Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am fudd-daliadau i fyfyrwyr (COVID-19)

Yn gyffredinol, caiff y rhan fwyaf o fyfyrwyr amser llawn eu heithrio o unrhyw hawliad i fudd-daliadau prawf modd oni bai eu bod yn gymwys am eithriad. Gall y rhain gynnwys rhieni, myfyrwyr anabl a rhai pobl ifanc sy'n dilyn cyrsiau addysg bellach.

Y darparwr addysg sy'n pennu'r diffiniad o 'amser llawn' ac nid yw'n gysylltiedig â nifer yr oriau y byddwch yn mynychu'r sefydliad addysgol, oni bai eich bod yn 'Berson Ifanc Cymwys' (gweler isod) sy'n derbyn o leiaf 12 awr o addysg dan arweiniad yr wythnos.Os nad ydych chi'n gwybod a yw eich cwrs addysg yn un amser llawn neu'n rhan-amser bydd angen i chi wirio gyda'ch darparwr.

RHYBUDD: Mae'r wybodaeth hon ar gyfer myfyrwyr sy'n gorfod hawlio budd-dal prawf modd am y tro cyntaf. Os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd sy'n dilyn cwrs addysg ac yn derbyn Budd-dal Etifeddol,Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Credyd Treth Plant a/neu Gredyd Treth Gwaith neu Fudd-dal Tai, ceisiwch gyngor annibynnol cyn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol oherwydd gallech fod mewn sefyllfa waeth. Y rheswm dros hyn yw:  

 1. Ni ellir gwneud cais am unrhyw hawliadau newydd (neu ail hawlio) ar gyfer budd-daliadau etifeddol (ac eithrio Budd-dal Tai ar gyfer rhai mathau o lety dros dro neu lety â chymorth) ar hyn o bryd.
 2. Cyn gynted ag y byddwch yn cyflwyno cais am Gredyd Cynhwysol, bydd unrhyw hawliad i fudd-daliadau etifeddol yn dod i ben ac ni allwch ganslo eich cais am Gredyd Cynhwysol e.e. myfyriwr a oedd yn hawlio'r Credyd Treth Plant yn cyflwyno cais am Gredyd Cynhwysol. Bydd ei gais am Gredyd Treth Plant yn dod i ben. Nid oes ganddo'r hawl i Gredyd Cynhwysol oherwydd bod incwm o fenthyciadau a grantiau myfyrwyr yn cael ei ystyried wrth gyfrifo hawl. Nid oes ganddo unrhyw hawl i Gredyd Cynhwysol - nid oes modd iddo ail hawlio Credyd Treth Plant.

Ydych chi'n 'berson ifanc cymwys' sy'n derbyn addysg?

Rydych chi'n 'berson ifanc cymwys' os ydych chi wedi cael eich derbyn neu wedi cofrestru ar gwrs addysg nad yw'n addysg uwch neu hyfforddiant, o leiaf 12 awr yr wythnos, cyn i chi gyrraedd eich pen-blwydd yn 19 oed. Mae addysg nad yw'n addysg uwch hyd at Safon Uwch neu NVQ lefel 3. Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc cymwys yn cyfrif fel dibynyddion eu rhieni (neu rywun sy'n gweithredu yn lle eu rhieni) a byddant yn cael eu cynnwys yn hawl eu rhieni (neu beidio) i fudd-daliadau, a'r rhieni fydd angen gwiriad budd-daliadau arnynt, gan nad oes gan y person ifanc hawl i'w fudd-daliadau ei hun. Fodd bynnag, mae eithriadau i hyn a gall rhai 'pobl ifanc cymwys' sydd mewn addysg nad yw'n addysg uwch, hawlio budd-dal.

Ydych chi'n fyfyriwr amser llawn mewn addysg uwch?

Os ydych yn astudio cwrs addysg neu hyfforddiant uwch, fel arfer yn uwch na lefel Safon Uwch, ac mae eich cwrs astudio wedi'i ddiffinio fel un amser llawn gan eich coleg neu brifysgol ac mae gennych hawl i dderbyn grant neu fenthyciad ar gyfer eich cynhaliaeth (nid yw hyn yn cynnwys pobl sy'n derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg neu Grant Addysg Bellach Llywodraeth Cymru) nid oes gennych hawl i fudd-daliadau prawf modd ac rydych yn cael eich ystyried fel myfyriwr sy'n 'derbyn addysg' tan ddiwedd eich cwrs, oni bai eich bod yn eithriad.

Hyd yn oed os nad ydych yn mynychu eich coleg ar hyn o bryd, rydych yn dal i fod yn fyfyriwr os nad yw eich cwrs wedi dod i ben.

