Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Prif Reolwr Adfywio Ffisegol x2 (dyddiad cau: 28/03/19)

£37,107 - 40,858 y flwyddyn. Dyma gyfnod cyffrous i ymuno â thîm adfywio prysur sy'n arwain y gwaith o adfywio Canol Dinas Abertawe a chynigion adfywio allweddol eraill sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni ein huchelgeisiau o ran Adfywio Economaidd, ein blaenoriaethau a'n gweledigaeth gorfforaethol ar gyfer Abertawe.

Arweinydd Grŵp - Gwasanaethau Technegol (dyddiad cau: 29/03/19)

£46,627 - £50,631 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol a deinamig sy'n credu mewn ysgogi a grymuso ei weithwyr.

Glanhawr Traethau - Casglwr Sbwriel Tymhorol (dyddiad cau: 29/03/19)

£17,173 - £17,391 y flwyddyn. Contractau 6 Mis ar gael (Ebrill-Medi yn gynhwysol) Contractau 3 Mis ar gael (Mehefin-Awst yn gynhwysol).

Garddwr Tymhorol (dyddiad cau: 29/03/19)

£17,173 y flwyddyn. Dros dro 6 mis. Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am unigolion ar gyfer gwaith tymhorol yn yr Adran Gweithrediadau Awdurdodau Parciau.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/03/19, parhaus)

Cyflog £8.90 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/19, parhaus)

£17,173, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

​​​​​​​Mentor Gweithffyrdd+Dros Dro (Dro dro tan 30/09/19) (dyddiad cau: 01/04/19)

£23,866 - £27,358 y flwyddyn.Lleolir y swydd dros dro hon o fewn y Tîm Datblygu Economaidd a Chyllid Allanol, rhan o'r Is-adran Adfywio'r Economi a Chynllunio.

Rheolwr Tîm - Mabwysiadu (dyddiad cau: 05/04/19)

£42,683 - £46,582 y flwyddyn. Mae Abertawe yn aelod o Wasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol Bae'r Gorllewin ynghyd â'n hasiantaethau partner Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot. Rhaid eich bod wedi eich cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, yn meddu ar gymhwyster gwaith cymdeithasol proffesiynol cydnabyddedig ac yn meddu ar gymhwyster rheoli NVQ lefel 4 mewn Gofal Cymdeithasol neu gymhwyster cyfwerth neu barodrwydd i weithio tuag at hyn.

Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg Rhan Amser Dros Dro (dyddiad cau: 05/04/19)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn (pro rata). Dros dro tan 26 Gorffennaf 2019 a 35 awr y wythnos, 42 wythnos y flwyddyn. Mae Dechrau'n Deg Mynyddbach yn ceisio penodi gweithiwr gofal plant brwdfrydig ac ymroddgar i ymuno â'u tîm i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel i blant yn y gymuned leol sydd rhwng 2 a 3 blwydd oed. Mae'n hanfodol bod yr ymgeisydd yn siarad Cymraeg ac yn gallu ysgrifennu dogfennaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gweithiwr Clwb Ieuenctid (dyddiad cau: 12/04/19)

£17,173 - £17,391 pro rata. Mae Gwasanaeth Pobl Ifanc Abertawe (Evolve) yn cynnal rhwydwaith o 4 Canolfan Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 11 - 18 oed, ar draws Dinas a Sir Abertawe, gyda chyfleusterau yng Ngorseinon, Stadwen, Townhill a Blaen-y-maes.

Tîm Cymorth Adnoddau - amrywiaeth o swyddi llanw (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

Cyflogau amrywiol. Bydd yn ofynnol i chi gynorthwyo oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl, angen corfforol neu bobl hŷn, yn unol â'u hanghenion unigol ac mewn amrywiaeth o leoliadau megis lleoliadau preswyl, gwasanaethau gofal dydd, cludiant a chartrefi unigolion ym mhob cwr o Ddinas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn (pro rata). Mae gennym amrywiaeth o gontractau parhaol, dros dro a chontractau rhyddhad sydd ar gael gyda chyflog yn dechrau ar £9.68 yr awr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM