Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Gweithiwr Cymdeithasol - Aseswr sy'n Canolbwyntio ar Ddeilliannau (dyddiad cau: 24/07/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso)/£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2020 trwy gytundeb am gyfnod penodol neu secondiad. Rydym ni'n falch o gyhoeddi cyfle cyffrous ar gyfer unigolyn egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o Dîm Gweddnewid Bro Morgannwg.

Swyddog Cymorth Prosiectau Dros Dro (dyddiad cau: 25/07/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Cyfle i ymuno â thîm prysur i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth am gyfnod o 14 mis.

Therapydd y Gwasanaeth Mabwysiadu (dyddiad cau: 29/07/19)

£40,760 - £41,675 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi ar gyfer nifer o swyddi datblygu newydd cyffrous oddi mewn i Wasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin

Seicolegydd y Gwasanaeth Mabwysiadu (dyddiad cau: 29/07/19)

£49,175 - £53,961 y flwyddyn. Rydym yn hysbysebu am Seicolegydd llawn amser parhaol mewn datblygiad cyffrous o fewn y Gwasanaeth Mabwysiadu Bae Gorllewinol.

Tîm Cymorth Adnoddau - amrywiaeth o swyddi llanw (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

Cyflogau amrywiol. Bydd yn ofynnol i chi gynorthwyo oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl, angen corfforol neu bobl hŷn, yn unol â'u hanghenion unigol ac mewn amrywiaeth o leoliadau megis lleoliadau preswyl, gwasanaethau gofal dydd, cludiant a chartrefi unigolion ym mhob cwr o Ddinas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn (pro rata). Mae gennym amrywiaeth o gontractau parhaol, dros dro a chontractau rhyddhad sydd ar gael gyda chyflog yn dechrau ar £9.68 yr awr.

Prentis Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 02/08/19)

Blwyddyn gyntaf: £5.53 yr awr, Ail flwyddyn: £6.92 yr awr. Dros dro am 2 flynedd. Mae'r Gwasanaeth Cymorth Hyblyg yn chwilio am brentis deinamig, brwdfrydig llawn cymhelliant i weithio'n Weithiwr Cymorth Dydd sy'n gweithio oddi mewn i dîm sy'n cynnig gwasanaeth o safon i oedolion sydd ag anabledd dysgu.

Cydlynydd Ofalwr (dyddiad cau: 05/08/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Bydd gofyn i chi fod yn ddolen gyswllt allweddol rhwng y Swyddfeydd Tai Dosbarth (DHO) a'r gwasanaeth Gofalu am Ystadau gyda'r nod o gynnal safonau uchel o ran darparu a pherfformiad gwasanaethau a chyflawni erbyn terfynau amser penodol.

Goruchwylydd Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/08/19, parhaus)

£18,065 pro-rata. Rydym wrthi'n ceisio recriwtio Goruchwylwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe er mwyn sicrhau croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM