Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddog Iechyd yr Amgylchedd (dyddiad cau: 24/05/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Rydym yn ceisio recriwtio Swyddog Iechyd yr Amgylchedd sydd â chymwysterau addas i weithio yn y tîm bwyd a diogelwch yn Ninas a Sir Abertawe.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 27/05/19)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd ymgymhwyso), Gradd 9, £32,878 - £36,876 y flwyddyn. Rydym yn hysbysebu ar gyfer Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol yn ein canolfannau cynllunio gofal.

Uwch Syrfëwr Prosiectau (dyddiad cau: 28/05/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn Mae cyfle wedi codi oddi mewn i'r Tîm Dylunio Pensaernïol am Uwch Syrfëwr Prosiect cymwys a brwdfrydig, sydd â gogwydd pensaernïol-dylunio, er mwyn cynorthwyo i gyflawni ein portffolio gwaith cynyddol.

Gweithiwr Chwarae Symudol Cyflenwi (dyddiad cau: 28/05/19)

£18,795 y flwyddyn (pro-rata). Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â'r Tîm Chwarae Plant ar batrwm cyflenwi.

Uwch Seicolegydd Plant a Theuluoedd (dyddiad cau: 29/05/19)

£49,175 - £53,961 y flwyddyn. Os ydych chi'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe yr union wasanaeth ar eich cyfer chi.

Gweithiwr Cymdeithasol Dros dro (6 mis) (dyddiad cau: 31/05/19)

Gradd 8, £28,221 - £31,401 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,233-£36,153 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae swydd wag ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol Dros Dro yn y Tîm Pwynt Mynediad Cyffredin.

Swyddog Monitro Contractau Dros Dro (dyddiad cau: 31/05/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Mae cyfle secondiad diddorol tan 31 Mawrth 2020 wedi codi. Byddai profiad a gwybodaeth flaenorol am wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion iau a/neu iechyd meddwl a/neu anabledd dysgu yn fanteisiol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo'r swyddog contractau i weithredu trefniadau contractio a rheoli perfformiad ar gyfer gofal preswyl, byw â chymorth a gwasanaethau cymdeithasol eraill a gomisiynir gan ddarparwyr gwasanaethau yn yr annibynnol sector.

Prif Reolwr Gweithrediadau (dyddiad cau: 04/06/19)

£42,683 - £46,582 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol a deinamig sy'n credu mewn ysgogi a grymuso eu gweithwyr.

Cynorthwyydd Sganio (dyddiad cau: 05/06/19)

£17,364 y flwyddyn Bydd angen sgiliau TG a chyfathrebu da arnoch a dangos y gallu i weithio dan bwysau wrth reoli symiau mawr o waith.

Tîm Cymorth Adnoddau - amrywiaeth o swyddi llanw (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

Cyflogau amrywiol. Bydd yn ofynnol i chi gynorthwyo oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl, angen corfforol neu bobl hŷn, yn unol â'u hanghenion unigol ac mewn amrywiaeth o leoliadau megis lleoliadau preswyl, gwasanaethau gofal dydd, cludiant a chartrefi unigolion ym mhob cwr o Ddinas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn (pro rata). Mae gennym amrywiaeth o gontractau parhaol, dros dro a chontractau rhyddhad sydd ar gael gyda chyflog yn dechrau ar £9.68 yr awr.

Goruchwylydd Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/08/19, parhaus)

£18,065 pro-rata. Rydym wrthi'n ceisio recriwtio Goruchwylwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe er mwyn sicrhau croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM