Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Gweithiwr Allweddol y Glasoed x3 (dyddiad cau: 21/11/19)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd yn Abertawe i fod yn rhan o wasanaeth newydd, arloesol ar ffiniau gofal.

Swyddog Cynorthwyo Panelau (dyddiad cau: 21/11/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Cynorthwyo Panelau yn yr Uned Sefydlogrwydd, mae'r rôl gyffrous hon yn golygu cwblhau'r gwaith o weinyddu proses gyfan y panel gan gynnwys trefnu/paratoi ar gyfer sesiynau panel, cymryd cofnodion, cysylltu â gweithwyr proffesiynol a darpar ofalwyr maeth, gan gynorthwyo i ddarparu ystadegau paneli a gwaith gweinyddu sy'n gysylltiedig ag arian.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 26/11/19)

£37,849 - £39,872 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol yn y Pwynt Mynediad Cyffredin.

Swyddog Cymorth Busnes/Cyllid (dyddiad cau: 02/12/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi i Swyddog Cymorth Busnes/Cyllid Amser Llawn oddi mewn i'r Tîm Rheoli Amcangyfrifon a Chyllidebau, Gwasanaethau Oedolion.

Swyddog Gorfodi Sifil (dyddiad cau: 03/12/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae gan Gyngor Abertawe y pwerau i orfodi rheoliadau parcio ledled ardal Abertawe.

Swyddog Dysgu a Datblygu Corfforaethol Dros Dro x 2 (37 awr a 22.2 awr) (dyddiad cau: 03/12/19)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn (pro-rata). Oes gennych chi angerdd dros Ddysgu a Datblygu?

Goruchwylydd Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/12/19, parhaus)

£18,065 pro-rata. Rydym wrthi'n ceisio recriwtio Goruchwylwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe er mwyn sicrhau croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (dyddiad cau 22/11/19)

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â'r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i 31 Hydref 2019 am gyfnod o bedair blynedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM