Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddi Gwag Cynorthwywyr Cefnogi Byw'n Annibynnol

Mae amryw o swyddi cynorthwywyr cymorth ar gael yn ardal Abertawe i roi cymorth i unigolion fyw mor annibynnol â phosibl. Gall ein cleientiaid fod o bob oedran, cefndir ac â gwahanol anableddau.

Uwch Beiriannydd Draenio (dyddiad cau: 11/11/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae Adran Priffyrdd a Chludiant y Cyngor yn ceisio penodi Uwch Beiriannydd i weithio yn yr Is-adran Draenio a Rheoli'r Arfordir.

Tîm Blynyddoedd Cynnar: Cynorthwyydd Rhaglenni (dyddiad cau: 04/11/21)

£19,312 - £19,698 y flwyddyn. Rydym yn ceisio penodi cynorthwyydd rhaglenni profiadol a rhagweithiol i gydweithio â'n tîm ar ddatblygu prosiectau a rhaglenni Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae yn effeithiol.

Seicolegydd Addysg (dyddiad cau: 26/10/21)

1 - 6 + o bwyntiau SPA Soulbury y flwyddyn. Mae'r Awdurdod yn chwilio am Seicolegydd Addysg newydd i ymuno â'n Tîm Atal ac Ymyrraeth Gynnar newydd yn yr Uned Cymorth Ymddygiad.

Swyddog Cymorth Technegol x 3 (dyddiad cau: 26/10/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae adran Priffyrdd a Chludiant Cyngor Abertawe yn ceisio penodi dau Swyddog Cymorth Technegol.

Cynorthwyydd Gofal Nos Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Teithwyr Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£18,562 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Swyddog Gofal Nos Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£21,748 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£18,933 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£18,562 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Swyddog CDM (dyddiad cau: 26/10/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am aelod hanfodol o'r tîm sy'n ymfalchïo yn eu sefydliad, gan roi sylw i fanylion, dycnwch a phenderfyniad er mwyn ymgymryd â'r rôl amrywiol a diddorol hon.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 26/10/21)

£38,890 - £40,876 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag am gyfnod hir ac uwch ymarferydd gwaith cymdeithasol yn y Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol. Dylai fod gan ymgeiswyr gymhwyster gwaith cymdeithasol cydnabyddedig a'u bod wedi eu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau: 26/10/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i Swyddog Clercyddol Tîm gefnogi'r Cynghorydd Rheoli Absenoldeb.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau: 26/10/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i nifer o Swyddogion Clercyddol Tîm ar draws y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ac Oedolion.

Derbynnydd (dyddiad cau: 27/10/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd yn bennaf â dyletswyddau Derbyn a Gweinyddu ar gyfer y Gwasanaeth Parciau a Glanhau ac yn cyflawni'r holl ddyletswyddau clerigol/teipio ar gyfer yr adran, gan sicrhau'r safon uchaf o ddarparu gwasanaethau bob amser.

Gyrrwr Lafurwr (dyddiad cau: 28/10/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyflawni dyletswyddau person Iard yn bennaf e.e. cymryd a dosbarthu eitemau storfeydd â llaw neu gyda fforch godi.

Gweithiwr Prosiect (dyddiad cau: 28/10/21)

£25,481.00 - £28,672.00 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Weithiwr Prosiect Cyfiawnder Ieuenctid parhaol o fewn Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe.

Arweinydd Dysgu ar gyfer Cymhwysedd Digidol (dyddiad cau: 29/10/21)

£59,625 - £62,653 y flwyddyn (Soulbury 19-22+3 pwynt AGA). Mae Cyfarwyddiaeth Addysg Cyngor Abertawe yn chwilio am Arweinydd Dysgu ar gyfer Cymhwysedd Digidol i weithio yn ein timau Cyfnod Cynradd ac Uwchradd.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/03/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae gennym amrywiaeth o gontractau parhaol, dros dro a chyflenwi ar gael a'r tâl yn dechrau yn £10.41 yr awr.

Gofalwr Lefel 3 (dyddiad cau: 28/10/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn (pro rata). Mae Dechrau'n Deg Seaview yn ceisio penodi gofalwr i weithio o fewn tîm bach i sicrhau bod y ganolfan yn ddiogel, yn lân ac yn hygyrch i'r staff a'r cyhoedd.

Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (dyddiad cau: 29/10/21)

£17,842 y flwyddyn (pro rata). Mae cyfle wedi codi yn Theatr y Grand / Neuadd Brangwyn ar gyfer Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid proffesiynol ac ymroddedig sy'n gallu darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, sgiliau arsylwi a brwdfrydedd i'r tîm. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn hyblyg.

Blaenberson - Gweithdy a Gosodwr (dyddiad cau: 29/10/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn pro rata (18.5 awr) a £25,481 - £28,672 y flwyddyn pro rata (18.5 awr). Mae'r Gwasanaeth Parciau a Glanhau yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio'n amser llawn dros ddwy swydd, 50% yn Blaenberson Gweithdy a 50% yn Osodwr o fewn tîm y gweithdy sydd wedi'i leoli yn Home Farm ym Mharc Singleton ar hyn o bryd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyflawni'r 2 rôl am gyfnod o ddwy flynedd, gan ddysgu o'r Blaenberson presennol yn barod i ymgymryd â rôl Blaenberson yn amser llawn amser pan fydd y ddyletswydd yn ymddeol.

Swyddog Cyswllt Cyflogwyr Dros Dro (dyddiad cau: 29/10/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae'r swydd hon wedi ei lleoli yn y Tîm Datblygu Economaidd a Chyllido Allanol, sy'n rhan o'r is-adran Cynllunio ac Adfywio Dinesig.

Swyddog Rhaglen Cyllid Allanol Dros Dro (dyddiad cau: 29/10/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â gwasanaeth sy'n ehangu'n barhaus, lle mae Cyngor Abertawe wrthi'n trosglwyddo o raglenni a ariennir gan yr UE i ystod o gyfleoedd ariannu a buddsoddi allanol sy'n helpu i gyflawni ein huchelgeisiau adfywio economaidd, blaenoriaethau corfforaethol a gweledigaeth ar gyfer Abertawe.

Glanhawr Gorsaf Fysiau - Gofalwr Toiledau (dyddiad cau: 29/10/21)

£18,562 y flwyddyn. Mae angen glanhawyr brwd, dibynadwy, gweithgar a chydwybodol a hoffai chwarae rôl allweddol wrth gynnal amgylchedd diogel a hylan yng Ngorsaf Fysiau Dinas Abertawe.

Uwch Weithiwr Cymorth Iechyd y Cyhoedd (dyddiad cau: 03/11/21)

£21,748 - £24,291 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus a brwdfrydig iawn i arwain tîm bach sy'n darparu cymorth a swyddogaethau gweinyddol ar draws yr ystod o wasanaethau Iechyd Cyhoeddus.

Swyddog Iechyd a Lles Emosiynol Dros Dro x 2 (dyddiad cau: 04/11/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Os ydych chi'n mwynhau cefnogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial llawn, byddai Cyngor Abertawe'n croesawu eich diddordeb a'ch cais i'r swyddi hyn.

Gweithiwr Hyb Ieuenctid Rhan-amser x 2 (Dros dro tan 31/03/22) (dyddiad cau: 04/11/21)

£18,933 y flwyddyn (pro-rata). Mae cynnig gwaith ieuenctid Abertawe (Evolve), yn cynnal rhwydwaith o 5 Canolfan Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 11 oed - 18 oed, ar draws Dinas a Sir Abertawe, gyda chyfleusterau yng Ngorseinon, Stadwen, Townhill, Brynhyfryd a Blaen-y-maes.

Ymgynghorydd Cyswllt Cwsmeriaid (Wyneb yn Wyneb) (dyddiad cau: 04/11/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Rydym am recriwtio Cynghorydd Cyswllt Cwsmeriaid brwdfrydig i'n Canolfan Cyswllt Wyneb yn Wyneb brysur a all ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ar gyfer ystod eang o faterion.

Uwch Swyddog Cynllunio (dyddiad cau: 14/11/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae'r swydd yn gyfle cyffrous i ymuno â'n Gwasanaeth Cynllunio uchel ei barch a gweithio ochr yn ochr â thimau cyfeillgar a brwdfrydig sy'n cyflawni agenda cynllunio strategol uchelgeisiol y Cyngor ar gynllunio a chreu lle.

Technegydd Cynllunio Dros Dro (dyddiad cau: 14/11/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae'r swydd yn gyfle cyffrous i ymuno â'n Gwasanaeth Cynllunio uchel ei barch a gweithio ochr yn ochr â thimau cyfeillgar a brwdfrydig sy'n cyflawni agenda cynllunio strategol uchelgeisiol y Cyngor ar gynllunio a chreu lleoedd.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 03/11/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn (pro rata) (Newydd Gymhwyso.) £33,782 - £37,890 y flwyddyn (pro rata) (Wedi Cymhwyso'n Llawn). Mae swydd gwaith cymdeithasol rhan-amser 18.5 awr (parhaol) wedi codi yn y Tîm Iechyd Meddwl Pobl Hŷn. Rhaid bod gan ymgeiswyr Gymhwyster Proffesiynol a rhaid iddynt fod wedi'u Cofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru.

Gweithiwr Proffesiynol Atgyfeirio Ymarfer Corff NERS (dyddiad cau: 03/11/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn pro rata. Mae cyfle cyffrous wedi codi oddi mewn i dîm Chwaraeon ac Iechyd y Gwasanaeth Diwylliannol i benodi unigolyn brwdfrydig iawn yn Weithiwr Proffesiynol Atgyfeirio Ymarfer Corff.

Gweithiwr Arweiniol Cymorth Cynnar Dros Dro (dyddiad cau: 04/11/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Os ydych chi'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i gyflawni eu potensial llawn, efallai mai Cyngor Abertawe yw'r union wasanaeth i chi yn unig.

Cynorthwyydd Cyllid Allanol Dros Dro (dyddiad cau: 05/11/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â gwasanaeth sy'n ehangu o hyd, lle mae Cyngor Abertawe wrthi'n trosglwyddo o raglenni a ariennir gan yr UE i ystod o gyfleoedd ariannu a buddsoddi allanol sy'n helpu i gyflawni ein huchelgeisiau adfywio economaidd, blaenoriaethau corfforaethol a gweledigaeth ar gyfer Abertawe.