Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Mireinio’ch canlyniadau

Mae 112 o ganlyniadau
Tudalen 1 o 4

Search results

 • Gerddi Argyll

  https://www.abertawe.gov.uk/gerddiargyll

  Parc trefol bach gyda choed aeddfed, meinciau, toiledau a gwelyau blodau/llwyni ger y prif safle bws yng Ngorseinon.

 • Ashlands/Bandfield

  https://www.abertawe.gov.uk/ashlandsbandfield

  Dyma ddau safle, mae Ashlands a Bandfield gyferbyn â'i gilydd. Ceir meysydd pêl-droed a chaeau chwarae.

 • Comin Barlands

  https://www.abertawe.gov.uk/cominbarlands

  Comin bach (14.6 hectar) llonydd gyda llwybrau cerdded yn arwain at Gomin Fairwood a Chomin Clun. Mae'n agos at Gomin Barlands ar y B4436.

 • Gwarchodfa Natur Leol Coed yr Esgob

  https://www.abertawe.gov.uk/coedyresgob

  Mae Gwarchodfa Natur Leol Coed yr Esgob yn cynnwys 46 o erwau (19 hectar) o goetir a glaswelltir calchfaen.

 • Dyffryn Llandeilo Ferwallt

  https://www.abertawe.gov.uk/dyffrynllandeiloferwallt

  Mae Dyffryn Llandeilo Ferwallt (ger pentref Llandeilo Ferwallt), yn ymestyn o Kittle yn y gogledd i Fae Pwll Du yn y de.

 • SoDdGA (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig) a Chanolfan Bywyd Gwyllt Blackpill

  https://www.abertawe.gov.uk/SoDdGAblackpill

  Ym 1986 dynodwyd traeth Blackpill yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) er mwyn cydnabod ei bwysigrwydd i adar lleol a mudol sy'n aros yno dros y ga...

 • Ardal Gêmau Amlddefnydd y Blaenymaes

  https://www.abertawe.gov.uk/ardalgemauamlddefnyddyblaenymaes

  Parc trefol yng nghanol Blaenymaes. Mae'n cynnig gweithgareddau gwych i blant ifanc a phlant hwn.

 • Parc Amy Dillwyn, Bae Copr

  https://www.abertawe.gov.uk/article/28921/Parc-Amy-Dillwyn-Bae-Copr

  Parc arfordirol bach yng nghanol dinas Abertawe gyda phlanhigion, seddi ac ardal chwarae i blant.

 • Parc Bôn-y-maen

  https://www.abertawe.gov.uk/parcbonymaen

  Mae Parc Bôn-y-maen, yn ardal drefol gogledd ddwyrain Abertawe, yn ganolbwynt i'r gymuned leol. Mae ganddo nifer o gyfleusterau a fydd yn apelio at bob grŵp oed...

 • Parc Brynmill

  https://www.abertawe.gov.uk/brynmill

  Parc trefol hynod boblogaidd.

 • Parc Bryn Y Don

  https://www.abertawe.gov.uk/brynydon

  Yng nghalon cymuned Waun Wen gyda golygfeydd helaeth dros y ddinas, nid yw'n syndod bod preswylwyr lleol yn dwlu ar Barc Bryn-y-Don.

 • Gwarchodfa Natur Leol Rhos Cadle

  https://www.abertawe.gov.uk/gwarchodfanaturrhoscadle

  Mae Gwarchodfa Natur Leol Rhos Cadle yn un o'r enghreifftiau gorau o rostir trefol yn y wlad.

 • Cefn Bryn

  https://www.abertawe.gov.uk/cefnbryn

  Mae Cefn Bryn yn grib o dir comin, pum milltir o hyd, a adnabyddir yn lleol fel asgwrn cefn Gŵyr. Un o brif atyniadau'r Bryn yw heneb Neolithig fawr o'r enw Mae...

 • Comin Clun a Maes Mansel

  https://www.abertawe.gov.uk/cominclun

  Dyma ardal helaeth o dir comin (286 hectar) a groesir gan y B4436, gyda datblygiadau West Cross a Mayals ar ffin ddwyreiniol Comin Clun a phentref Murton nesaf ...

 • Ardal Gêmau Amlddefnydd y Clâs

  https://www.abertawe.gov.uk/ardalgemauamlddefnyddyclas

  Mae'r tir hamdden hwn yng ngogledd y ddinas mewn ardal tai cymunedol brysur ac mae'n darparu man agored i blant redeg o'i gwmpas.

 • Gerddi Clun

  https://www.abertawe.gov.uk/clun

  Mae Gerddi Clun yn cynnwys casgliadau cenedlaethol amrywiol o blanhigion mewn parcdir prydferth. Yn enwog yn rhyngwladol am ei chasgliadau ysblennydd o Rododend...

 • Parc Gwledig Dyffryn Clun

  https://www.abertawe.gov.uk/parcgwledigdyffrynclun

  Parc Gwledig Dyffryn Clun yw'r unig barc gwledig yn y ddinas. Mae ei 700 erw yn cynnwys amrywiaeth mawr o dirweddau, o lechweddau agored a choediog, ceunentydd ...

 • Parc Coed Bach

  https://www.abertawe.gov.uk/parccoedbach

  Mae'r parc yng ngogledd y sir ac yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau gyda chyfarpar da a fydd yn diddanu'r teulu.

 • Coedwig y Cocyd

  https://www.abertawe.gov.uk/coedwigycocyd

  Parc dymunol gyda choed a choetir aeddfed gerllaw safle o bwysigrwydd cadwraeth natur o'r enw Coedwig a Pharc y Cocyd. Coetir derw yw prif nodwedd yr ardal hon ...

 • Parc Coed Gwilym

  https://www.abertawe.gov.uk/parccoedgwilym

  Mae'r parc yng ngogledd-ddwyrain y sir ac yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau o'r radd flaenaf. Mae ganddo amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau yn ogystal â ll...

 • Gwaith Brics Dyfnant

  https://www.abertawe.gov.uk/gwaithbricsdyfnant

  Mae safle'r hen waith brics bellach yn goetir llydanddail gyda phwll, dôl, rhostir, brigiadau creigiog ac adfeilion adeiladau'r hen waith brics.

 • Coedwig Chwarel Crymlyn

  https://www.abertawe.gov.uk/coedwigchwarelcrymlyn

  Coetir dail llydan bach a dôl yw Coedwig Chwarel Crymlyn.

 • Parc a Chaeau Chwarae Cwm Level

  https://www.abertawe.gov.uk/parccwmlevel

  Mae coed aeddfed o amgylch perimedr yr ardal laswellt. Mae dau gae pêl-droed ar gael i chi eu llogi, yn ystod y gaeaf yn unig (Medi i Ebrill), ardal chwarae fec...

 • Parc Cwmbwrla

  https://www.abertawe.gov.uk/parccwmbwrla

  Mae'r parc mawr agored hwn i'r gogledd o ganol dinas Abertawe yn lle gwych i ymestyn eich coesau a mynd â'r ci am dro.

 • Parc Cwmdoncyn

  https://www.abertawe.gov.uk/cwmdoncyn

  Parc hardd yng nghanol y ddinas yw Parc Cwmdoncyn. Gwnaed gwaith adnewyddu sylweddol yn y parc yn ddiweddar, drwy raglen a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Lo...

 • Gwarchodfa Natur Leol Coed Cwmllwyd

  https://www.abertawe.gov.uk/gwarchodfanaturcoedcwmllwyd

  Yn bennaf mae'r warchodfa'n cynnwys coed derw sydd tua 100 mlwydd oed a gafodd eu plannu ar ôl cliriad blaenorol.

 • Parc Dyfnant

  https://www.abertawe.gov.uk/parcdyfnant

  Mae'r parc hwn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau, o'r lawnt fowlio i ardal chwarae i blant. Mae'r parc yn darparu lle i aelodau'r gymuned gwrdd, a chwarae.

 • Coetir Elba

  https://www.abertawe.gov.uk/coetirelba

  Mae Coetir Elba yn ardal fach â choed naturiol sydd wedi tyfu mewn cornel o safle cae chwaraeon Elba.

 • Parc yr Hafod

  https://www.abertawe.gov.uk/parcyrhafod

  Man gwyrdd agored eang gyda chyfleusterau ardderchog ar gyfer plant iau a phlant hŷn. Hefyd, ceir digon o le i fynd â'r ci am dro ac ymestyn eich coesau.

 • Hardings Down

  https://www.abertawe.gov.uk/hardingsdown

  Mae Hardings Down (sy'n eiddo Llangennith Manors) yn safle rhostir agored ar lethr bryn sy'n ymestyn ar draws oddeutu 65 hectar. I raddau helaeth, nid oedd Hard...

Mireinio’ch canlyniadau