Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Hyfforddwr Cyflenwi Gweithgareddau Awyr Agored (dyddiad cau: 17/03/20 )

£21,166 yn sefydlog y flwyddyn Mae Canolfannau Gweithgareddau Gŵyr yn recriwtio hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored profiadol. I gyflwyno gweithgareddau anturus i grwpiau ysgol preswyl a grwpiau eraill.

Uwch Ymarferwr Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 31/03/20)

£37,849 - £39,782 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio mewn gwasanaeth integredig, blaengar a deinamig ym maes camddefnyddio sylweddau.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 31/03/20)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878-£36,876 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio mewn gwasanaeth integredig deinamig, blaengar ar gyfer camddefnyddio sylweddau.

Goruchwylydd Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/20, parhaus)

£18,065 pro-rata. Rydym wrthi'n ceisio recriwtio Goruchwylwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe er mwyn sicrhau croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Gweithiwr Lled-grefftus (dyddiad cau: 02/04/2020)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn Mae ar yr Awdurdod angen labrwr lled-grefftus cymwys sydd â phrofiad o'r gwaith ac sydd â phrofiad ar safle

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol Dros Dro (dros dro am 6 mis) (dyddiad cau: 06/04/20)

£37,849 - £39,782 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi i Uwch Weithiwr Cymdeithasol amser llawn yn y Tîm Teulu a Chyfeillion.

Cynorthwyydd Technegol Rheoli Adeiladu (dyddiad cau: 08/04/20)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn Mae arnom angen unigolyn brwdfrydig a hunan-gymhellol i weithio yn y tîm Rheoli Adeiladu. Mae sgiliau cyfathrebu da, ymrwymiad i weithio mewn tîm ac agwedd gadarnhaol tuag at ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer yn hanfodol.

Uwch Weithiwr Cymdeithasol Rhan-amser Dros Dro (18.5 awr yr wythnos) (dyddiad cau: 10/04/20)

£37,849 - £39,782 y flwyddyn (pro rata). Mae Maethu Abertawe yn wasanaeth maethu awdurdod lleol blaenllaw a leolir yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 10/04/20)

Gradd 8, £28,785-£32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878-£36,876 y flwyddyn. Mae'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yn chwilio am berson brwdfrydig a hyderus i fod yn rhan o dîm amlddisgyblaethol sy'n darparu gofal, cymorth a chyngor i bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl cymhleth.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 30/06/20)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878 -£36,876 y flwyddyn. Mae nifer o gyfleoedd cyffrous wedi codi ar gyfer cynllunio gofal parhaol gyda Gweithwyr Cymdeithasol Gofal â Chymorth yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM