Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Rolau Gofal Cymdeithasol i helpu gyda swyddi gwag sy'n gysylltiedig â Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn recriwtio gofalwyr ar frys i helpu i ofalu am breswylwyr hŷn a diamddiffyn Abertawe o ganlyniad i gychwyniad Coronafeirws.

Prentis Gweithredydd Peirianneg x 3 (dyddiad cau: 03/06/20)

Blwyddyn 1 - 60% o'r radd gymwys lawn (£12,700 y flwyddyn) neu'r isafswm cyflog cenedlaethol ar gyfer prentisiaid (pa un bynnag sydd uchaf). Blwyddyn 2 - 75% o'r radd gymwys lawn (£15,875 y flwyddyn) neu'r isafswm cyflog cenedlaethol ar gyfer prentisiaid (pa un bynnag sydd uchaf). Mae Adran Peirianneg Priffyrdd Cyngor Abertawe yn cyflawni amrywiaeth eang o waith peirianneg sifil yn ogystal â bod yn gyfrifol am gynnal a chadw goleuadau stryd y Cyngor. Rydym ar hyn o bryd yn ystyried recriwtio 3 prentis.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 30/06/20)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878 -£36,876 y flwyddyn. Mae nifer o gyfleoedd cyffrous wedi codi ar gyfer cynllunio gofal parhaol gyda Gweithwyr Cymdeithasol Gofal â Chymorth yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM