Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddi gwag Bargen Ddinesig Bae Abertawe (dyddiad cau: 23/09/19)

Swyddi gwag sydd ar gael gyda Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Cydlynydd Dros Dro Busnes Iechyd a Diogelwch a'r Gyllideb (am 12 mis) (dyddiad cau: 25/09/19)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Mae gan y Gwasanaeth Iechyd, Diogelwch a Rheolaeth Frys a Llesiant swydd wag ar gyfer Cydlynydd Busnes, dros dro, amser llawn (37 awr), sy'n gweithio mewn gwasanaeth amrywiol, bywiog, sy'n n ceisio recriwtio Cydlynydd deinamig sy'n awyddus i gymryd y cyfle i ddatblygu gyda'r gwasanaeth.

Rheolwr Datblygu Rhanbarthol Bae'r Gorllewin - Maethu (dyddiad cau: 26/09/19)

£42,683 - £46,582 y flwyddyn. Mae Bae'r Gorllewin yn recriwtio Rheolwr Datblygu Rhanbarthol i gael cyfrifoldeb arweiniol am ddatblygu a gweithredu rhaglen waith ranbarthol ar gyfer gwasanaethau maethu.

Prif Reolwr Gweithrediadau (dyddiad cau: 27/09/19)

£42,683 - £46,582 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol a deinamig sy'n credu mewn ysgogi a grymuso eu gweithwyr.

Rheolwr Ar Ffiniau Gofal (dyddiad cau: 03/10/19)

£42,683 i £46,582 y flwyddyn Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn Abertawe i arwain tîm arloesol Ar Ffiniau Gofal newydd.

Uwch Swyddog Cymorth Iechyd y Cyhoedd (dyddiad cau: 03/10/19)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i benodi Uwch Swyddog Cymorth Iechyd y Cyhoedd i'r Tîm Cymorth Iechyd y Cyhoedd.

Therapydd Galwedigaethol (dyddiad cau: 03/10/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn Mae'r Gwasanaeth yn canolbwyntio ar atal derbyniadau diangen i'r ysbyty neu ofal hirdymor a chynorthwyo gyda rhyddhau cleifion yn brydlon o'r ysbyty pan fo'n briodol. Bydd hefyd angen i chi ymdrin â materion cymhleth o ran codi a chario i helpu cleientiaid i aros yn eu cartref eu hunain.

Gyrrwr Dros Dro (12 mis) x3 (dyddiad cau: 03/10/19)

£18,795 to £19,171 pro rata. Mae'r depo cludiant cleientiaid yn Fforest-fach yn gweithredu tua 70 o gerbydau.

Rheolwr Prosiectau Digidol a Thrawsnewid Dros Dro (dyddiad cau: 03/10/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Dros dro am 12 mis. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried recriwtio rheolwr prosiect i ymuno â'n tîm craidd a helpu i gyflawni ein rhaglen ddigidol a thrawsnewid.

Gweithiwr Cymdeithasol (PDG) (dyddiad cau: 04/10/19)

Gradd 8, £28,785-£32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878-£36,876 y flwyddyn. Rydym yn hysbysebu am Ymarferydd o Weithiwr Cymdeithasol parhaol yn ein canolfannau cynllunio gofal â chymorth. Rydym wedi ailgynllunio ein timau cynllunio gofal â chymorth yn unol â'r model adfer gwaith cymdeithasol i gynnig cymorth a datblygiad proffesiynol ychwanegol i weithwyr cymdeithasol.

Swyddog Cymorth Iechyd y Cyhoedd Rhan-amser (17 awr yr wythnos) (dyddiad cau: 04/10/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Cymorth Iechyd y Cyhoedd Rhan-amser i weithio am 17 awr yr wythnos i'r Tîm Cymorth Iechyd y Cyhoedd.

Uwch Arweinydd ALNU (Seicoleg) (dyddiad cau: 11/10/19)

£55,040 - £58,050 y flwyddyn (gyda'r potensial ar gyfer pwyntiau SPA yn amodol ar berfformiad). Rydym yn ceisio penodi unigolyn rhagorol i ddarparu arweinyddiaeth effeithiol a rheoli'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg a'r Tîm Cymorth Dysgu.

Goruchwylydd Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/12/19, parhaus)

£18,065 pro-rata. Rydym wrthi'n ceisio recriwtio Goruchwylwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe er mwyn sicrhau croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM