Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddi Bae'r Gorllewin (cyngor arall)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner Bae'r Gorllewin.

Arbenigwr Perfformiad (ADY) (dyddiad cau: 28/09/18)

Soulbury - telerau ac amodau cyfredol secondiad. Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am athro deinamig a chreadigol gyda phrofiad o addysgu disgyblion sydd â rhychwant eang o anghenion dysgu ychwanegol i ymuno â'n tîm yn yr uned Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Parhaol Rhan Amser (18.5 awr) Gweithiwr Cymdeithasol Gwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin (dyddiad cau: 28/09/18)

£32,233 - £36,153 y flwyddyn. Mae cyfle ar gyfer unigolyn cymwys a phrofiadol i ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig a brwdfrydig sy'n weithgar ac yn gefnogol. Mae'r swydd hon wedi ei lleoli yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot.

Llawn Amser Dros Dro Gweithiwr Cymdeithasol Gwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin (dyddiad cau: 28/09/18)

£32,233 - £36,153 y flwyddyn. Mae cyfle dros dro am gyfnod o 6 mis; ystyrir secondiad ar gyfer unigolyn cymwys a phrofiadol i ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig a brwdfrydig sy'n weithgar ac yn gefnogol. Mae'r swydd hon wedi ei lleoli yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot.

Dadansoddwr Prosesau Busnes Dros Dro (12 mis) (dyddiad cau: 01/10/18)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn. Rydym yn ceisio penodi Dadansoddwr Prosesau Busnes amser llawn o fewn y Gwasanaethau Digidol a Thrawsnewid.

Cynorthwyydd Llyfrgell a Gwybodaeth (dyddiad cau: 02/10/18)

£17,391 - £18,319 y flwyddyn. Mae gennym nifer o swyddi Cynorthwywyr Llyfrgell sydd ag oriau amrywiol ac mewn lleoliadau amrywiol.

Uwch Ymarferwr Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 04/10/18)

£37,107 - £39,002 y flwyddyn. Os ydych yn mwynhau cefnogi plant a theuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe'r union wasanaeth i chi.

Swyddog Ymgysylltu a Chymorth i Gyfranogwyr (rhan amser) (dyddiad cau: 04/10/18)

£23,866 - £27,358 y flwyddyn (pro rata). Mae Cyngor Abertawe yn awyddus i recriwtio Swyddog Ymgysylltu a Chymorth i Gyfranogwyr rhan-amser a fydd yn gweithio ar lefel gymunedol gyda'r Tîm Ffyniant a Lles Oedolion. Ariennir y swydd hon tan 31 Mawrth 2020.

Gweithiwr Cymdeithasol x2 (dyddiad cau: 31/10/18)

£28,221 - £ 31,401 (newydd gymhwyso), £32,233 - £36,153 (cymwys) y flwyddyn. Rydym yn chwilio am berson sy'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i ymuno â'n Canolfannau Cynllunio Gofal â Chymorth.

Uwch Ymarferwr Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 31/10/18)

£37,107 - £39,002 y flwyddyn. Os ydych yn mwynhau cefnogi plant a theuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe'r union wasanaeth i chi.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

Cyflog £8.90 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

£17,173, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Tîm Cymorth Adnoddau - amrywiaeth o swyddi llanw (dyddiad cau: 31/12/18, ongoing)

Cyflogau amrywiol. Bydd yn ofynnol i chi gynorthwyo oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl, angen corfforol neu bobl hŷn, yn unol â'u hanghenion unigol ac mewn amrywiaeth o leoliadau megis lleoliadau preswyl, gwasanaethau gofal dydd, cludiant a chartrefi unigolion ym mhob cwr o Ddinas a Sir Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM