Toglo gwelededd dewislen symudol

Rhaglen Datblygu Gwledig Abertawe

Er mwyn cefnogi rhoi'r RhDG ar waith yn ein wardiau gwledig, mae RhDG Abertawe wedi sefydlu grŵp gweithredu lleol (GGLl) sy'n cynnwys pobl o'r sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector.

Cyflwynodd y GGLl ei Strategaeth Rhaglen Datblygu Gwledig LEADER 2014-2020 (PDF) [2MB] i Lywodraeth Cymru a bu'n llwyddiannus wrth sicrhau cyllid o raglen LEADER RhDG y mae bellach yn ei reoli.

Mae Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe wedi adfywio'i ddogfen lywodraethu, sef y 'Strategaeth Gyflawni Leol' (SGL) i gynnwys ymagwedd newydd tuag at y ffordd y cyflawnir gwaith yn ein cymunedau gwledig. Mae'r SGL bellach yn cynnwys egwyddorion 'Un Blaned' i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy sicrhau bod cynaladwyedd a chadernid cymunedol yn elfennau  hanfodol o'n gwaith.

Dyma'r tro cyntaf i Grŵp Gweithredu Lleol unrhyw awdurdod lleol ddefnyddio'r ymagwedd 'One Planet' yng Nghymru i ddylanwadu ar strategaeth a phenderfyniadau ynghylch grantiau. Mae'n ffordd newydd o weithio ac o feddwl, a bydd angen i'r rheini sydd am bartneru â Phartneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe weithio a meddwl yn yr un ffordd. Mae'n cyd-fynd â'i chydnabyddiaeth o gyhoeddiad Cyngor Abertawe sef bod argyfwng hinsawdd a bod angen dybryd i bawb newid o'r ymagwedd 'busnes fel arfer' i ffordd o wneud pethau i ddiogelu bywydau cenedlaethau'r dyfodol.

Gweledigaeth PDG Abertawe yw dyfodol One Planet ar gyfer Abertawe wledig sy'n:

 • cynyddu cydnerthedd a hunanddibyniaeth gymunedol trwy gynhyrchu mwy o'r hyn mae'n ei ddefnyddio;
 • gwneud hyn mewn ffordd sy'n llai niweidiol i iechyd pobl a'r amgylchedd;
 • cefnogi adnoddau naturiol a bioamrywiaeth mwy toreithiog;
 • annog rhoi terfyn ar wastraff diangen; 
 • creu rhagor o swyddi lleol ac ystyrlon;
 • darparu gwell amddiffyniad rhag unrhyw darfu posib ar yr amgylchedd, masnach a'r economi yng ngweddill y byd;
 • lleihau ôl-troed ecolegol a charbon yr ardal

Dyma'r 3 nod strategol yr ymdrinnir â hwy yn yr LDS: 

 1. Gwella lles a chydnerthedd ecosystemau trwy gynnal adnoddau naturiol a diwylliannol ac ychwanegu gwerth atynt
  Y mathau o brosiectau yr hoffem eu gweld yw'r rheini lle mae grwpiau'n mabwysiadu ardaloedd natur lleol ac yn gofalu amdanynt, ac o bosib yn treialu micro-fentrau i gael deunyddiau o goetiroedd i'w defnyddio ar gyfer crefftau, celfi, etc. O ganlyniad i un o'n prosiectau blaenorol a ariannwyd, mae gan ardal Pennard bellach grŵp cymunedol a siop ddi-blastig gymunedol.
   
 2. Datblygu cludiant cynaliadwy a mentrau ynni sy'n lleihau allyriadau ac sy'n lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd
  Wrth ymateb i fentrau ynni, mae Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe eisoes wedi ariannu astudiaeth a alluogodd fferm solar gymunedol gyntaf Cymru i gael mynediad at gronfeydd mawr er mwyn darparu ynni lleol i 300 o breswylwyr a busnesau. Hoffem annog prosiectau eraill sydd hefyd yn mynd i'r afael ag effeithlonrwydd ynni a gwres adnewyddadwy yn ogystal â rhaglenni cludiant cynaliadwy, sy'n lleihau allyriadau carbon Abertawe.
   
 3. Cryfhau hunangynhaliaeth yr economi leol a chefnogi cymunedau gweithredol, cydnerth a chysylltiedig
  Gellir cyflawni hyn trwy gynhyrchu rhagor o fwyd yn lleol mewn ffordd gynaliadwy; gyda chadwyni cyflenwi byrrach a chylchol rhwng defnyddwyr, cynhyrchwyr a chyflenwyr; trwy gynyddu effeithlonrwydd adnoddau - lleihau, ailddefnyddio, ailddychmygu ac ailgylchu gwastraff; a thrwy dyfu'r economi werdd trwy fentrau cymunedol a datblygu sgiliau.

Mae Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe eisoes wedi darparu arian ar gyfer dau gynllun Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned, yr ystyrir un ohonynt yn gynllun CSA mwyaf Cymru. Fel partneriaeth, rydym yn annog ceisiadau sy'n creu ac yn ategu'r cyflenwad o fwydydd iach lleol i leihau cadwyni cyflenwi i fusnesau a defnyddwyr.

 

Dewch yn aelod o grŵp gweithredu lleol y PDG

Mae Partneriaeth Datblygu Gwledig (PDG) Abertawe yn chwilio am aelodau newydd o'r sector preifat i ymuno â'i Grŵp Gweithredu Lleol i gynorthwyo wrth roi'r Rhaglen Datblygu Gwledig ar waith.

Rhaglen a arweinir gan y gymuned yw PDG Abertawe, a gyflwynir yn llawn yn yr 8 ward hyn, sef Mawr, Llangyfelach, Pontarddulais, Penclawdd, Fairwood, Llandeilo Ferwallt, Pennard a Gŵyr; ac sydd wedi'i chefnogi'n rhannol yn 3 ward gwasanaeth Clydach, Gorseinon a Thre-gŵyr.

Buddion bod yn aelod o BDG Abertawe

 • Ymdeimlad o falchder eich bod yn aelod o Grŵp Gweithredu Lleol sy'n cynorthwyo i wneud cefn gwlad Abertawe yn lle gwell i fyw, gweithio a chwarae ynddo
 • Ennill gwybodaeth a phrofiad pellach o weithio mewn partneriaeth a gweithio ar raglenni a ariennir gan arian grant
 • Cyfle i chi ehangu eich rhwydwaith a gweithio gyda phobl o'r un meddylfryd

Mae rôl aelodau'r bartneriaeth fel a ganlyn

 • Dod â brwdfrydedd, creadigrwydd ac uchelgais dros botensial y rhaglen a'r gwahaniaeth y gall ei wneud; Pennu'r blaenoriaethau ar gyfer y rhaglen o fewn cwmpas y Strategaeth Datblygu Lleol (SDLI) 
 • Cymryd ymagwedd ragweithiol at glustnodi arian i'r blaenoriaethau y cytunwyd arnynt yn y SDLl yn seiliedig ar anghenion y wardiau gwledig 
 • Hyrwyddo'r Bartneriaeth a'i blaenoriaeth o fewn eu rhwydweithiau eu hunain a thu hwnt iddynt
 • Cynrychioli'r ardal neu'r sefydliad lleol sydd wedi'i leoli o fewn y wardiau gwledig neu sy'n effeithio ar y wardiau gwledig

Os hoffech ymuno â ni yn ein cenhadaeth i wneud gwahaniaeth mewn cymunedau gwledig, cwblhewch ein ffurflen mynegiant o ddiddordeb mewn aelodaeth a'i e-bostio i rdpleader@abertawe.gov.uk.

Aelodaeth GGLl - ffurflen mynegiant o ddiddordeb (Word doc) [86KB]
 Sylwer bod gan y bartneriaeth broses ddewis aelodaeth felly mae'n annhebygol y gallwn dderbyn pob cais;mae nifer cyfyngedig o leoedd yn y bartneriaeth ac mae angen i ni sicrhau bod gennym gydbwysedd rhwng diddordebau gwahanol.

Ffocws ar Aelod o'r GGLl - Nigel Doyle

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn fy adnabod am fy ngwaith fel offeiriad anghyflogedig sy'n bwy ac yn gweithio ym mhenrhyn Gŵyr. Mae hwn yn lle mor arbennig i fod yn ymwneud â'r weinidogaeth a gofal bugeiliol gyda'i gysylltiadau â'r seintiau Celtaidd cynnar.

Ffocws ar Aelod o'r GGLl - Geraldine Williams

Swyddog Datblygu Twristiaeth yng Nghyngor Abertawe. Mae Geraldine wedi bod yn gweithio gyda Thîm Twristiaeth Cyngor Abertawe ers 20 mlynedd ac mae ganddi gyfoeth o brofiad mewn datblygiad twristiaeth, cymorth i fusnesau a rheoli cyrchfannau.

Ffocws ar Gadeirydd y GGLl - Hamish Osborn

Mae Hamish Osborn wedi bod yn GGLI Abertawe ers 2016.

Ffocws ar Aelod o'r GGLl - Bob Morgan

Bob Morgan yw ein haelod GGLl diweddaraf ac rydym yn falch o'i groesawu ef a'r arbenigedd sydd ganddo o'i waith yn y sector preifat a'i brofiad o fyw mewn cymuned wledig fach.

Ffocws ar Aelod o'r GGLl - Rachael Aka

Ymunodd Rachael â GGLl Abertawe ar ôl gweld hysbyseb ar-lein yn chwilio am aelodau newydd.

Ffocws ar aelod o'r GGLl - Tanya Nash

Gyda'i busnes 'Future Clarity', mae Tanya'n creu lleoedd i bobl archwilio beth mae cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd yn ei olygu iddyn nhw a'u sefydliadau, fel hyfforddwr a hwylusydd.
Close Dewis iaith