod o'ch teulu symptomau COVID-19?

Ar gyfer y 7 niwrnod cyntaf o absenoldeb salwch, gall gweithwyr hunan-ardystio. Os ydych yn arddangos symptomau Coronafeirws neu os dywedwyd wrthych fod angen i chi hunanynysu oherwydd y clefyd hwn, gallwch gael nodyn hunanynysu - 111.nhs.uk/covid-19/.

Os ydych chi'n sâl am unrhyw reswm arall, gallwch gael nodyn ffitrwydd (dyma'r enw swyddogol ar gyfer nodyn salwch) gan eich meddyg teulu neu feddyg ysbyty. Os bydd eich cyflogwr yn cytuno, gall ffisiotherapydd, podiatrydd neu therapydd galwedigaethol ddarparu dogfen debyg yn lle. Gelwir hyn yn adroddiad Gwaith ac Iechyd Gweithwyr Proffesiynau Perthynol i Iechyd (AHP). Fodd bynnag, efallai y bydd angen nodyn ffitrwydd arnoch o hyd er mwyn i chi gael tâl salwch.

Pobl sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol a Thâl Salwch Statudol

Mae'r Prif Swyddog Meddygol wedi adolygu'r cyngor i bobl sy'n eithriadol o agored i niwed ac yng ngoleuni cyd-destun presennol nifer sylweddol is o achosion ledled Cymru, argymhellwyd y dylid oedi mesurau gwarchod ar 31 Mawrth. Felly ni fydd yr arweiniad canlynol yn berthnasol o 1 Ebrill 2021.

Wrth i Gymru gyfan barhau i fod dan gyfyngiadau lefel rhybudd 4, cynghorir y bobl hynny sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol (y rheini a fu'n 'gwarchod' gynt) na ddylent fynd i'r gwaith na'r ysgol y tu allan i'w cartref. Cyhoeddir llythyrau gan Brif Swyddog Meddygol Cymru a bydd y llythyr hwn yn dystiolaeth i'r rheini na allant weithio gartref fod hawl ganddynt i dderbyn Tâl Salwch Statudol. Yn yr achos hwn, telir Tâl Salwch Statudol o ddiwrnod cyntaf y salwch.

Fodd bynnag, er y bydd pobl o'r categori hwn yn gymwys i dderbyn Tâl Salwch Statudol, bydd yn werth iddynt ofyn i'w cyflogwyr a ellid eu rhoi ar ffyrlo fel eu bod yn cael eu talu drwy Gynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws gan fod Tâl Salwch Statudol drwy daliadau wythnosol o £95.85 a dim ond am hyd at 28 wythnos y gellir ei dalu.

Gallwch weld cyngor gan Lywodraeth Cymru yma: https://gov.wales/written-statement-new-advice-those-who-are-clinically-extremely-vulnerable-previously-shielding ac mae'r canllaw ar gael yma: https://gov.wales/guidance-on-shielding-and-protecting-people-defined-on-medical-grounds-as-extremely-vulnerable-from-coronavirus-covid-19-html

Tâl Salwch Statudol (SSP) £95.85

Mae'n rhaid eich bod yn weithiwr cyflogedig sydd wedi bod yn ennill cyfartaledd o £120 yr wythnos i fod yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol. Nid oes unrhyw reolau ynghylch pa mor hir rydych wedi bod yn gweithio i'ch cyflogwr, ar yr amod eich bod wedi dechrau gweithio ac nad oes rhaid i chi gael contract cyflogaeth ysgrifenedig. Telir TSS am 28 wythnos gyntaf y salwch, neu nes i'ch contract cyflogaeth ddod i ben; yna, bydd angen i hawlwyr hawlio Budd-dal Salwch. Bydd dau gyfnod salwch neu fwy, sydd wedi'u gwahanu gan gyfnod o wyth wythnos neu lai, yn gysylltiedig, a chânt eu trin fel un cyfnod unigol. Ni all eich cyflogwr eich diswyddo i osgoi talu TSS i chi, ond nid yw diswyddo ar sail salwch o reidrwydd yn anghyfreithlon ac mae angen i weithwyr gael cyngor gan eu hundeb ynghylch diswyddo annheg posib.

Mae rheolau TSS wedi'u hymestyn i dalu o ddiwrnod cyntaf y salwch os mai Coronafeirws yw'r salwch (am resymau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â Coronafeirws, mae'n parhau i fod yn daladwy o'r pedwerydd diwrnod yn unig) ac mae hyn yn cynnwys:

 • pobl sy'n gofalu am bobl o fewn yr un aelwyd sy'n arddangos symptomau COVID-19 ac y dywedwyd wrthynt i hunanynysu.

Os nad oes gennych ddigon o arian i fyw, mae'n bosib y cewch eich cynghori i hawlio Credyd Cynhwysol. Bydd hawliad am Gredyd Cynhwysol yn eich atal rhag derbyn unrhyw Gredydau Treth neu Fudd-Dal Tai rydych yn eu derbyn ar hyn o bryd ac efallai na fyddwch yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol chwaith ac ni fyddwch yn gallu adennill Credydau Treth neu Fudd-Dal Tai. Dylech gael cyngor cyn i chi wneud hawliad, yn enwedig os ydych yn fyfyriwr, yn derbyn Credydau Treth neu os oes gennych gynilion o £16,000 neu fwy.

Credyd Treth Gwaith a salwch

Os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwyso ar gyfer Credyd Treth Gwaith (h.y. eich bod yn gweithio dros naill ai 16, 24 neu 30 awr gan ddibynnu ar eich amgylchiadau); cewch eich trin fel eich bod yn y gwaith o hyd am 28 wythnos gyntaf y salwch os yw'r canlynol yn berthnasol:

 • rydych yn derbyn Tâl Salwch Statudol;
 • rydych yn derbyn y Math Newydd o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cyfrannol
 • ni allwch weithio oherwydd beichiogrwydd 
 • rydych yn derbyn credyd Yswiriant Gwladol oherwydd bod gennych allu cyfyngedig i weithio neu allu cyfyngedig ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwaith.

Mae hyn yn golygu y gallwch barhau i dderbyn eich taliadau Credyd Treth Gwaith.

Y math newydd o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

I fod yn gymwys ar gyfer y budd-dal hwn mae'n rhaid i chi fodloni amodau cyfraniadau yswiriant gwladol ac ni fydd gennych hawl i Dâl Salwch Statudol.  Gellir talu'r budd-dal hwn ar ôl i'ch hawl i TSS ddod i ben, hyd yn oed os oes gennych gontract cyflogaeth o hyd a'ch bod yn gyflogedig o hyd. Budd-dal cyfrannol yw hwn, ac mae cymhwysedd yn dibynnu ar eich amgylchiadau fel yr hawliwr. Nid oes unrhyw reolau cyfalaf neu incwm, ond gall unrhyw bensiwn galwedigaethol dros £85.00 yr wythnos a delir i chi fel yr hawliwr effeithio ar y swm rydych yn ei dderbyn.

Gellir gwneud cais ar-lein yn awr yn www.gov.uk/employment-support-allowance/how-to-claim neu gallwch wneud cais dros y ffôn: 0800 328 5644 (dewiswch opsiwn 2).

Os ydych yn gwneud cais newydd am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, fel arfer bydd yn rhaid i chi aros 7 niwrnod cyn cael eich talu, fodd bynnag nid yw hyn yn berthnasol os:

 • yw'n bosib bod gennych chi neu'ch plentyn Coronafeirws neu rydych yn gwella ohono
 • ydych chi neu'ch plentyn yn hunanynysu oherwydd eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd o bosib â Coronafeirws

Bydd hyn yn parhau i fod yn berthnasol tan 12 Mai 2021.

Os ydych chi neu'ch plentyn yn hunanynysu ac ni allwch weithio o ganlyniad i Coronafeirws, gallwch gael 'nodyn hunanynysu' ar-lein o'r GIG 111 os ydych chi wedi bod i ffwrdd o'r gwaith am 7 niwrnod neu fwy.

Byddwn yn cysylltu â chi o bryd i'w gilydd i weld a yw Coronafeirws yn effeithio arnoch o hyd.  

Os oeddech chi'n gwneud hawliad am fod Coronafeirws wedi effeithio arnoch o'r blaen ond nad yw'n effeithio arnoch mwyach, ni fyddwch yn cael eich trin fel person â gallu cyfyngedig i weithio mwyach. Os ydych yn sâl o hyd oherwydd rhesymau eraill, dylech ddarparu nodyn ffitrwydd (nodyn salwch) er mwyn i'ch hawliad Lwfans Cyflogaeth a Chymorth barhau.

Os oeddech chi'n gwneud cais oherwydd cyflyrau iechyd eraill ac yna bod Coronafeirws wedi effeithio arnoch ond nad yw'n effeithio arnoch mwyach, byddwch yn parhau i gael eich trin fel person â gallu cyfyngedig i weithio wrth i chi aros am asesiad meddygol. Cofiwch barhau i ddarparu nodiadau ffitrwydd (neu nodiadau salwch) nes i chi gael eich asesu.

Gall hawlwyr fod yn gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol i'w ychwanegu at y math newydd o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, ac os ydych eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol ac wedi stopio gweithio, bydd angen i chi nodi yn eich dyddiadur eich bod am hawlio neu eich bod wedi hawlio'r 'Math Newydd o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth'.

Credyd Cynhwysol

RHYBUDD: Os ydych yn derbyn budd-dal etifeddol ar hyn o bryd: Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Credyd Pensiwn, Credyd Treth Plant a/neu Gredyd Treth Gwaith neu Fudd-dal Tai, ceisiwch gyngor annibynnol cyn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol bob tro. Y rheswm dros hyn yw:  

 • Ni ellir gwneud unrhyw hawliadau newydd ar gyfer budd-daliadau etifeddol (ac eithrio Budd-dal Tai ar gyfer rhai mathau o lety dros dro neu lety â chymorth) ar ôl 27/01/21. 
 • Cyn gynted ag y byddwch yn cyflwyno cais am Gredyd Cynhwysol, bydd unrhyw hawl i fuddion etifeddol yn dod i ben. Ni fyddwch yn gallu ail-hawlio Credydau Treth, hyd yn oed os nad oes gennych hawl i gael taliad Credyd Cynhwysol.

Bydd pobl oedran gweithio (18 oed hyd at oedran pensiwn y wladwriaeth) y mae angen iddynt hawlio budd-dal prawf modd (bydd hawl yn dibynnu ar eich cyfalaf ac/neu eich incwm chi a'ch partner) am y tro cyntaf bellach yn gorfod hawlio Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn gwpl ac mae un ohonoch yn hŷn nag oedran pensiwn y wladwriaeth a'r llall yn iau nag oedran pensiwn y wladwriaeth, mae hyn yn golygu eich bod yn bâr oed cymysg yn nhermau budd-daliadau - mae hyn yn golygu nad ydych fel arfer yn gallu hawlio Credyd Pensiwn ac efallai y bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol - ceisiwch gyngor yn gyntaf.  

Mae Credyd Cynhwysol wedi disodli hawliadau newydd am y Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm; Budd-dal Tai; Cymhorthdal Incwm; Credyd Treth Gwaith a Chredyd Treth Plant. Os ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau hyn ar hyn o bryd, fe'ch cynghorir i gael cyfrifiad gwell i wirio a fyddai'n well i chi aros ar eich budd-daliadau cyfredol gydag addasiadau neu hawlio Credyd Cynhwysol. 

Caiff hawliadau eu gwneud a'u rheoli ar-lein drwy 'ddyddiadur'.
www.understandinguniversalcredit.gov.uk/new-to-universal-credit/help-with-managing-your-money/

Bydd cais am Gredyd Cynhwysol yn dod ag unrhyw hawl neu hawl i'r budd-daliadau a ddisodlir ganddo yn y dyfodol i ben. Os ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau hyn ar hyn o bryd, fe'ch cynghorir i gael cyfrifiad gwell i weld a fyddai'n well i chi aros ar eich budd-daliadau cyfredol gydag addasiadau neu hawlio Credyd Cynhwysol. 

Er mwyn i chi (a'ch partner, os oes gennych un) fod yn gymwys, rhaid bod gennych llai na £16,000 mewn cyfalaf a'ch bod yn bodloni'r prawf modd. Bydd y swm y mae gennych hawl iddo yn amrywio gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol, yr incwm neu'r enillion eraill rydych yn eu cael, a swm unrhyw gynilion sydd gennych rhwng £6,000 ac £16,000. Gall hawlwyr fod yn gymwys ar gyfer y budd-dal hwn os ydynt yn gweithio; os nad ydynt yn gweithio; os ydynt yn sâl neu os oes ganddynt gyfrifoldebau gofalu.

Rhaid i bawb sy'n hawlio Credyd Cynhwysol a'u partneriaid fod wedi llofnodi cytundeb hawlio, a fydd yn amlinellu eu gofynion gwaith er mwyn derbyn y budd-dal hwn. Gallwch hawlio Credyd Cynhwysol fel yr unig incwm rydych yn ei dderbyn, neu gallwch ei hawlio'n ychwanegol at incwm arall (e.e. ESA math newydd) er mwyn hawlio lefel yr incwm y mae ei angen arnoch i fyw, yn ôl y llywodraeth. 

Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi, os bydd angen rhagor o wybodaeth i brosesu'ch cais pan fyddwch wedi gwneud hawliad ar-lein, bydd naill ai'n gofyn am hyn drwy eich dyddiadur ar-lein neu bydd angen i chi eu ffonio.

Gallwch hawlio Credyd Cynhwysol fel yr unig incwm rydych yn ei dderbyn, neu gallwch ei hawlio'n ychwanegol at incwm arall (e.e. Tâl Salwch Statudol, ESA math newydd) er mwyn hawlio lefel yr incwm y mae ei angen arnoch i fyw, yn ôl y llywodraeth. Os ydych wedi hawlio Credyd Cynhwysol am eich bod yn sâl ac yn aros am asesiad, gellir eich trin fel rhywun â gallu cyfyngedig i weithio os:

 • yw'n bosib bod gennych chi neu'ch plentyn coronafeirws neu rydych yn gwella ohono
 • ydych chi neu'ch plentyn yn hunanynysu gan eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd o bosib â Coronafeirws

Caiff Tâl Salwch Statudol ac unrhyw incwm arall eu hystyried wrth gyfrifo unrhyw hawliad i Gredyd Cynhwysol.

Gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych ar incwm isel neu'n derbyn Credyd Cynhwysol, gallech gael Gostyngiad Treth Cyngor i'ch helpu i dalu'ch Treth y Cyngor. Bydd y swm rydych yn ei dderbyn yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau. Gallwch wneud hawliad ar-lein. Os ydych eisoes yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor ac mae eich incwm neu'ch amgylchiadau wedi newid adroddwch am y newid ar-lein neu e-bostiwch Budd-daliadau@abertawe.gov.uk.

Budd-dal Tai

Os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai ac mae eich incwm neu'ch amgylchiadau wedi newid adroddwch am y newid ar-lein neu e-bostiwch Budd-daliadau@abertawe.gov.uk. Gellir derbyn hawliad newydd am Fudd-dal Tai mewn amgylchiadau cyfyngedig. Rhagor o wybodaeth am Fudd-daliadau Tai