Toglo gwelededd dewislen symudol

Llwybr Pererindod Gŵyr - fis yn ddiweddarach

Ym mis Rhagfyr, dyfarnwyd cyllid gan y Rhaglen Datblygu Gwledig i Brosiect Llwybr Pererindod Gŵyr a'r ŵyl.

Llanddewi Church (Gower Pilgrimage Way).
Llwybr 50 milltir o hyd yw Llwybr Pererindod Gŵyr, a fydd yn cysylltu'r 17 o eglwysi hanesyddol ym mhenrhyn Gŵyr yn ogystal â nifer o gapeli a safleoedd Cristnogol eraill ar hyd y ffordd.

Bydd yn mynd o Ben-clawdd yn y gogledd-ddwyrain, o gwmpas y penrhyn ac yn gorffen yn Llandeilo Ferwallt yn y de-ddwyrain, gan roi cyfle i ymwelwyr ddarganfod a phrofi treftadaeth gyfoethog eglwysi Gŵyr, sy'n cael eu defnyddio fel lleoliadau ffydd ac addoldai o hyd. Bydd llwybr i chi ei ddilyn, p'un a ydych chi'n cerdded neu'n beicio.

Lansiwyd gwefan newydd (www.gowerpilgrimageway.org). Mae'n dangos y llwybrau cerdded a beicio'n fanwl ac yn cynnwys mapiau a chyfarwyddiadau, ac mae hefyd yn cynnwys dolenni i dudalennau sy'n rhoi gwybodaeth fanwl ynghylch hanes a nodweddion diddorol yr eglwysi. Mae llyfryn argraffedig a fydd yn dangos y llwybrau cerdded a beicio hefyd yn cael ei baratoi.

Mae dau grŵp Facebook hefyd ar gael, sef 'Llwybr Pererindod Gŵyr' a 'Pilgrimage Way', a bydd y rhain yn darparu rhwydweithiau cymdeithasol i bobl rannu eu lluniau a'u profiadau a hefyd nodi unrhyw broblemau gyda'r llwybr, fel cau llwybrau.

Roedd erthyglau cerdded poblogaidd Ian Bateman yng nghylchgrawn 'The Bay' Abertawe'n cynnwys rhan gyntaf y Llwybr Pererindod, o Ben-clawdd i Lanrhidian, yn rhifyn mis Chwefror, a bydd rhannau eraill o'r llwybr yn cael eu cynnwys trwy gydol 2022.

Caiff y Llwybr Pererindod ei lansio'n swyddogol ym mis Mai, ond mae croeso mawr i ymwelwyr ar y llwybr hwn ar unrhyw adeg. Os ydych yn bwriadu cerdded ar hyd y llwybr, gwiriwch gyda'r prosiect i ddarganfod pa eglwysi y gallwch gael mynediad iddynt.

Gower Pilgrimage Way logo (small).
I'ch cadw ar y llwybr cywir, bydd arwyddion yn dangos y ffordd. Cadwch lygad am y logo, a ddyluniwyd gan yr artist Emma Bissonnet o ardal Gŵyr, lle mae'r ddelwedd yn y canol yn dangos y garreg o'r 7-9fed ganrif sydd bellach yn Eglwys Madog Sant, Llanmadog.

Ceir hefyd baneli dehongli, a fydd yn cael eu gosod ym mynwentydd yr eglwysi i ddangos gwybodaeth am hanes a nodweddion diddorol pob eglwys.

Os hoffech ddarganfod rhagor am Lwybr Pererindod Gŵyr a siarad ag un o swyddogion y prosiect, gallwch ymweld â nhw yn Sioe Gŵyr (www.facebook.com/GowerShow).

Cynhelir Gŵyl Bererindod Gŵyr rhwng 10 a 18 Medi, ar y cyd â mis Drysau Agored Cadw, a fydd yn cynnwys teithiau cerdded tywys, gwasanaethau ar thema bererindod a digwyddiadau eraill i oedolion a phlant yn yr eglwysi.

I weld manylion y digwyddiadau a gynllunnir, ewch i Llwybr Pererindod Gwyr ar Facebook.

(Llun: Eglwys Llanddewi)

Close Dewis iaith