Eithriadau

I'r rhan fwyaf o fyfyrwyr, os ydych yn hawlio budd-dal prawf modd am y tro cyntaf, bydd rhaid i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol. Gall y grwpiau canlynol wneud cais am Gredyd Cynhwysol wrth 'dderbyn addysg':

 • Myfyrwyr anabl - i hawlio CC fel myfyriwr anabl bydd angen eich bod chi'n derbyn unrhyw gyfradd o PIP neu Lwfans Byw i'r Anabl, a'ch bod wedi cael eich asesu fel bod gennych allu cyfyngedig i weithio. Mae'r Llywodraeth wedi newid y rheolau ac mae'r rheoliadau newydd yn nodi ni all myfyriwr anabl (sydd eisoes 'yn derbyn addysg') gyflwyno cais newydd am CC oni bai y profir bod ganddo allu cyfyngedig i weithio neu, os yw eisoes yn derbyn CC, profwyd bod ganddo allu cyfyngedig i weithio cyn iddo ddechrau 'derbyn addysg'.
  • Os oes angen i chi hawlio budd-dal prawf modd am y tro cyntaf, bydd angen i chi greu cais 'credyd yn unig' ar gyfer 'Lwfans Cyflogaeth a Chymorth newydd' cyn i chi allu hawlio CC a gofynnwch iddynt eich asesu cyn gynted â phosib. Budd-dal cyfrannol yw hwn ac os nad ydych yn bodloni amodau cyfraniadau yswiriant gwladol ni fyddwch yn derbyn unrhyw daliadau o'r budd-dal hwn. Ond mae angen i chi wneud yr hawliad er mwyn cael 'Asesiad Gallu i Weithio' o'ch gallu i weithio.
  • Gallwch wneud cais 'credyd yn unig' ar gyfer 'Lwfans Cyflogaeth a Chymorth newydd', hyd yn oed os oes rhywun arall yn hawlio'r budd-dal ar eich rhan oherwydd eich bod naill ai'n blentyn neu'n berson ifanc cymwys mewn addysg berthnasol/hyfforddiant cymeradwy (e.e. ar hawliad eich rhieni). Ni fydd yn effeithio ar ei hawl i fudd-daliadau ar yr amod nad yw wedi cael ei dalu a bod y budd-dal yn un credyd yn unig. Mae hwn yn faes cymhleth a dylid ceisio cyngor annibynnol.
  • Mae hwn hyd yn oed yn fwy problemus oherwydd gohiriwyd yr holl asesiadau meddygol wyneb yn wyneb ar gyfer yr Asesiad Gallu i Weithio o ganlyniad i'r Coronafeirws, felly'r cyngor yw cyflwyno cymaint o dystiolaeth gefnogol â phosib a gofyn am asesiad papur neu asesiad meddygol dros y ffôn.   
  • Os nad ydych yn berson ifanc cymwys neu'n fyfyriwr addysg uwch, gallwch fod yn gymwys i hawlio CC yn syth os derbynnir bod eich cwrs yn gytûn â'ch gofynion sy'n ymwneud â'r gwaith (gweler isod).
 • Yn gyfrifol am blentyn neu berson ifanc cymwys:
  • Os oes gennych bartner, gall naill ai un ohonoch neu'r ddau ohonoch fod yn fyfyriwr.
  • Gall y plentyn fod yn blentyn i chi, yn blentyn wedi'i fabwysiadu neu'n blentyn maeth.
 • Mae eich partner yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol:
  • Hyd yn oed os na allwch chi hawlio Credyd Cynhwysol oherwydd eich bod yn derbyn addysg, os yw eich partner yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol, mae gennych hawl i hawlio fel pâr.
 • Rydych yn berson ifanc cymwys heb 'gefnogaeth rhieni':
  • Rydych dros 16 oed.
  • Nid ydych yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol - dylech geisio cyngor pellach.
  • Rydych yn dilyn cwrs nad yw'n gwrs addysg uwch, dan 21 oed neu wedi troi'n 21 oed wrth eich bod yn dilyn y cwrs ac nid oes gennych gefnogaeth rhieni (neu gefnogaeth unrhyw un sy'n gweithredu yn lle eich rhieni):
   • Nid oes gennych rieni
   • Nid ydych yn gallu byw gyda'ch rhieni oherwydd eich bod wedi ymbellhau oddi wrthynt neu y byddai'n berygl difrifol i'ch iechyd meddyliol neu gorfforol neu y byddech yn dioddef niwed sylweddol pe byddech chi'n byw gyda nhw.
   • Ni all eich rhieni eich cefnogi oherwydd eu hiechyd corfforol neu feddyliol, maent yn y ddalfa neu'n methu â dod i Brydain (oherwydd statws mewnfudo nid Coronafeirws).
   • Efallai y bydd angen cyngor pellach arnoch i ddangos eich bod yn perthyn i un o'r grwpiau hyn.
 • Cael saib o'ch cwrs:
  • Mae hyn yn berthnasol os nad ydych bellach yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr, rydych bellach wedi gwella o salwch neu wedi cael saib i ddarparu gofal, a gymerwyd gennych yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, y cytunwyd arni gan y brifysgol ac rydych yn aros i ddychwelyd.
  • Oni bai eich bod yn un o'r eithriadau eraill, byddwch fel arfer yn cael eich ystyried fel rhywun sy'n parhau i dderbyn addysg ac nid yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol.
 • Rhoi'r gorau i'ch cwrs:
  • Nid yw hyn yn golygu eich bod yn teimlo ei fod wedi dod i ben oherwydd y sefyllfa bresennol.
  • Mae angen i chi fod wedi gadael eich cwrs yn llwyr, ac fel arfer bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn.
  • Efallai y bydd rhai myfyrwyr am ystyried a'i dyma'r ateb gorau ar gyfer y sefyllfa bresennol?

Myfyrwyr nad ydynt yn eithriad ac sydd â hawl i grant/fenthyciad addysg uwch

Dyma'r grŵp a allai fod wedi bod yn debygol o ychwanegu at eu grant/benthyciad, dan amgylchiadau arferol, trwy weithio'n rhan-amser: https://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2020-04-20.37820.h&s=universal+credit

 • Os oeddech chi'n gweithio ac wedi eich rhoi ar ffyrlo, ac yn derbyn credydau treth, gallwch barhau i dderbyn y budd-daliadau hyn;
 • Os ydych wedi'ch diswyddo dros dro neu os yw eich oriau gwaith wedi'u lleihau dros dro, mae'r llywodraeth wedi cadarnhau y byddwch yn parhau i dderbyn eich taliadau credyd treth arferol ar yr amod eich bod yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig o hyd. Ni fydd hyn yn berthnasol os byddwch yn colli eich swydd, yn cael eich diswyddo, neu'n rhoi'r gorau i fasnachu. Bydd CThEM yn parhau i'ch trin chi fel petaech yn gweithio eich oriau arferol nes bod y Cynllun Cadw Swyddi yn dod i ben ar ddiwedd mis Medi 2021, hyd yn oed os nad ydych yn defnyddio'r cynllun.
 • Os yw eich cyflogaeth wedi'i therfynu, gallwch fod yn gymwys i gael credydau treth am 4 wythnos arall.
 • Os nad ydych yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau etifeddol a grybwyllwyd ac nad ydych yn bodloni'r eithriadau ac nad oes gennych hawl i gyflwyno cais newydd am Gredyd Cynhwysol, mae eich opsiynau'n gyfyngedig iawn. Gwiriwch y canlynol:
  • Os ydych wedi bod yn gweithio ar ryw adeg yn ystod y tair blynedd diwethaf, efallai y bydd opsiynau:
   • Gweler ein gwybodaeth wedi'i diweddaru am yr estyniad amser i'r Cynllun Cadw Swydd
   • Os ydych chi'n gweithio ac yn ennill o leiaf £120 ers 06/04/20 ac yn absennol oherwydd salwch oherwydd naill ai Coronafeirws neu reswm arall, mae gennych hawl i Dâl Salwch Statudol gan eich cyflogwr.
   • Oes gennych chi hanes cyflogaeth ac wedi ennill o leiaf £118 yr wythnos (2019/20), £116 (2018/19), £113 (2017/18) ar ryw adeg yn ystod y tair blynedd diwethaf? Os felly, efallai eich bod wedi talu neu gael eich credydu â chyfraniadau Yswiriant Gwladol digonol ar gyfer y math newydd o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cyfrannol.Ni ddylech fod â hawl i Dâl Salwch Statudol ac mae'n rhaid i chi beidio â gallu gweithio oherwydd salwch (naill ai Coronafeirws neu reswm arall dros salwch).
  • Dylech gysylltu â'ch coleg neu brifysgol ynghylch cael help gan eu cronfa galedi, bydd unrhyw help yn ôl eu disgresiwn:
  • Gallech gyflwyno cais am Daliadau Cymorth mewn Argyfwng. Cymorth tymor byr iawn yn unig gyda threuliau byw fyddai hwn a dim ond un cais y gellir ei gyflwyno o fewn 28 niwrnod gydag uchafswm o dri chais mewn cyfnod o 12 mis. Sylwer eu bod yn brysur iawn ar hyn o bryd a rhaid bodloni'r meini prawf canlynol:
   • wedi profi argyfwng neu drychineb neu galedi ariannol eithafol
   • fod yn byw yng Nghymru
   • fod yn o leiaf 16 oed
   • nad oes gennych fynediad i arian arall ac wedi rhoi cynnig ar bob ffynhonnell arall o gyllid fforddiadwy
    • I'r bobl y mae Cronafeirws wedi effeithio arnynt, mae mwy o hyblygrwydd wedi'i gyflwyno nes diwedd mis Medi 2021.
    • Mae'r cyfyngiad 28 niwrnod ar geisiadau wedi'i godi a chaniateir 5 grant mewn cyfnod o 12 mis os yw'r argyfwng wedi'i achosi gan Coronafeirws.
    • Gellir dyfarnu cymorth os yw Coronafeirws wedi achosi'r canlynol:
     • Incwm a gollwyd a'r help sydd ei angen ar gyfer y cyfnod dros dro wrth gyflwyno cais newydd am fudd-dal neu wneud newidiadau i hawliad presennol.
     • Gostyngiad mewn incwm ac nid ydych yn gymwys i dderbyn budd-daliadau megis Credyd Cynhwysol, er enghraifft, efallai eich bod chi neu'ch partner wedi colli eich swydd o ganlyniad i Coronafeirws ac wedi cholli eich holl incwm.
     • Costau byw hanfodol ychwanegol am fod rhaid gwario mwy ar nwy, trydan a bwyd o ganlyniad i hunanynysu a'r ffaith bod y plant gartref.

Sut i wneud cais

 • Gwnewch gais ar-lein yn https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf/sut-i-wneud-cais neu ffoniwch rhwng 9.30am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ar 0800 8595924 (am ddim o linell dir) neu 033 0101 5000 (cyfradd leol). Os dyfernir taliad i chi, bydd PayPoint yn anfon neges destun atoch gyda'r manylion sydd eu hangen arnoch i gael mynediad at y taliad mewn siop neu swyddfa'r post gyda logo PayPoint, gallwch ddod o hyd i'ch siop agosaf ar https://consumer.paypoint.com/

Myfyrwyr eraill

Os nad ydych yn bodloni un o'r eithriadau uchod, ond rydych yn fyfyriwr, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol, ar yr amod:

 • Bod unrhyw gwrs astudio neu hyfforddiant yr ydych yn ymgymryd ag ef yn gydnaws ag unrhyw ofynion sy'n ymwneud â gwaith a osodir arnoch. Gall hwn fod yn faes sy'n destun anghydfod a gall amrywio o ran beth yw eich gofynion sy'n ymwneud â gwaith, a ellid ystyried eich astudiaeth fel rhan o'ch gofynion sy'n ymwneud â gwaith, a ellid lleihau eich gofynion ar gyfer bod ar gael i weithio a chwilio am waith - bydd y ffactorau hyn yn ôl disgresiwn eich hyfforddwr gwaith.
  • Gall y penderfyniad hwn ddibynnu ar a yw eich cwrs yn un amser llawn neu'n rhan-amser.
  • Ceisiwch gyngor pellach os ydych yn y categori hwn.

Cyllid myfyrwyr

Hyd yn oed os ydych yn eithriad lle gallwch hawlio Credyd Cynhwysol, mae grantiau a benthyciadau addysg uwch (p'un a ydych chi'n cymryd un allan ai peidio) yn cael eu hystyried fel incwm wrth gyfrifo hawl i Gredyd Cynhwysol. Gall hyn olygu, hyd yn oed os ydych yn fyfyriwr sy'n gallu hawlio'r budd-dal hwn, efallai na fydd gennych hawl i dderbyn unrhyw daliad. Mae bob amser yn syniad da gwirio bod unrhyw incwm myfyriwr sydd gennych wedi cael ei asesu'n gywir. Gan nad yw incwm myfyrwyr yn drethadwy, nid yw'n cael ei gyfrif fel incwm wrth gyfrifo hawl i Gredydau Treth. Gall hyn olygu bod myfyrwyr mewn sefyllfa waeth os ydynt yn hawlio Credyd Cynhwysol pan oedd ganddynt hawl i Gredydau Treth - ceisiwch gyngor bob amser - oherwydd unwaith yr hawlir Credyd Cynhwysol, ni allwch ganslo'r hawliad.