Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF) [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddi Gwag Cynorthwywyr Cefnogi Byw'n Annibynnol

Mae amryw o swyddi cynorthwywyr cymorth ar gael yn ardal Abertawe i roi cymorth i unigolion fyw mor annibynnol â phosibl. Gall ein cleientiaid fod o bob oedran, cefndir ac â gwahanol anableddau.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£19,264 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£18,887 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 09/08/22)

£39,571 - £41,591 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir ac amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Gweithredydd Glanhau Tymhorol (dyddiad cau: 30/06/22)

£19,264 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am 13 o Weithredwyr Glanhau Tymhorol, swydd dros dro am 6 mis yn ystod cyfnod yr haf.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 18/08/22)

Gradd 8, £33,486 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £34,373 - £38,553 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Gweithiwr Cymorth Ychwanegol Dechrau'n Deg (dyddiad cau: 03/06/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn pro rata. Rydym yn chwilio am weithiwr cymorth ychwanegol profiadol i weithio'n rhan o dîm Dechrau'n Deg yn cefnogi plant cyn oed ysgol sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

Swyddog Gofal Plant Preswyl (dyddiad cau: 29/07/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae'r Cyngor yn gobeithio datblygu gwasanaethau gofal preswyl newydd i blant a phobl ifanc yn Abertawe. Bydd y gwasanaethau fel arfer yn cefnogi pobl ifanc rhwng 10 a 18 oed sy'n arddangos ymddygiad heriol a/neu sydd wedi profi trawma, esgeulustod a cham-drin. Rydym wedi ymrwymo i helpu'r bobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn a mwynhau dyfodol disglair.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 (dyddiad cau: 27/05/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). 'Yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd'. Mae Gwasanaeth Tiwtora Gartref Abertawe yn chwilio am Gynorthwyydd Addysgu brwdfrydig ac ymroddedig sydd â phrofiad o weithio gyda disgyblion sydd ag ADY a/neu Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol (SEBD) i ymuno â'n tîm. Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais arall.

Cynorthwyydd Domestig (dyddiad cau: 26/05/22)

£19,264 y flwyddyn (pro rata). Mae cyfle i gael Cynorthwyydd Domestig Rhan-amser Parhaol (12 awr) yng Nghanolfannau Gweithgareddau Gŵyr. Cynigir y swydd hon ar ffurf contract 40 wythnos y flwyddyn yn barhaol. Bydd y contract fel arfer rhwng mis Chwefror a mis Tachwedd bob blwyddyn.

Swyddog Iechyd yr Amgylchedd (dyddiad cau: 25/05/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. Rydym yn ceisio recriwtio Swyddog Iechyd yr Amgylchedd sydd â chymwysterau addas i weithio'n rhan-amser o fewn y Tîm Bwyd a Diogelwch.

Aseswyr Annibynnol Lles Gorau a meddygon adran 12

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am Aseswyr Lles Gorau Annibynnol a meddygon adran 12 i gwblhau asesiadau ar gyfer y Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid. Byddech yn gweithio ar sail hunangyflogedig a byddwn yn talu ffi asesu o £150 i chi am aseswyr lles gorau i gwblhau'r Ffurflen 3 a £180 i feddygon adran 12 gwblhau'r Ffurflen 3a a 4. Nid ydym yn talu milltiroedd.

Uwch Syrfëwr Prosiectau - Gwasanaeth Pensaernïol (dyddiad cau: 26/05/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. Ydych chi'n syrfëwr prosiectau blaengar brwdfrydig sy'n chwilio am yrfa mewn sefydliad blaengar, moesegol sy'n ehangu, sy'n croesawu syniadau newydd ac sy'n edrych y tu hwnt i'r sector am ddulliau newydd? Os felly, dewch i ymuno â'n tîm.

Tyfwr Coed (dyddiad cau: 30/06/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag ystod lawn o goedyddiaeth ddiddorol a heriol ar draws parciau'r Cyngor, priffyrdd, ysgolion, mynwentydd, coetiroedd, gwarchodfeydd natur, a stoc tai cyngor.

Prif Swyddog - Gwasanaethau Gofal a Chomisiynu (dyddiad cau: 23/05/22)

£49,724 - £53,994 y flwyddyn. Mae cyfle ar gael i unigolyn angerddol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ymuno â thîm arwain Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe.

Uwch Syrfëwr Prosiectau (dyddiad cau: 26/05/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. Ydych chi'n syrfëwr prosiectau blaengar brwdfrydig sy'n chwilio am yrfa mewn sefydliad blaengar, moesegol sy'n ehangu, sy'n croesawu syniadau newydd ac sy'n edrych y tu hwnt i'r sector am ddulliau newydd? Os felly, dewch i ymuno â'n tîm.

Technegydd Syrfëwr Prosiectau (dyddiad cau: 24/05/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn. Rydym ni'n dymuno penodi unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliant i ymuno â'n Tîm Dylunio Pensaernïol fel Technegydd Syrfëwr Prosiectau.

Garddwr (dyddiad cau: 31/05/22)

£19,293 y flwyddyn. Mae Llanfair House a Choleg Cymunedol CREST yn recriwtio Garddwr yn rhan o dîm o staff gofal cymdeithasol i helpu i ddatblygu a chynnal tir y ddau wasanaeth.

Gweithiwr Domestig (dyddiad cau: 31/05/22)

£19,293 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn glanhau mannau dynodedig ac yn sicrhau eu bod yn cael eu cadw mewn cyflwr hylan, megis mannau cymunedol yn y gwasanaeth ac weithiau'n helpu defnyddiwr gwasanaeth gyda'i ystafell.

Cynorthwyydd Cymorth Busnes (dyddiad cau: 24/05/22)

£19,650 - £20,043 y flwyddyn. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cymorth busnes hyblyg, o ansawdd uchel ac effeithlon.

Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg (dyddiad cau: 24/05/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). Yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 1 x 35 awr yr wythnos; 40 wythnos y flwyddyn; Gweithiwr Gofal Plant yn Nechrau Disglair Tirdeunaw.

Cynorthwyydd Hamdden Awyr Agored (Contract Dim Oriau) (dyddiad cau: 24/05/22)

£18,333 y flwyddyn (pro rata). Ydych chi'n hoffi gweithio yn yr awyr agored? Lido Blackpill, Golff Gwyllt, Llyn Cychod!

Gweithredydd Trên Tir (Contract Dim Oriau) (dyddiad cau: 24/05/22)

£19,264 y flwyddyn (pro rata). Hoffech chi weithio yn yr awyr agored? Gyrru ein Trên Tir Eiconig ar hyd Glan y Môr?

Gweithiwr Arweiniol Cymorth Cynnar Dros Dro (dyddiad cau: 24/05/22)

£25,927- £29,174 y flwyddyn. Swydd dros dro tan 31 Mawrth 2023 yw hon i ddechrau ond caiff ei hymestyn yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Swyddog Datblygu Recriwtio (dyddiad cau: 25/05/22)

£30,095 - £33,486. Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Swyddog Datblygu Recriwtio.

Gweithiwr Hyblyg (Ailgylchu) (dyddiad cau: 26/05/22)

£19,264 y flwyddyn. Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth Cyfarpar Cymunedol (sydd wedi'i leoli yn Suresprung yn Nhreforys) swydd wag ar gyfer Gweithiwr Hyblyg - Ailgylchu parhaol.

Gweithiwr Cymdeithasol x 2 (dyddiad cau: 31/05/22)

Gradd 8, £30,095 - £33,486 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £34,373 - £38,553 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer 2 Weithiwr Cymdeithasol amser llawn sydd wedi'u lleoli yn y Pwynt Cyswllt Sengl (SPOC) ar gyfer Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, 1 x dros dro ac 1 x yn barhaol.

Cydlynydd Rhanbarthol Cydlynu Cymunedol (dyddiad cau: 03/06/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. Mae'r swydd hon yn cynnig cyfle cyffrous i chi arwain ar gyflawni'r Cynllun Cyflawni Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Rheolwr Prosiect Trawsnewid Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg (dyddiad cau: 26/05/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. Rydym yn falch o gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolion deinamig a brwdfrydig weithio yn Rheolwr Prosiect yn rhan o Swyddfa Rhaglen Trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Rheolwr Strategol - Celfyddydau a Datblygiad Diwylliannol(dyddiad cau: 09/06/22)

£49,724 - £53,994 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am reolwr gwasanaethau celfyddydol a diwylliannol profiadol i arwain ar strategaeth ddiwylliannol, a rheoli ein lleoliadau, ein rhaglenni datblygu celfyddydol a diwylliannol yn effeithiol.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau: 26/05/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaethau Oedolion ar gyfer dau Glerigwr Tîm Swyddogion yn ein Gwasanaeth Trechu Tlodi.

Swyddog Gofal Preswyl Rhan-amser (28 awr yr wythnos) (dyddiad cau: 27/05/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am Swyddog Gofal Preswyl gwrywaidd sydd wedi ymrwymo i gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, anabledd corfforol, iechyd ac ymddygiad cymhleth.

Swyddog Iechyd a Diogelwch (dyddiad cau: 27/05/22)

£30,095 - £33,486 y flwyddyn. Mae gan y Gwasanaeth Iechyd, Diogelwch, Rheoli Argyfwng a Lles Corfforaethol swydd wag amser llawn (37 awr yr wythnos) parhaol Swyddog Iechyd a Diogelwch, sy'n gweithio mewn gwasanaeth bywiog amrywiol.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau: 27/05/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau Swyddog Clercyddol Tîm yn ein Gwasanaeth Comisiynu a Phartneriaeth.

Uwch Swyddog Marchnata Digidol (dyddiad cau: 30/05/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am farchnatwr digidol proffesiynol, profiadol a chreadigol i ymuno â ni ac arwain ar farchnata digidol ein prif ddigwyddiadau, a gwasanaethau diwylliannol ledled y Ddinas.

Cynorthwyydd Dadansoddeg Gweithlu, Recriwtio a Newidiadau (dyddiad cau: 16/05/22)

£18,933 y flwyddyn pro rata. Rydym yn chwilio am aelod brwdfrydig o'r tîm i ymuno â ni tan 31 Rhagfyr 2022.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau: 30/05/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn. Mae'r cyfle wedi codi i ni hysbysebu am Swyddog Clercyddol Tîm i gefnogi ein Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Cynorthwyydd Llogi Symudedd Abertawe dros dro, rhan- amser (dyddiad cau: 30/05/22)

£19,264 y flwyddyn (pro rata). Mae tîm Rheoli Canol Dinas Cyngor Abertawe yn awyddus i benodi unigolyn trefnus sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i ymuno â Gwasanaeth Llogi Symudedd Abertawe (SMH) sefydledig fel Cynorthwyydd.

Cynorthwyydd Llyfrgell a Gwybodaeth x 5 (dyddiad cau: 30/05/22)

£19,650 - £20,043 y flwyddyn (pro rata). Mae arnom angen pobl sy'n barod i wneud gwahaniaeth yn ein llyfrgelloedd.

Pennaeth Cynllunio ac Adnoddau (dyddiad cau: 30/05/22)

£62,096 - £79,030 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau am swydd Pennaeth Cynllunio ac Adnoddau Addysg yng Nghyngor Abertawe i helpu i arwain ein hymrwymiad i sicrhau addysg ragorol i bawb.

Uwch Beiriannydd Rheoli Priffyrdd - Rhwydwaith (dyddiad cau: 01/06/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. Mae tîm Rheoli Rhwydwaith Cyngor Abertawe yn ymdrin â chyflawni dyletswyddau'r Awdurdod Priffyrdd fel y nodir yn y Ddeddf Priffyrdd, o ran datblygiadau tai yn bennaf, drwy Gytundebau s278 ac s38.

Rheolwr Gweinyddol (dyddiad cau: 01/06/22)

£34,373 i £38,553 y flwyddyn. Dylai fod gan ymgeiswyr radd berthnasol a/neu brofiad cyfatebol o reoli tîm ariannol, mewn Cyngor os oes modd.

Prentis Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 01/06/22)

£13,775 (pro-rata) yn y flwyddyn 1af, £17,250 (pro-rata) yn yr 2il flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Ty Waunarlwydd yn chwilio am brentis deinamig, brwdfrydig a brwdfrydig i weithio'n Weithiwr Cymorth Dydd yn gweithio o fewn ein tîm yn cynnig gwasanaeth o safon i bobl hŷn.

Töwr x 2 (dyddiad cau: 01/06/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Adeiladu (Cynnal a Chadw Ymatebol) yn awyddus i recriwtio hyd at 16 o Grefftwyr profiadol sydd ag amser gwasanaeth i weithio mewn maes prysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Gwydrwr (dyddiad cau: 01/06/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Adeiladu (Cynnal a Chadw Ymatebol) yn awyddus i recriwtio hyd at 16 o Grefftwyr profiadol sydd ag amser gwasanaeth i weithio mewn maes prysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Plastrwr x 3 (dyddiad cau: 02/06/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Adeiladu (Cynnal a Chadw Ymatebol) yn awyddus i recriwtio hyd at 16 o Grefftwyr profiadol sydd ag amser gwasanaeth i weithio mewn maes prysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Cydlynydd Cymunedol Diwylliannol (dyddiad cau: 16/06/2022)

£30,095 - £33,486 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am ymarferydd partneriaeth celfyddydol a diwylliannol profiadol i arwain ar gyflwyno ein rhaglen Cyfuno.

Athro - Cyfnod Uwchradd Sgiliau Sylfaenol CA3 Dyniaethau (dyddiad cau: 02/06/22)

MPS/UPS +AAA . Mae Uned Cyfeirio Disgyblion Maes Derw yn chwilio am athro rhagorol i weithio gyda disgyblion sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol yn ein hadran CA3 ac i gefnogi datblygiad y Dyniaethau ar draws ein Hadran Uwchradd. Bydd y swydd yn dechrau ym mis Medi 2022 neu cyn gynted â phosibl.