Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Rolau Gofal Cymdeithasol i helpu gyda swyddi gwag sy'n gysylltiedig â Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn recriwtio gofalwyr ar frys i helpu i ofalu am breswylwyr hŷn a diamddiffyn Abertawe o ganlyniad i gychwyniad Coronafeirws.

Swyddog Strategaeth Drafnidiaeth (dyddiad cau: 03/11/20)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Byddwch yn gyfrifol am ymchwilio i dechnolegau sy'n datblygu ar gyfer teithio cynaliadwy, gan nodi cyfleoedd ar gyfer gweithredu, sicrhau pecynnau ariannu a chyflawni prosiectau osgoi yn rhan o dîm ehangach.

Arweinydd Ymarfer (dyddiad cau:04/11/20)

£41,881 - £42,821 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Arweinydd parhaol Ymarfer Cynllunio Gofal â Chymorth, yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Olrheiniwr Cysylltiadau (dyddiad cau: 04/11/20)

£27,041 y flwyddyn (£14.02 yr awr). Amser llawn / Rhan amser, dros dro, gwaith shifftiau. Ydych chi am gefnogi ein GIG o'ch cartref eich hun, a defnyddio eich sgiliau arbennig a'ch arbenigedd trwy ymuno â'r 'rheng flaen rithwir'?

Cynghorydd Cysylltiadau (Dyddiad Cau: 04/11/20)

£21,748 y flwyddyn (£11.27 yr awr). Yn eisiau - Ymgynghorwyr Cysylltiadau (Gweithio Gartref/Gwaith Ffôn) Amser llawn, Dros dro, Gwaith shifftiau. Bydd y rôl hon yn gofyn bod ein tîm yn gweithio o bell, yn eu cartrefi.

Glanhawr - Depo Clydach (dyddiad cau: 05/11/20)

£18,562 y flwyddyn (pro rata). Mae'r adran lanhau yn ceisio recriwtio pobl ddibynadwy a hyblyg i'w thîm glanhau. 10 awr yr wythnos.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 09/11/20)

Gradd 8, £29,577 - £32,910 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Weithiwr Cymdeithasol Parhaol, Cynllunio Gofal â Chymorth yn y Gwasanaethau i Blant a Theuluoedd, Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Gweithiwr Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar (dyddiad cau: 10/11/2020)

£42,684 - £46,705 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â'r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant mewn rôl newydd, arloesol yn Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar.

Swyddog Hyfforddiant ac Ymgysylltu Rheoli Cynnwys Electronig (dyddiad cau: 11/11/20)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Yn rhan o'n Strategaeth Ddigidol, mae'r prosiect Rheoli Cynnwys Electronig yn mynd i wella'r ffordd rydym yn dod o hyd i wybodaeth ac yn ei rhannu wrth sicrhau ei bod yn parhau'n berthnasol ac yn ddiogel. Bydd y prosiect yn ceisio ysgogi manteision rhaglenni Office 365 sy'n seiliedig ar y cwmwl i wireddu'r nod hwn.

Marchnad Abertawe - Glanhawr (dyddiad cau: 13/11/2020)

£18,562 pro-rata. Mae'r adran glanhau eiddo/cyfleusterau corfforaethol yn ceisio recriwtio person dibynadwy a hyblyg i'w thîm glanhau.

Seicolegydd Addysg (dyddiad cau: 23/11/20)

£42,075 - £47,889 y flwyddyn Mae'r Awdurdod yn chwilio am seicolegydd deinamig a chreadigol i gefnogi'r awdurdod lleol i ddarparu gwasanaeth seicolegol i ysgolion, rhieni, asiantaethau statudol ac anstatudol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM