Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig (Rhaglen Datblygu Gwledig)

Yn cefnogi busnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig ar draws Cymru ac yn cael ei hymestyn tan 2023.

Mae'r rhaglen yn rhan o Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (CAEDG), a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru. Gall y Rhaglen Datblygu Gwledig gefnogi Cymru wledig i:

  1. Cynyddu cynhyrchiant amrywiaeth ac effeithlonrwydd ffermio a busnesau coedwigaeth yng Nghymru i wella eu cystadleugarwch a'u gwydnwch a lleihau eu dibyniaeth ar gymorthdaliadau.
  2. Gwella amgylchedd Cymru, annog arferion rheoli tir cynaliadwy, rheolaeth gynaliadwy o'n hadnoddau naturiol a gweithredu dros yr hinsawdd yng Nghymru.
  3. Hybu twf economaidd cryf a chynaliadwy yng nghefn gwlad Cymru ac annog mwy o ddatblygiadau lleol wedi'u harwain gan gymunedau.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybodaeth gyfredol a chynhwysfawr am y Rhaglen Datblygu Gwledig a'i llinynnau gwaith amryw - Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 (Llywodraeth Cymru)

Mae Rhwydwaith Gweldig Cymru yn siop-un-stop ar gyfer newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth am ddatblygu gwledig. Mae o gymorth i bobl feithrin cysylltiadau â phobl, cymunedau, sefydliadau a busnesau eraill ar draws Cymru a'r tu hwnt.

Yn Abertawe mae'r PDG yn darparu'r rhaglen LEADER a arweinir gan y gymuned yn 8 ward cwbl gymwys Mawr, Llangyfelach, Pontarddulais, Pen-clawdd, Fairwood, Llandeilo Ferwallt, Pennard a Gŵyr; a chefnogir y rhaglen yn rhannol yn nhair ward gwasanaeth Clydach, Gorseinon a Thre-gŵyr.

European agricultural fund for rural development and Welsh Gov logo.

Rhaglen Datblygu Gwledig Abertawe

Er mwyn cefnogi rhoi'r RhDG ar waith yn ein wardiau gwledig, mae RhDG Abertawe wedi sefydlu grŵp gweithredu lleol (GGLl) sy'n cynnwys pobl o'r sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector.

Gwneud cais am gyllid RhDG

Mae cyllid LEADER y RhDG wedi cefnogi amrywiaeth o brosiectau a arweinir gan y gymuned. Mae'r rhain wedi cynnwys cynlluniau amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned, mentrau ynni adnewyddadwy ac astudiaethau dichonoldeb.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr RhDG

Cofrestrwch yma i dderbyn ein e-byst am gyllideb a phrosiectau gwledig.

Prosiectau'r RhDG

Rhagor o wybodaeth am brosiectau llwyddiannus sydd wedi derbyn cymorth drwy gyllid a chefnogaeth y RhDG.

Tîm Rhaglen Datblygu Gwledig

Cysylltwch â ni os oes angen unrhyw gymorth arnoch i ddod o hyd i gyllid.

Cefnogaeth iechyd a lles wledig

Mae'r cyfeirlyfr hwn yn cynnwys manylion am amrywiaeth o sefydliadau cefnogi, y mae llawer ohonynt yn canolbwyntio ar y rheini sy'n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd gwledig.
Close Dewis iaith