Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddi Bae'r Gorllewin (cyngor arall)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner Bae'r Gorllewin.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 14/12/18)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn (newydd gymhwyso). £32,233 - £36,153 y flwyddyn. Mae gennym swydd ar gael ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol Dros Dro (gydag arian wedi'i sicrhau am chwe mis) yng Nghanolfan Gymunedol Integredig y Gogledd. Mae'r gwaith yn cynnwys rheoli eich llwyth achosion eich hun, a bydd rhai achosion yn gymhleth ac yn heriol, ac yn cynnwys cynnal asesiadau gyda sgiliau ysgrifenedig, llafar a TG da.

Ysgol Pentrehafod: Technegydd TGCh (Dyddiad cau: 14/12/18)

37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn. Pwynt 6 ar y raddfa gyflog sp 21-25 £ 20,541 - £23,111.

Syrfëwr Prosiect X2 (dyddiad cau: 20/12/18)

£32,233 - £36,153 y flwyddyn. Mae dau gyfle wedi codi o fewn y Tîm Dylunio Pensaernïol i Syrfëwr Prosiect sydd â chymwysterau a chymhelliant addas, gyda thuedd at ddylunio pensaernïol, i gynorthwyo gyda'r gwaith o gyflawni ein portffolio gwaith cynyddol.

Cynorthwyydd Nofio Ysgolion (dyddiad cau: 20/12/18)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag Abertawe Actif yn Gynorthwyydd Cyflenwi Nofio Ysgolion. Bydd y swydd yn golygu dysgu nofio i ysgolion cynradd ac uwchradd yn unol â safonau Swim Nofio ac uwch. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ategu tîm cryf uchel ei ddisgwyliadau.

Gweithredwr Gwastraff dan Hyfforddiant x15 (dyddiad cau: 28/12/18)

£17,173 - £17,391 y flwyddyn. Gwasanaeth Rheoli Gwastraff a Gwasanaeth Pharciau a Glanhau Cyngor Abertawe sy'n gyfrifol am gasglu, trin a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar draws yr Awdurdod.

Gweithiwr Cymdeithasol x2 (dyddiad cau: 31/12/18)

£28,221 - £ 31,401 (newydd gymhwyso), £32,233 - £36,153 (cymwys) y flwyddyn. Rydym yn chwilio am berson sy'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i ymuno â'n Canolfannau Cynllunio Gofal â Chymorth.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

Cyflog £8.90 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

£17,173, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Tîm Cymorth Adnoddau - amrywiaeth o swyddi llanw (dyddiad cau: 31/07/19, ongoing)

Cyflogau amrywiol. Bydd yn ofynnol i chi gynorthwyo oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl, angen corfforol neu bobl hŷn, yn unol â'u hanghenion unigol ac mewn amrywiaeth o leoliadau megis lleoliadau preswyl, gwasanaethau gofal dydd, cludiant a chartrefi unigolion ym mhob cwr o Ddinas a Sir Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM