Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Byw a heneiddio'n dda

Mae gwneud yn siŵr eich bod yn iach ac yn actif yn ffordd dda i fyw a heneiddio'n dda.

Oedolion hŷn heini

Gweithgaredd corfforol a chwaraeon i oedolion hŷn yn Abertawe.

Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru

Mae'r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (NERS) yn caniatáu i weithwyr iechyd proffesiynol gyfeirio cleifion ag amrywiaeth o gyflyrau meddygol i raglen tymor byr o weithgareddau corfforol dan oruchwyliaeth mewn lleoliad lleol.

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.

Cadw'n iach trwy gerdded

Beth am ymuno ag un o'n teithiau cerdded rheolaidd dan arweiniad hyfforddwr?

Grwpiau cerdded

Dolenni defnyddiol i grwpiau cerdded ac awyr agored.

A-Y o barciau, gwarchodfeydd natur a mannau awyr agored

Mwy o wybodaeth am barciau, gerddi a gwarchodfeydd natur o amgylch Abertawe.

Cludian cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn darparu cyfleoedd teithio i bobl nad ydynt yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus arferol, neu sy'n byw mewn ardal nad yw'n cael ei gwasanaethu'n aml gan gludiant cyhoeddus, neu'r rheiny ag anabledd.

Canolfannau cymunedol

Mae canolfannau cymunedol ym mron pob ardal o'r ddinas. Rydym yn berchen ar yr holl adeiladau a chânt eu rheoli gan bobl leol sydd wedi'u hethol i wasanaethau ar bwyllgorau rheoli gwirfoddol.

Gwirfoddolwyr Cymunedol

Mae llawer o bobl wych yn dymuno gwirfoddoli yn eu cymunedau i helpu i gynorthwyo ein preswylwyr mwyaf bregus.

Cydlynu Ardal Leol

Gall eich cydlynydd ardal leol eich helpu i ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth yn eich cymuned.

Siopwch yn Lleol, Siopwch yn Abertawe

Rydym yn annog preswylwyr lleol i siopa'n lleol a chefnogi'u busnesau annibynnol lleol.

Addysg i oedolion - Dysgu Gydol Oes

Newyddion da! Bydd yr holl ddosbarthiadau AM DDIM ar gyfer tymor yr haf 2024.

Ymuno â Llyfrgelloedd Abertawe

Cofrestrwch i ddod yn aelod am ddim ar-lein neu yn unrhyw un o'n 17 o lyfrgelloedd i ddechrau mwynhau'r ystod lawn o fanteision.

Amserau bysiau

Gallwch gael amserau cludiant cyhoeddus yn Abertawe a'r cyffuniau gyda Traveline Cymru.

Helpwr Arian

Cyngor arian diduedd yn rhad ac am ddim. Cymorth dros y ffon ac ar-lein.

Cysylltiadau cymorth a chyngor yr adran tai

Gallwn ddarparu ystod eang o gymorth a chyngor, p'un a ydych yn denant y cyngor ai peidio.

Gweithred dwyllodrus

Twyll yw cynllun sydd wedi'i greu i'ch twyllo i roi eich arian, eich manylion personol neu eich nwyddau. Mae'n anodd iawn i gael y rhain yn ôl os ydych wedi'u rhoi i dwyllwyr.

Cynllun Hawliau Dynol a Chydraddoldeb Strategol

Mae Abertawe'n Ddinas Hawliau Dynol. Dyma'r tro cyntaf i ni gyfuno'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol â'n hymrwymiadau Hawliau Dynol. Bydd y cynllun yn amlinellu sut byddwn yn parhau i fodloni'n hymrwymiadau i hawliau dynol a chydraddoldeb, a sut byddwn yn bodloni'n rhwymedigaethau cyfreithiol o fewn Deddf Cydraddoldeb 2010 a Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.
Close Dewis iaith