Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF) [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook (Yn agor ffenestr newydd) neu dilynwch ni ar Twitter (Yn agor ffenestr newydd) i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Seicolegydd Addysg Locwm (llawn-amser neu ran-amser)

Yn sgil galw cynyddol, mae Gwasanaeth Seicoleg Addysg Abertawe (EPS) yn chwilio am seicolegydd addysg locwm (LEP).

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £12.00 yr awr. Cyflogir Cynorthwyydd Personol Gofal Cymdeithasol i gefnogi unigolyn i fyw mor annibynnol â phosib. Mae amrywiaeth o swyddi ar gael yn ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oed (gan gynnwys plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Swyddog Marchnata Digidol (dyddiad cau: 15/02/24)

£29,777 - £33,024 y flwyddyn. Cytundeb dros dro yw hwn hyd at 31 Mawrth 2025 ar gyfer Swyddog Marchnata Digidol.

Cynorthwyydd Llwyfan Wrth Gefn (dyddiad cau: 30/06/24)

£23,114 y flwyddyn pro rata. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Cynorthwyydd Llwyfan Wrth Gefn (Contract Dim Oriau) yn adeiladau mawreddog Theatr y Grand a Neuadd Brangwyn.

Rheolwr Dylunio Pensaernïol (dyddiad cau: 10/06/24)

£48,474 - £52,591 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egnïol a hunangymhellol sy'n gallu dangos eu gallu i addasu'n gyflym i sefyllfaoedd heriol wrth barhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel gan gadw at raglenni, cyllidebau ac amserlenni.

Swyddog Safonau Masnach : Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

£38,223 - £42,403 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am naill ai Swyddog Iechyd yr Amgylchedd neu Swyddog Safonau Masnach cymwys, i ymuno â'n tîm.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 27/05/24)

£25,979- £28,770 y flwyddyn pro rata. Mae ein Cynorthwywyr Gofal Cymunedol yn darparu gofal a chefnogaeth i helpu pobl i gyflawni canlyniadau cadarnhaol, byw'n dda, adennill annibyniaeth a/neu aros yn annibynnol yn eu cartref eu hunain ac yn eu cymuned.

Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr-agored (dyddiad cau: 02/07/24)

£25,979 y flwyddyn (pro-rata). Dyma gyfle unigryw, fydd yn ddelfrydol ar gyfer gweithiwr ieuenctid neu hamdden profiadol a hoffai symud i weithio gyda gweithgareddau anturus; byddai'r rôl hon hefyd yn addas ar gyfer ymarferwyr gweithgareddau awyr-agored profiadol sy'n awyddus i ddatblygu sgiliau ym maes gweithgareddau awyr-agored addysgol a therapiwtig.

Gosodwr Cae Chwarae - Gweithiwr Cynnal a Chadw Parciau (dyddiad cau: 27/05/24)

£25,979 - £28,770 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi o fewn y Gwasanaeth Parciau i weithio mewn tîm pwrpasol sy'n cynorthwyo gyda gosod a chynnal a chadw offer y parc chwarae mewn dros 90 o leoliadau ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Gosodwr Parc Chwarae Cynorthwyol (dyddiad cau: 27/05/24)

£23,500 - £23,893 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi o fewn y Gwasanaeth Parciau i weithio mewn tîm pwrpasol sy'n cynorthwyo gyda gosod a chynnal a chadw offer y parc chwarae mewn dros 90 o leoliadau ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Prif Seicolegydd Addysg (closing date: 13/06/24)

£66,425 - £72,966 per year (gan gynnwys 3 SPA) Soulbury B pwynt 7-12 + SPAs lle bo'n gymwys.

Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol (dyddiad cau: 07/06/24)

£46,464 - £47,420 y flwyddyn. Dyma gyfle cyffrous i Weithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol ym maes defnyddio sylweddau (ar gontract cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2026 i ddechrau) o fewn y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd, Cymorth i Deuluoedd, Abertawe - lle gwych i fyw ac i weithio yno.

Swyddog Gofal Preswyl x 4 (dyddiad cau: 27/05/24)

£25,979 - £28,770 y flwyddyn (pro-rata). Dyma gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm yn yr Hollies i weithio fel Swyddog Gofal Preswyl yn barhaol. Rydym yn recriwtio ar gyfer 4 swydd x 21 awr.

Cynorthwyydd Llyfrgell a Gwybodaeth (dyddiad cau: 28/05/24)

£23,500- £23,893 y flwyddyn. Cynorthwyydd llyfrgell a gwybodaeth x 5 (rhan-amser, dros dro)

Swyddog Cyflogres a Phensiynau (dyddiad cau: 29/05/24)

£24,294 - £25,119 y flwyddyn. Swyddog Cyflogres llawn-amser dros dro.

Gofalwr Ystadau (dyddiad cau: 30/05/24)

£23,500 - £23,893 y flwyddyn. Cynorthwyo'r Rheolwr Gwasanaethau Cefnogi Cymdogaeth a Rheoli Ystadau i ddarparu gwasanaeth gofalu i sicrhau bod ystadau cyngor yr Awdurdod yn lân ac yn ddiogel.

Swyddog Refeniw(dyddiad cau: 30/05/24)

£25,979 - £28,770 y flwyddyn. Mae'r Adain Refeniw am recriwtio Swyddog Refeniw i gynorthwyo gyda chasglu ac adennill Treth y Cyngor. Swydd amser llawn (37 awr) dros dro yw hon tan 14 Ionawr 2026.

Swyddog Gofal Preswyl (dyddiad cau: 31/05/24)

£25,979 - £28,770 y flwyddyn pro rata. Swyddog Gofal Preswyl - Rose Cross House - 28 awr - Gwasanaethau Pobl Hŷn - Gwasanaeth Preswyl a Seibiant.

Swyddog Arweiniol - Cwricwlwm, Dysgu ac Addysgu (dyddiad cau: 03/06/24)

£58,308 - £62,440 (+3SPA). Mae gennym gyfle cyffrous i uwch ymarferydd ymuno â'r tîm gwella ysgolion. Mae'r rôl yn cael ei hariannu gan Grant Addysg Awdurdod Lleol (GAAL) blynyddol Llywodraeth Cymru.

Ymarferydd Seicoleg Arbenigol (dyddiad cau: 19/06/24)

£58,210 i £68,235 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Uwch Ymarferydd Seicoleg Tra Arbenigol i weithio o fewn y tîm therapiwtig mewn Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio.

Arweinydd Tîm Canol y Ddinas (Datblygu ac Adfywio Ffisegol) (dyddiad cau: 06/06/24)

£48,474 - £52,591 y flwyddyn. Cyfle cyffrous i ymuno â thîm Adfywio Dinas Cyngor Abertawe sy'n gyfrifol am gyflawni cynlluniau ailddatblygu sylweddol yng nghanol y ddinas a'r cyffiniau, mae datblygiadau diweddar wedi cynnwys darparu Arena â lle i 3,500 o bobl, 2 faes parcio aml-lawr, llety preswyl a pharc arfordirol ym Mae Copr, prosiect seilwaith Ffordd y Brenin a gwelliannau i'r parth cyhoeddus yn Stryd y Gwynt.

Swyddog Gwasanaethau Byw'n Annibynnol (dyddiad cau: 06/06/24)

£25,979 - £28,770 y flwyddyn. Swydd rheng flaen yw hon sy'n darparu cefnogaeth lefel isel i Bobl Hŷn sy'n byw yn un o Gynlluniau Byw'n Annibynnol y Gwasanaeth Tai i'w galluogi i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Rheolwr Gwasanaethau Cleientiaid (dyddiad cau: 07/06/24)

£43,421 - £47,420 y flwyddyn. Swydd wag ar gontract cyfnod penodol o ddwy flynedd ar gyfer Syrfëwr Siartredig Ymarfer Cyffredinol Cymwysedig.

Arbenigwr Perfformiad - Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu (dyddiau cau: 10/06/24)

£51,425 - £56,976 (+3SPA). Mae gennym gyfle cyffrous i athro ymuno â'r tîm gwella ysgolion. Mae'r rôl yn cael ei hariannu gan Grant Addysg Awdurdod Lleol (GAAL) blynyddol Llywodraeth Cymru.

Arbenigwr Perfformiad - Mathemateg/Rhifedd (dyddiau cau: 10/06/24)

£51,425 - £56,976 (+3SPA). Mae gennym gyfle cyffrous i athro ymuno â'r tîm gwella ysgolion. Mae'r rôl yn cael ei hariannu gan Grant Addysg Awdurdod Lleol (GAAL) blynyddol Llywodraeth Cymru

Ariannwr Swyddfa Docynnau achlysurol (dyddiad cau: 31/03/25)

£23,114 - £23,114 y flwyddyn pro rata. Mae cyfle wedi codi yn Theatr y Grand / Neuadd Brangwyn am Ariannwr Swyddfa Docynnau proffesiynol ac ymroddedig ar sail rhyddhad.

Cydlynydd Digidol Tai (dyddiad cau: 06/06/24)

£33,945 - £37,336 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Gydlynydd Digidol yn yr Adran Tai. Mae nifer o brosiectau digidol mawr ar y gweill a bydd y rôl hon yn chwarae rhan annatod wrth eu gweithredu a moderneiddio'r ffordd y caiff y gwasanaeth ei ddarparu.

Swyddog Cyflawni Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (WESP) (dyddiad cau: 14/06/24)

£38,223 - £42,403 y flwyddyn. Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig oruchwylio'r gwaith o gyflawni Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) Abertawe a chwarae rhan allweddol mewn cynyddu a gwella cynllunio'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn ein hardal.

Arweinydd Tîm y Dreth Gyngor - Rheolwr x2 (dyddiad cau: 14/06/24)

£38,223 - £42,403 y flwyddyn. Mae'r Adran Refeniw yn awyddus i recriwtio Arweinydd/Rheolwr tîm y Dreth Gyngor sydd â phrofiad o weinyddu a chasglu'r Dreth Gyngor. 1 x swydd amser llawn (37 awr) dros dro tan 24 Medi 2025, gyda phosibilrwydd ei hestyn ymhellach ac 1 x swydd barhaol amser llawn.

Gweithredwr Sbwriel/Ailgylchu x20 (dyddiad cau: 07/06/24)

£23,500 to £23,893 y flwyddyn. Mae cyfleoedd wedi codi yn adran Rheoli Gwastraff ein Cyfarwyddiaeth Lleoedd.

Swyddog Datblygu'r Hyb Ieuenctid (dyddiad cau: 10/06/24)

£29,777 - £33,024 y flwyddyn. Ydych chi'n frwd dros wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc 11 - 18 oed yn Abertawe? Rydym yn awyddus i benodi unigolyn sy'n greadigol, yn llawn cymhelliant ac yn frwd dros weithio gyda staff a phobl ifanc.

Weldiwr/Saernïwr (dyddiad cau: 10/06/24)

£29,777 to £33,024 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i weithio fel Weldiwr/Saernïwr yn ein depo yng Nghlydach.
Close Dewis iaith