Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Syrfëwr Prosiect (dyddiad cau: 06/07/18)

£32,233 - £36,153 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaeth Adeiladau ac Eiddo Corfforaethol hyn chwilio am Syrfëwr Prosiect brwdfrydig sydd â chymwysterau addas.

Gweithiwr Cyflenwi Gofal Plant (dyddiad cau: 25/06/18)

£17,391 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am staff cyflenwi hyblyg i ymuno â'n tîm Gweithwyr Gofal Plant i weithio yn Ninas a Sir Abertawe.

Rheolwr Prosiectau Contractau Graddedig (dyddiad cau: 13/07/18)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn. Mae'r Adran Rheoli gwastraff yn chwilio am weithiwr graddedig brwdfrydig i gyflawni rôl rheoli contractau a phrosiectau.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

Cyflog £8.90 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

£17,173, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Swyddog Cymorth Partneriaeth Diogelwch Cymunedol a Chyllid (dyddiad cau: 03/07/18)

£17,391 - £18,319 y flwyddyn.Rydym yn chwilio am unigolyn a all gynorthwyo'r Tîm Partneriaethau, Perfformiad a Chomisiynu.

Ymgynghorydd Her (dyddiad cau: 09/07/18)

£86,719 y flwyddyn/pro rata. Cyswllt tymor penodol, uchafswm o 27 diwrnod ar Soulbury Pwynt graddfa 47. Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Ymgynghorydd Her uwchradd i chwarae rhan ganolog mewn tîm Gwella Addysg cryf ac i godi safonau addysg ar draws ysgolion uwchradd Abertawe.

Uwch Swyddog Cynllunio (dyddiad cau: 06/07/18)

£32,233 - £36,153 y flwyddyn.Mae cyfle wedi codi i Uwch Swyddog Cynllunio Profiadol ymuno â'r Tîm Ardal 2 a Thîm Dinas a Sir Abertawe, Datblygu, Cadwraeth a'r Adran dros Gynllunio. Swydd dros dro yw hon am 12 mis.

Ceidwad Canol y Ddinas dros dro tan 31/03/19 (dyddiad cau: 06/07/18)

£20,541 - £23,111 y flwyddyn.Mae Tîm Rheoli Canol Dinas Cyngor Abertawe, mewn cydweithrediad ag AGB (Ardal Gwella Busnes) Abertawe yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, ymarferol a threfnus dros ben i lenwi swydd Ceidwad Canol Dinas er mwyn ymuno â'r Gwasanaeth Ceidwaid Canol Dinas sydd wedi eu sefydlu. Mae'r swydd hon yn un dros dro tan 31 Mawrth 2019.

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (dyddiad cau: 06/07/18)

£16,946 y flwyddyn/pro rata. Mae Theatr y Grand / Neuadd Brangwyn yn chwilio am gynorthwyydd gwasanaeth cwsmer ymrwymedig i weithio ar ddull cyflenwi ar draws y 2 leoliad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM