Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Gweithiwr Cymdeithasol (Swyddi Parhaol a Dros Dro ar Gael) (dyddiad cau: 30/07/2021)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn (newydd gymhwyso) / £33,782 - £37,890 y flwyddyn. Rydym yn eich croesawu i wneud cais am un o'r cyfleoedd gwaith cymdeithasol amrywiol yn y Gwasanaethau Oedolion, ar draws ystod o rolau sy'n cynnig contractau parhaol, cyfnod penodol a dros dro gydag amrywiaeth o opsiynau ar gyfer hyblygrwydd.

Prif Swyddog Trawsnewid (dyddiad cau: 05/08/21)

£48,868.00 - £53,065.00 y flwyddyn. Mae cyfle ar gael i'r ymgeisydd cywir gyflenwi dros absenoldeb mamolaeth y Prif Swyddog Trawsnewid yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Swyddog Gofal Plant Preswyl (dyddiad cau: 29/07/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, diwyd llawn cymhelliant i gefnogi pobl ifanc rhwng 10 a 18 oed sydd wedi arddangos ymddygiad heriol a/neu sydd wedi profi trawma, esgeulustod a cham-drin.

Mentor Cyflogaeth x2 (dyddiad cau: 30/07/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Caiff y swydd eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae swydd amser llawn, 37 awr, yn cael eu hysbysebu ar ffurf cyfnod sefydlog tan 31 Rhagfyr 2021, yn amodol ar gyllid grant.

Swyddog Datblygu Partneriaethau, Cymunedau a Chyrchfannau (dyddiad cau: 30/07/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn Mae'r adran PCCh yn ceisio recriwtio unigolyn arloesol i'w dîm ehangach sydd newydd ei sefydlu.

Glanhawr Swyddfa Dai Ardal Canol y Ddinas (dyddiad cau: 30/07/21)

£18,562 y flwyddyn (pro rata). Mae'r adran glanhau eiddo/cyfleusterau corfforaethol yn ceisio recriwtio person dibynadwy a hyblyg i ychwanegu at ei dîm glanhau yn Swyddfa Dai Ardal Canol y Ddinas.

Arbenigwr Ymyrraeth (dyddiad cau: 30/07/21)

£38,890 - £40,876 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Arbenigwr Ymyrraeth (Uwch Ymarferydd) yn ein Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) sydd wedi'i leoli yn y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd yn Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Prentis Gweithiwr Cymorth Dydd (30 awr yr wythnos, dros dro am 2 flynedd) (dyddiad cau: 30/07/21)

Blwyddyn 1 £13,775 y flwyddyn, blwyddyn 2 £17,250 y flwyddyn (yn amodol ar adolygiad). Mae Gwasanaeth Dydd Sant Ioan yn chwilio am Brentis Gweithiwr Cymorth Dydd deinamig, brwdfrydig llawn cymhelliant i weithio yn rhan o'n tîm i ddarparu gwasanaeth o safon i bobl hŷn.

Cydlynydd TESSA Dros Dro (dyddiad cau: 03/08/2021)

£33,782 i £37,890 y flwyddyn. Byddwch yn ymuno â grŵp o weithwyr proffesiynol ymroddedig a brwdfrydig sy'n gweithio'n galed i drawsnewid ein gwasanaethau. Rydym wedi buddsoddi ymhellach yn ein gwasanaethau cymorth mabwysiadu ac wedi'u had-drefnu gydag agenda gyffrous a heriol i'w chyflawni.

Cyngor Cymuned Three Crosses: Clerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol y Cyngor Cymuned (dyddiad cau: 06/08/21)

Swydd-ddisgrifiad - Oriau: 8 yr wythnos. Llun - Gwe. Graddfa Gyflog yn seiliedig ar y Cyd-gyngor Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol.

Cydlynydd Dynodedig Anghenion Dysgu Ychwanegol yr Awdurdod Lleol (dyddiad cau:03/08/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i dri unigolyn hynod drefnus, brwdfrydig llawn cymhelliant sy'n angerddol am sicrhau canlyniadau o ansawdd uchel i ddiwallu anghenion plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Cyfreithiwr (dyddiad cau: 04/08/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Cyfreithiwr Gofal Plant a fydd yn dal ei lwyth achosion ei hun ac yn cynnal ei eiriolaeth ei hun yn y Llys Ynadon.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 04/08/21)

£38,890 - £40,876 y flwyddyn. Mae Maethu Abertawe yn wasanaeth Maethu Awdurdod lleol blaenllaw sydd wedi'i leoli yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd. Mae swydd wag amser llawn dros dro i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth wedi codi yn y tîm ac rydym yn awyddus i benodi Uwch Ymarferydd i ymuno â'n gwasanaeth ffyniannus.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 04/08/21)

£38,890- £40,876 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm deinamig, yn enwedig o ran datblygiadau tîm megis Nodi Gofalwyr Teulu a Ffrindiau yn Gynnar.

Swyddog Cymorth Brysbennu Cymunedau am Waith (dyddiad cau: 05/08/21)

£25,481.00 - £28,672.00 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae'r Awdurdod yn bwriadu recriwtio 2 Swyddog Cymorth Brysbennu Cymunedau am Waith.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau: 05/08/21)

£20,092- £20,903 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd ar gyfer Swyddog Clercyddol Tîm yn y Tîm Trawsnewid

Glanhawr - Neuadd y Guildhall (dyddiad cau: 10/08/21)

£18,562 y flwyddyn pro rata. Yr adran glanhau eiddo/cyfleusterau corfforaethol yn ceisio recriwtio person dibynadwy a hyblyg i ychwanegu at ei dîm glanhau yn llysoedd Neuadd y Ddinas.

Opsiynau Tai - Glanhawr (dyddiad cau: 10/08/21)

£18,562 y flwyddyn pro rata. Mae'r isadran Glanhau eiddo/cyfleusterau corfforaethol yn awyddus i recriwtio person dibynadwy a hyblyg i'w ychwanegu at ei thîm glanhau yn Opsiynau Tai Abertawe.

Dadansoddwr Data (dyddiad cau: 10/08/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Ddadansoddwr Data yn ein Tîm Dysgu ac Arloesi newydd o fewn y Gwasanaethau i Blant a'r Teulu, Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM