Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Uwch Weithiwr Cymdeithasol X2 (dyddiad cau: 24/01/2020)

£37,849 - £39,782 y flwyddyn. Gweithredu'n arweinydd a hyrwyddwr arfer gorau gan ddefnyddio dull a methodoleg SOW ac SOS i ddylanwadu ar gyfeiriad gwaith achos a modelu'r ymagwedd gyda staff i sicrhau defnydd cyson o hyn ym mhob agwedd ar waith achos. Ail-hysbysebu. Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais.

Prif Swyddog - Cymorth Integredig i Deuluoedd (dyddiad cau: 28/01/2020)

£47,560 i £51,644 y flwyddyn. Rydym yn hysbysebu rôl newydd a chyffrous i gefnogi'r gwaith parhaus o ddatblygu a gweithredu rhai o'n meysydd gwasanaeth allweddol. Bydd y swydd yn ymuno â'n Grŵp Prif Swyddogion a bydd yn cynnwys rheolaeth strategol a gweithredol o'n canolfannau cymorth cynnar, gwasanaethau drws blaen a thimau Ar Ffin Gofal.

Cynorthwyydd Domestig (Cegin) (dyddiad cau: 28/01/20 )

£18,426 y flwyddyn Byddwch yn gyfrifol am gynorthwyo'r Cogydd a'r Cogydd Cynorthwyol gyda dyletswyddau cyffredinol y gegin a chynorthwyo i ddarparu prydau ar gyfer ymwelwyr â'r canolfannau gweithgareddau.

Swyddog Pobl Ifanc Egnïol Rhan Amser a Dros Dro (dyddiad cau: 28/01/20)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn dymuno penodi unigolyn hynod o frwdfrydig ac ymroddgar i ddatblygu a hwyluso'r rhaglen Pobl Ifanc Egnïol. Bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd chwaraeon i bobl ifanc 0-16 mlwydd oed mewn ysgolion a chlybiau cymunedol ym mhob rhan o Abertawe.

Gweithiwr Glanhau dan Hyfforddiant (dyddiad cau: 29/01/2020)

£18,426 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Rheoli Gwastraff a Glanhau Parciau Cyngor Abertawe yn gyfrifol am gasglu, trin a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar draws yr Awdurdod. Rydym ar hyn o bryd yn ystyried recriwtio 10 hyffofforddai gwastraff a 10 hyfforddai glanhau ar gyfer ein rhaglen yn 2020.

Gweithredydd Gwastraff dan Hyfforddiant (dyddiad cau:29/01/2020)

£18,426 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Rheoli Gwastraff a Glanhau Parciau Cyngor Abertawe yn gyfrifol am gasglu, trin a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar draws yr Awdurdod. Rydym ar hyn o bryd yn ystyried recriwtio 10 hyffofforddai gwastraff a 10 hyfforddai glanhau ar gyfer ein rhaglen yn 2020.

Rheolwr Diogelwch ar y Ffyrdd (dyddiad cau: 07/02/2020)

£42,683 - £46,582 y flwyddyn. Bydd gennych gyfoeth o brofiad ym maes peirianneg diogelwch ar y ffyrdd, gyda chymwysterau proffesiynol priodol i'ch cefnogi yn y rôl heriol a phrysur hon. Byddwch yn arwain timau o beirianwyr rheoli traffig a diogelwch ar y ffyrdd, yn ogystal â goruchwylio swyddogaethau addysg diogelwch ar y ffyrdd, hyfforddiant a chyhoeddusrwydd yn ogystal â'r Gwasanaeth Patrolio Croesfannau Ysgol.

Arolygydd Hawliadau Priffyrdd (dyddiad cau:20/02/2020)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Rydym yn ceisio penodi Arolygydd Hawliadau Priffyrdd. Byddwch yn gweithio'n unigol gyda phrofiad a hunan-gymhelliant mewn tîm Priffyrdd prysur. Byddwch yn cyflawni tasgau amrywiol oddi mewn i Dîm Cymorth Technegol Priffyrdd, a leolir yng Nghlydach. Chi fydd yn gyfrifol am arolygu'r briffordd, a byddwch yn gwneud gwaith gorfodi o dan y Ddeddf Priffyrdd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM